Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2- SC211-2021-78, stav k 30.3.2022

Počas trvania 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 66 819 278 Eur (zdroj EÚ), z toho za menej rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 62 295 599 Eur (zdroj EÚ) a za viac rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej výške 4 523 679 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z celkovej sumy ŽoNFP v konaní boli počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 49 344 885 Eur (zdroj EÚ), z toho za menej rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 45 814 858 Eur (zdroj EÚ) a za viac rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej výške 3 530 027 Eur (zdroj EÚ) a počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené  ŽoNFP v sume 17 474 393 Eur (zdroj EÚ), z toho za menej rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 16 480 741 Eur (zdroj EÚ) a za viac rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej výške 993 652 Eur (zdroj EÚ).

Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 26 183 582 Eur (zdroj EÚ), z toho 23 800 000 Eur (zdroj EÚ) pre menej rozvinutý región a 2 383 582 Eur ( zdroj EÚ) pre viac rozvinutý región .

Z toho bolo v rámci aktivít:

  1. b), c) a e) – oblasť poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK predložené ŽoNFP v celkovej sume 63 603 739 Eur (zdroj EÚ) z toho za menej rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 59 364 455 Eur (zdroj EÚ) a za viac rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej výške 4 239 284 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z celkovej sumy ŽoNFP v konaní boli počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 47 279 548 Eur (zdroj EÚ), z toho za menej rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 43 858 940 Eur (zdroj EÚ) a za viac rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej výške 3 420 608 Eur (zdroj EÚ), a počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 16 324 191 Eur (zdroj EÚ), z toho za menej rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 15 505 515 Eur (zdroj EÚ) a za viac rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej výške 818 676 Eur (zdroj EÚ).

Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu v rámci aktivít b), c) a e) predstavuje sumu 17 497 885 Eur (zdroj EÚ), z toho 15 900 000 Eur (zdroj EÚ) pre menej rozvinutý región a 1 597 885 Eur (zdroj EÚ) pre viac rozvinutý región.

 

  1. d) – oblasť výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného životaboli predložené ŽoNFP v celkovej sume 3 215 539 Eur (zdroj EÚ), z toho za menej rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 2 931 145 Eur (zdroj EÚ) a za viac rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej výške 284 394 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z celkovej sumy ŽoNFP v konaní boli počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 2 065 337 Eur (zdroj EÚ) z toho za menej rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 1 955 919 Eur (zdroj EÚ) a za viac rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej výške 109 418 Eur (zdroj EÚ) a počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 1 150 202 Eur (zdroj EÚ), z toho za menej rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 975 226 Eur (zdroj EÚ) a za viac rozvinutý región boli predložené ŽoNFP v celkovej výške 174 976 Eur (zdroj EÚ).

Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu v rámci aktivity d) predstavuje sumu 8 685 697 Eur (zdroj EÚ), z toho 7 900 000 Eur (zdroj EÚ) pre menej rozvinutý región a 785 697 Eur (zdroj EÚ) pre viac rozvinutý región.

 

Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.