Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  MP SR

  Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“

  Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne vyhlásené výzvy v rámci PO 7 – REACT-EÚ, konkrétne:

  • Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73
  • Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74
  • Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

  ani v Príručke pre žiadateľa, verzia 4.1, nie je uvedená nasledovná informácia, RO pre IROP zverejňuje usmernenie k spôsobu overovanie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“ nasledovne:

  V prípade výziev REACT-EÚ za predpokladu, že realizácia všetkých oprávnených aktivít projektu začala od 1. februára 2020, a ak žiadateľ ukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu a uhradil všetky súvisiace platby pred predložením ŽoNFP na RO/SO, žiadateľ nepredkladá ako prílohu Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu, ale v tomto prípade žiadateľ predkladá súhrnné čestné vyhlásenie (žiadateľ predkladá podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3b PpŽ). V súhrnnom čestnom vyhlásení žiadateľ uvedie: „Ukončil som fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu (žiadateľ uvedie názov projektu) a uhradil som všetky platby dodávateľom súvisiace s predmetným projektom pred predložením ŽoNFP a súčasne deklarujem, že fyzická realizácia všetkých oprávnených aktivít projektu začala od 1. februára 2020“.