Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci

Schéma minimálnej pomoci na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora

Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora upravuje poskytovanie minimálnej pomoci pre mikro, malé a stredné podniky, malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácie verejného sektora prostredníctvom európskych centier digitálnych inovácií. Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou nepriamej nefinančnej podpory prostredníctvom prístupu k technickej expertíze a experimentovaniu („testovanie pred investovaním“), poradenstva, vrátane finančného poradenstva, zabezpečenia účasti na národných a medzinárodných odborných podujatiach, konzultácií, odborných školení, rozvoja zručností, prenájmu priestorov a technológií a služieb potrebných pre zvýšenie konkurencieschopnosti a digitálnu transformáciu mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora.

Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora DM – 16/2022

 

Schéma podpory digitálnej transformácie Slovenska

Pomoc de minimis podľa Schémy minimálnej pomoci na podporu digitálnej transformácie Slovenska aj z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v znení dodatku č. 1 je určená na spolufinancovanie projektov, ktoré prispievajú k digitálnej transformácii hospodárstva a spoločnosti a pomáhajú napĺňať priority stanovené v Stratégii digitálnej transformácie Slovenska 2030 a v jej nadväzujúcich akčných plánoch, ako aj v Komponente 17 Plánu obnovy a odolnosti. Ide o projekty zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj a aplikačné riešenia rozličných digitálnych technológií, nasadzovanie nových technológií v priemysle alebo verejnej správe, prototypy, vzdelávacie aktivity a pod.

Zároveň môže byť pomoc podľa tejto schémy určená na spolufinancovanie projektov, ktoré sú schválené EK v rámci priamo riadených programov EÚ v oblasti digitálnej agendy: CEF Telecom, CEF2 Digital, DIGITAL a Horizont Európa.

Samotnú schému nájdete na tomto odkaze: Schéma minimálnej pomoci na podporu digitálnej transformácie Slovenska aj z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v znení dodatku č. 1

Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska

Pomoc podľa Schémy štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska je určená pre projekty, ktoré prispievajú k digitálnej transformácii hospodárstva a spoločnosti a pomáhajú napĺňať priority stanovené v Pláne obnovy a odolnosti, čo zahŕňa:

  • výskum a tvorbu aplikačných riešení v oblasti digitálnych technológií,
  • posilnenie kapacít (ľudských, technologických a infraštruktúrnych) v oblasti výskumu, vývoja a aplikácie top digitálnych technológií v podmienkach Slovenska s využitím vo verejnej správe, podnikateľskom prostredí a výskumno-vývojových inštitúciách,
  • podporu firiem v oblasti aplikácie top digitálnych technológií,
  • podporu perspektívnych projektov výskumu, vývoja a inovácií s úrovňami pripravenosti technológie TRL 5 až 8 („Technology readiness levels“, TRL),
  • podporu budovania testovacej a experimentálnej infraštruktúry.

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska


Schémy podpory sú prvým krokom systému podpory pre výskum, vývoj a uplatňovanie pokročilých digitálnych technológií, ktorý MIRRI pripravilo v rámci plnenia stanoveného míľnika v rámci implementácie Komponentu 17 – Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna transformácia)  Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Podpora je zameraná na výskum a vývoj digitálnych riešení pre malé a stredné podniky, veľké spoločnosti, súkromné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja, verejné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja vrátane akademickej obce a Slovenskej akadémie vied, mimovládne a neziskové organizácie, médiá, verejné inštitúcie vrátane obcí a iných oprávnených žiadateľov. Podpora sa bude poskytovať úspešným slovenským projektom v rámci priamo riadených programov, alebo projektom, ktoré získali známku excelentnosti v súlade s platnými pravidlami financovania z fondov EÚ. Okrem toho sa podpora môže poskytnúť aj projektom vybraným na vnútroštátnej úrovni. Okrem výskumných, vývojových a aplikačných projektov sa podpora môže poskytnúť aj technologickým inštitúciám, kompetenčným centrám, súkromným podnikom a platformám v súlade s pravidlami pre štátnu pomoc.

Projekty budú hodnotené vo výzvach vyhlásených na implementáciu schém na základe prioritných oblastí definovaných v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.

Pre viac informácií sledujte stránky MIRRI,  ktoré je Vykonávateľom Komponentu 17 POO.

Schéma štátnej pomoci na podporu zapájania slovenských predkladateľov

Pomoc podľa Schémy štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie je určená na spolufinancovanie úspešných projektov resp. financovanie projektov schválených v rámci priamo riadených programov EÚ a je zameraná na projekty priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a štúdií uskutočniteľnosti v oblastiach digitálnych technológií, zavádzania nových technológií v priemysle alebo verejnej správe, ako aj na projekty na podporu vzdelávania a budovania digitálnych zručností. Podporené bude spolufinancovanie projektov schválených Európskou komisiou aj financovanie projektov vysoko hodnotených v rámci priamo riadených programov EÚ v oblasti digitálnej agendy: CEF Telecom, CEF2 Digital, DIGITAL a Horizont Európa v súlade s Plánom obnovy a odolnosti.

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie


Schémy podpory sú prvým krokom systému podpory pre výskum, vývoj a uplatňovanie pokročilých digitálnych technológií, ktorý MIRRI pripravilo v rámci plnenia stanoveného míľnika v rámci implementácie Komponentu 17 – Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna transformácia)  Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Podpora je zameraná na výskum a vývoj digitálnych riešení pre malé a stredné podniky, veľké spoločnosti, súkromné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja, verejné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja vrátane akademickej obce a Slovenskej akadémie vied, mimovládne a neziskové organizácie, médiá, verejné inštitúcie vrátane obcí a iných oprávnených žiadateľov. Podpora sa bude poskytovať úspešným slovenským projektom v rámci priamo riadených programov, alebo projektom, ktoré získali známku excelentnosti v súlade s platnými pravidlami financovania z fondov EÚ. Okrem toho sa podpora môže poskytnúť aj projektom vybraným na vnútroštátnej úrovni. Okrem výskumných, vývojových a aplikačných projektov sa podpora môže poskytnúť aj technologickým inštitúciám, kompetenčným centrám, súkromným podnikom a platformám v súlade s pravidlami pre štátnu pomoc.

Projekty budú hodnotené vo výzvach vyhlásených na implementáciu schém na základe prioritných oblastí definovaných v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.

Pre viac informácií sledujte stránky MIRRI,  ktoré je Vykonávateľom Komponentu 17 POO.