Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Sekcia digitálnej agendy

Sekcia digitálnej agendy plní úlohy úradu v oblasti tvorby politiky jednotného digitálneho trhu vrátane vplyvu disruptívnych technológií, vykonáva úlohy spojené s výkonom tzv. Broadband Competence Office, implementuje nariadenie o zriadení jednotnej digitálnej brány č. 1724/2018.  Zároveň má vo svojom portfóliu koordináciu a implementáciu priamo riadených programov EÚ v oblasti informatizácie spoločnosti. Koordinuje a metodicky usmerňuje implementáciu nadrezortnej rámcovej vládnej Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030 a opatrení z  Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022. Cieľom je, aby sa Slovensko do roku 2030 stalo modernou krajinou s inovačným a ekologickým priemyslom ťažiacim zo znalostnej digitálnej a dátovej ekonomiky s efektívnou verejnou správou zabezpečujúcou inteligentné využívanie územia a infraštruktúry, a s informačnou spoločnosťou, ktorej občania naplno využívajú svoj potenciál a žijú  kvalitný a bezpečný život v digitálnej dobe.

Podieľa sa na tvorbe medzinárodnej regulácie jednotného digitálneho trhu EÚ vo všetkých jej aspektoch a prioritách. Negociuje národné pozície a stanoviská  o aktuálne otvorených legislatívnych a nelegislatívnych aktoch v pracovných a technických expertných skupinách a výboroch orgánov a inštitúcií EÚ pre oblasť jednotného digitálneho trhu vrátane problematiky elektronickej verejnej správy, ako aj  v príslušných medzinárodných orgánoch. V spolupráci s ostatnými sekciami úradu, inými ÚOŠS, OÚOŠS, akademickou obcou a relevantnými záujmovými združeniami vypracúva, koordinuje a implementuje národné stratégie pre jednotný digitálny trh so zameraním na inovatívne technológie. Participuje na tvorbe politík štátu s cieľom vytvoriť efektívny a funkčný digitálny ekosystém na národnej úrovni a stratégie pre využívanie inovatívnych technológií. Zodpovedá za tvorbu politiky, koordináciu, implementáciu a monitoring medzinárodných záväzkov vrátane spolupráce s organizáciami ako napr. OSN, OECD, OBSE, ako aj za  spoluprácu na úrovni medzinárodných platforiem ako napr. Vyšehradská štvorka alebo Slavkovský formát.

Sekcia digitálnej agendy ďalej koordinuje činnosti  Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania. Plní úlohy v oblasti manažmentu finančnej podpory projektov zameraných na rozvoj digitálnych zručností u členov Digitálnej koalície z finančného fondu Národnej domény. Spolupracuje so sekciou informačných technológií verejnej správy na zabezpečení súladu vnútroštátnej legislatívy a legislatívy EÚ, ako aj strategických dokumentov. Spolupracuje so sekciou sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti na zabezpečovaní komplementarity a synergií medzi priamo riadenými programami a fondami Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Zabezpečuje agendu týkajúcu sa poskytovania dotácií na podporu informatizácie spoločnosti podľa zákona o poskytovaní dotácií.

Agenda SDA:

  •                 8. Národná legislatíva a ďalšie vnútoštátne predpisy