Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

FAQ

Otázky a Odpovede

Zavedené skratky:

 • Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR („MIRRI SR“)
 • Spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľom cloudových služieb („Spoločnosť“)
 • Katalóg služieb Vládneho cloudu SR („Katalóg“)
 • „Metodické  usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do Katalógu (ÚPVII) Číslo: UPVII 004542/2019/oSAEG-1“ („Metodika”)
 • Zákon č. 305/2013 Z. z.  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) („Zákon”)

 

Otázka č. 1:

Rozumieme, že poskytovať cloudovú službu, ktorá má byť zaradená do Katalógu môže aj iná osoba ako prevádzkovateľ služieb. Je potrebné, ak je cloudová služba poskytovaná prostredníctvom poskytovateľov služieb rozdielnych od prevádzkovateľa služieb (pre-predajcov), aby bol do Katalógu zaradený aj prevádzkovateľ služby?

Vyjadrenie:

Podľa súčasného znenia metodického usmernenia „Metodika” sa do Katalógu zaraďujú cloudové služby. O zápis cloudovej služby do Katalógu žiadajú poskytovatelia cloudových služieb.

Prevádzkovateľ a poskytovatelia sú evidovaní v Katalógu ako subjekty, ktoré sa v procese zápisu cloudovej služby overujú s pohľadu  ich spôsobilosti poskytovať cloudovú službu v súlade s požiadavkami definovanými zákonmi, metodickými usmerneniami a výnosmi platnými v SR.

Súlad je overovaný u všetkých zúčastnených v celom reťazci od prevádzkovateľa až po koncového poskytovateľa.

 

Otázka č. 2:

Je Spoločnosť oprávnená požiadať o zapísanie cloudovej služby do Katalógu aj napriek tomu, že samotná Spoločnosť takéto služby neposkytuje a nebude poskytovať (cloudové služby budú poskytované pre-predajcami)??

Vyjadrenie:

Spoločnosť je oprávnená požiadať o zápis cloudovej služby do Katalógu aj keď je v  pozícii prevádzkovateľa cloudovej služby a služby neposkytuje priamo, ale prostredníctvom svojich obchodných partnerov.

Zaradenie prevádzkovateľa (zároveň ako poskytovateľa) cloudovej služby do Katalógu uľahčí proces zápisu pre všetkých budúcich žiadateľov v pozícii poskytovateľa o zápis cloudových služieb  do Katalógu vzhľadom na to, že prevádzkovateľ (v pozícii poskytovateľa) cloudovej služby už raz prešiel procesom overenia súladu.

Vhodnosť takého zápisu potvrdzuje aj to, že pri službách MS O365 túto službu predáva-poskytuje obchodný partner Spoločnosti, ale zákazník podpisuje zmluvu priamo so Spoločnosťou.

Príklady:

 1. prevádzkovateľ = poskytovateľ –> SAP = SAP
 1. prevádzkovateľ <> poskytovateľ –> Microsoft <> Softip

 

Otázka č. 3:

Ak je odpoveď na otázku č. 2 záporná, je prevádzkovateľ služby oprávnený požiadať o zapísanie cloudovej služby do Katalógu aj napriek tomu, že služby poskytovať nebude?

Vyjadrenie:

Zodpovedané v bode 2.

 

Otázka č. 4:

Je poskytovateľ cloudovej služby povinný požiadať o zapísanie služby, ktorá je doplnkovou službou ku cloudovej službe zapísanej v Katalógu spočívajúcou v konzultačnej povahe?

Vyjadrenie:

Metodika v bode 1.2. definuje, čo je cloudová služba z pohľadu Metodiky.
Podľa súčasného znenia Metodiky platí pravidlo, že do Katalógu sa zapisujú cloudové služby.
Je potrebné špecifikovať, čo presne sa myslí pojmom „doplnková služba ku cloudovej službe spočívajúca v konzultačnej povahe“.

 1. Ak by touto doplnkovou službou mala byť služba „Manažment cloudovej služby“ alebo „Manažovaná cloudová služba“, poskytovateľ takej služby musí pod svojim menom ako poskytovateľ, zapísať do Katalógu tú cloudovú službu, ku ktorej doplnkovú službu poskytuje. Takýto zápis zabezpečí overenie spôsobilosti poskytovateľa poskytovať cloudovú službu a zároveň overenie schopnosti poskytovať službu doplnkovú.
 2. Obecne platí, ak poskytovateľ akejkoľvek doplnkovej služby, ktorá by mohla mať podstatný vplyv na bezpečnostné parametre [Ux(CIA)] cloudovej služby, ku ktorej je poskytovaná, tak musí postupovať podľa bodu a.) vyjadrenia k otázke č.4.

 

Otázka č. 5:

Môže byť ako poskytovateľ služby zaradená do Katalógu zahraničná právnická osoba?

Vyjadrenie:

Poskytovateľ cloudovej služby môže byť aj zahraničná právnická osoba,  musí byť však schopná dodať všetky potrebné údaje a náležitosti požadované v procese zápisu cloudovej služby do Katalógu, teda v procese overovania spôsobilosti poskytovať zapisovanú cloudovú službu, zároveň musia byť tieto údaje a náležitosti overiteľné v krajine sídla spoločnosti zo zahraničia.

Hore uvedené informácie musia byť dostupné v jazyku slovenskom alebo anglickom.

 

Otázka č. 6:

Ak je odpoveď na otázku č. 5 kladná, je potrebné, aby mal zahraničný poskytovateľ na území Slovenskej republiky zriadenú organizačnú zložku alebo inú formu podnikania? Je poskytovateľ alebo prevádzkovateľ cloudovej služby zaradenej do Katalógu povinný plniť ohlasovacie, oznamovacie alebo iné povinnosti voči MIRRI?

Vyjadrenie:

Metodika nedefinuje povinnosť popísanú v prvej časti otázky. Odporúča sa však, aby ak to je možné (záleží aj na obchodnej politike zahraničného poskytovateľa), aby takýto poskytovateľ poskytoval svoje služby pomocou svojich zmluvných partnerov, ktorí tieto služby nechajú zapísať do Katalógu. Je potom overovaný súlad všetkých zúčastnených v celom reťazci od prevádzkovateľa až po koncového poskytovateľa.

Odpoveď na druhú časť otázky č.6. je súčasťou odpovedí nižšie.

 

Otázka č. 7:

Zo Zákona vyplýva, že ak dôjde k zmene cloudovej služby zaradenej v Katalógu alebo jej podstatných parametrov, MIRRI vyzve poskytovateľa cloudovej služby na podanie opätovnej žiadosti o zápis cloudovej služby do Katalógu.

 1. Čo sa považuje za zmenu cloudovej služby v zmysle § 10a ods. 4 Zákona?
 2. Čo sa považuje za zmenu podstatných parametrov cloudovej služby v zmysle § 10a ods. 4 Zákona?
 3. Vzniká poskytovateľovi cloudovej služby zaradenej v Katalógu ohlasovacia alebo iná povinnosť v prípade zmeny cloudovej služby alebo jej podstatných parametrov v zmysle § 10a ods. 4 Zákona??

Vyjadrenie:

K písmenu a): Za zmenu cloudovej služby sa rozumie zmena technických a/alebo technologických parametrov cloudovej služby.

K písmenu b): za podstatnú zmenu sa považuje taká zmena, ktorá má vplyv na bezpečnostné parametre [Ux(CIA)] cloudovej služby, alebo taká zmena, ktorá spôsobí nesúlad s požiadavkami definovanými zákonmi, metodickými usmerneniami, výnosmi platnými v SR a normami pre cloudové služby platnými v SR.
V prípade horeuvedených zmien je poskytovateľ povinný požiadať o opätovný zápis cloudovej služby do Katalógu.

K písmenu c): Cloud a cloudové služby za riadia zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) („Zákon”).

Dôležitý je § 10a Vládny cloud, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ak dôjde k zmene vládnej cloudovej služby alebo jej podstatných parametrov:

 1. MIRRI SR nevyzýva poskytovateľa cloudovej služby na podanie opätovnej žiadosti o zápis cloudovej služby do Katalógu.
 2. služby je povinný požiadať o opätovný zápis cloudovej služby do Katalógu.

Zmenu cloudovej služby má vždy oznámiť/nahlásiť, podaním žiadosti o nový zápis do Katalógu ten, kto požiadal v minulosti o zápis cloudovej služby do Katalógu. A tým je jej poskytovateľ.

Poskytovateľ má podpísanú zmluvu s prevádzkovateľom na poskytovanie jeho služieb, tým by mal byť informovaný prevádzkovateľom o každej zmene cloudovej služby.
Z tohto dôvodu je poskytovateľ ten, kto je povinný konať.

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na cloud@mirri.gov.sk
prípadne pomocou formulára na tejto stranke – Formulár.

 

Otázka č.8:

V katalógu služieb Vládneho cloudu, verejná časť, je pre každú službu uvedený jej poskytovateľ.
Prosím o usmernenie, či vo verejnom obstarávaní je nutné obstarať službu priamo len od uvedených poskytovateľov alebo môže tretí subjekt pre-predať tieto služby.

Odpoveď č.8:

Zákon 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v § 10a Vládny cloud definuje nasledujúce body:

 • Vládny cloudje cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa osobitného predpisu,8) prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami.
 • Vládnou cloudovou službou je cloudová služba, ktorá je zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb.Evidenciu vládnych cloudových služieb vedie ministerstvo investícií a sprístupňuje ju v metainformačnom systéme verejnej správy a zverejnením na ústrednom portáli.
 • Ministerstvo investícií zapíše cloudovú službu do evidencie vládnych cloudových služiebna žiadosť poskytovateľa cloudovej služby, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7 a má preukázané, že cloudová služba spĺňa štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb podľa štandardov informačných systémov verejnej správy vydaných podľa osobitného predpisu.8) Žiadosť podľa prvej vety sa podáva elektronicky, obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa cloudovej služby, prevádzkovateľa cloudovej služby a opis cloudovej služby a prikladajú sa k nej dokumenty preukazujúce splnenie podmienky podľa prvej vety a vzorové zmluvy, ktoré sú s používaním cloudovej služby odberateľom cloudovej služby spojené. Ak ide o cloudovú službu určenú miestnej územnej samospráve, ministerstvo investícií si pred rozhodnutím o žiadosti vyžiada stanovisko správcu dátového centra.
 • Na účely výkonu verejnej moci môže orgán verejnej moci odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré sú vládnymi cloudovými službami.

Z uvedených bodov § 10a vyplýva, že OVM môže obstarávať len služby ktoré sú v Katalógu služieb Vládneho clodu(KsVC),  teda v prípade verejnej časti Vládneho cloudu zo služieb v zozname – https://katalog.statneit.sk

Obstarávanie by malo prebiehať následovne:

Obstarávateľ

 1. Obstarávateľ popíše všeobecne aký druh služieb chce obstarávať napríklad:
 • Službu – Virtuálny privátny server
  alebo
 • Službu – Virtuálny privátny cloud
  alebo
 • Službu – Kancelársky softvér pre písanie a úpravu textov, spracovanie a tabuliek, vytváranie prezentácií, …
  ako napríklad OFFICE365 alebo podobný …
  alebo
 1. Na akú úroveň akreditácie by uvedená služba mala byť akreditovaná – U1 / U2 / U3, zároveň aké minimálne hodnoty parametrov C, I, A musí dosahovať.
  podľa metodiky – Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do katalógu
  a podľa návodov
  – Vysvetlenie k zaraďovanou služieb do jednotlivých kategórii
  – Ako určiť parametre C, I, A pre služby IaaS, PaaS, SaaS

 

Dodávateľ – budúci poskytovateľ cloudovej služby:

Do obstarávania sa môžu prihlásiť v podstate dva druhy dodávateľov:

 1. Dodávateľ, ktorý službu len nakúpi a ďalej odpredá do OVM, teda ponúkne v súťaži bez toho aby k nej dodával akú-koľvek pridanú hodnotu => nebude teda vykonávať žiadnu inú činnosť, napriklad formou “Manažment cloudovej služby ako Služba – MaaS” – teda nič iné ako len prefakturuje, je ale povinný uviesť akú službu z Katalógu služieb Vládneho cloudu ide ponúknuť alebo pre-predať.(Pre-predať službu z KsVC, možno len takú ktorú míá zapísanú poskytovateľ služby ktorý je zádoveň aj prevázkovateľom služby.
  Jednoducho povedané, pre-predávať možno služby, ktorých poskytovanie má budúci poskytovateľ zmluvne dohodnuté s ich prevádzkovateľom a má s ním partnerský vzťah a zmluvne dohodnuté parametre poskytovania cloudovej služby.
  Zmluva o poskytovaní cloudových služieb (zmluva SLA) musí byť medzi odberateľom-OVM a prevádzkovateľom teda spoločnostou ktorá má uvedenú službu zapísanénú v KsVC, prípadne so spoločnosťou ktorá ručí za dodržiavanie zmluvných SLA parametrov a parametrov cloudovej služby.
 2. Dodávateľ , ktorý službu nakúpi ďalej predá a bude ju spravovať a udržiavať pre svojeho zákazníka – obstarávajúcu OVM, bude jej poskytovať službu “Manažment cloudovej služby ako Služba” ( Prevádzka ako služba, Manažovaná cloudová služba, Operation as a Service), v tomto prípade musi byť uvedený poskytovateľ cloudovej služby zapisaný v Katalógu služieb Vládneho cloudu pod vlastným menom ako poskytovateľ cloudovej služby.
  Pre-predávať možno služby, ktorých poskytovanie má budúci poskytovateľ zmluvne dohodnuté s ich prevádzkovateľom a má s nim teda partnerský vzťah a zmluvne dohodnuté parametre poskytovania cloudovej služby.
  Zmluva o poskytovaní cloudových služieb (zmluva SLA) musí byť medzi odberateľom-OVM a prevádzkovateľom teda spoločnostou ktorá má uvedenú službu zapísanu v KsVC, prípadne so spoločnosťou ktorá ručí za dodržiavanie zmluvných SLA parametrov a parametrov cloudovej služby.
 3. Informácie uvedene v bodoch A. a B. sú ešte závislé od obchodnej politiky prevádzkovateľov cloudových služieb, napríklad ORACLE, MICROSOFT, IBM, …. kde môže vznikať určitá odlišnosť, ale obecne platí, to čo je v bodoch A. a B.
 4. Dodávateľ musí reagovať na požiadavky objednávateľa ponukou služieb z Katalógu služieb Vládneho cloudu.

Zdôvodnenie:

V prípade, že cloudová služba sa už nachádza v katalógu služieb Vládneho cloudu, bol s určitosťou preverený nie len jej poskytovateľ, ale aj jej prevádzkovateľ, teda ten kto je majiteľom, prevádzkovateľom dátových centier kde je služba prevádzkovaná a odkiaľ je služba poskytovaná.

 1. V prípade jednoduchého pre-predaja bez ďalších dodávaných služieb ku cloudovej sluzbe, sa akreditácie služby dedí z prevádzkovateľa teda toho kto prvý požiadal o zápis cloudovej služby do KsVC. Nie je nutné akreditovať spoločnosť ktorá je len predajcom…
  Zmluva po poskytovaní cloudových služieb (zmluva SLA) musí byť medzi odberateľom OVM a prevádzkovateľom teda spoločnostou ktorá má uvedenú službu zapísanu v KsVC.
 2. V prípade že poskytovateľ Cloudovej služby poskytuje doplnkove služby k uvedenej cloudovej službe typu správa cloudovej služby, Prevádzka ako Služba-PraaS, manažment cloudovej služby ako služba, … je potrebné preveriť aj schopnost takehoto poskytovateľa splniť požiadavky na bezpečnost cloudovej služby a jej prevádzky.
  V opačnom pripade by sa akreditácia Cloudovej služby degradovala na najnižšiu úroveň U1.
  Napriklad z U3 na U1, U2 na U1 …
  Z tohto dôvodu je potrebné aby takýto poskytovateľ požiadal o zápis cloudovej služby do katalógu služieb VC a boli preverené jeho kompetencie.

 

Otázka č.9:

Otázka smeruje k tomu, či nestačí doplniť do katalógu reálneho vlastníka SaaS služby ako jeho poskytovateľa len raz a každý kto by ju chcel na trhu dodávať by ju len prepredal. V takomto prípade je možné súťažiť medzi viacerými dodávateľmi službu zapísanú v katalógu len raz.

Odpoveď č.2.:

Reálny vlastník cloudovej služby => obyčajne prevádzkovateľ služby IaaS, PaaS, SaaS

Poskytovateľ cloudovej služby => je niekto kto službu nakúpi, predá ďalej a k nej môže alebo nemusí pridat svoju pridanú hodnotu

 1. Poskytovateľ bez pridanej hodnoty => “dedí” akreditáciu cloudovej služby, tej ktorú nakupuje, od toho kto ju má zapísanú v katalógu služieb VC, preto musí uviesť ktorú službu nakúpi a predá.
 2. Poskytovateľ s pridanou hodnotou => musí prejsť sám akreditáciou a to je najlepšie vykonať žiadosťou o zápis služby do KsVC ako poskytovateľ.

Ďalšie informácie sú v odpovedi na otázku č.1.

 

Otázka č.9:

S tým súvisiaca otázka je: každá služba má v katalógu svoj názov.

Ako máme súťažiť, napr. Office 365 bez toho, aby sme napísali názov tejto služby (napr. FIRMA – Office 365), ktorý je pre každého poskytovateľa iný?

Lebo ak uvedieme konkrétny názov, ide o jasnú diskrimináciu vo verejnom obstarávaní.
A žiadne iné parametre ako by sme si službu Office 365, poskytovanú reálne spoločnosťou Microsoft, vedeli obstarať.

Odpoveď č.3.:

Odpoveď určite nájdete v odpovedi na otázku č.1

 

Krátke zhrnutie:

Obstarávate službu, ktorú popíšete funkcionalitou, parametrami, činnosťou čo má vykonávať:

 • Službu – Virtuálny privátny server
  alebo
 • Službu – Virtuálby privátny cloud
  alebo
 • Službu – Kancelársky softvér pre písanie a úpravu textov, spracovanie a tabuliek, vytváranie prezentácií, …
  ako napríklad OFFICE365 alebo podobný …
  alebo

Nemali by ste uvádzať  firmu a nemali by ste uvádzať ani názov …
možno by na ÚVO prešla formulácia :

 • OFFICE365 alebo podobný …
 • Databáza ORACLE alebo podobná, …

!!! odpovedať na to je v kompetencii ÚVO

Budúci dodávateľ  musí ponúknuť službu, ktorá je zapísaná v katalógu služieb Vládneho cloudu.

 

Doplnková informácia:

Názov služby sa tvorí:

uviesť názov cloudovej služby pokiaľ možno výstižným názvom v zložení

{skratka názvu poskytovateľa} {Názov služby } {Secure} {Plus}
{IaaS/PaaS/SaaS}

Príklad :

 • služba na úroveň U1  –   názov:   FirmaVirtuálny privátny server                    IaaS
 • služba na úroveň U2 –   názov:   Firma Virtuálny privátny server Secure         IaaS
 • služba na úroveň U3 –   názov:   Firma Virtuálny privátny server Secure Plus   IaaS