Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

eGovernment Benchmark

Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (DG CNECT) od roku 2001 každoročne pripravuje v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Capgemini a jej partnermi hodnotenie elektronizácie verejnej správy (eGovernment Benchmark).

eGovernment Benchmark hodnotí plnenie cieľov, ktoré si krajiny EÚ stanovili v Akčnom pláne EÚ o elektronickej verejnej správe pre roky 2016 – 2020 (EU eGovernment Action Plan 2016 – 2020) a Tallinskej deklarácii prijatej v októbri 2017 na konferencii ministrov EÚ o elektronickej verejnej správe.

Cieľom správy je meranie a porovnanie pokroku vo využívaní informačných a komunikačných technológií vo verejnej správe, ako aj zdieľanie najlepších skúseností z praxe. Správa analyzuje stav a úroveň elektronických služieb štátu v 36 krajinách vrátane všetkých členských štátov EÚ, ako aj Švajčiarska, Nórska, Islandu, Srbska, Čiernej Hory, Albánska, Severného Macedónska a Turecka.

Analýza prioritne vyhodnocuje štyri základné ukazovatele: 1. orientácia na klienta, 2. transparentnosť, 3. cezhraničná mobilita, 4. kľúčové nástroje.

Každý ukazovateľ sa hodnotí v rámci 8 životných situácií (tzv. “life events”), ktoré zachytávajú skúsenosť občana/podnikateľa s elektronickými službami verejných inštitúcií (ministerstvá, úrady), ktorou musí prejsť pri vybavení určitej služby. Sledujú sa nasledovné oblasti služieb: založenie firmy, strata a hľadanie práce, štúdium, rodina, bežné podnikateľské operácie, sťahovanie sa, vlastnenie a prevádzka auta, konanie v sporoch s nízkou hodnotou. Každý rok sa vyhodnocujú štyri životné situácie, t.j. každá životná situácia je hodnotená na dvojročnej báze.