Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025

V máji 2021 vláda schválila stratégiu a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025. Stratégia, ktorú pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, reaguje na pretrvávajúci trend stagnácie v hodnotení SK v DESI, v rámci ktorého SK dlhodobo osciluje okolo 20. miesta. SK síce každoročne napreduje, ale pokrok nie je oproti ostatným členským štátom EÚ dostatočne rýchly a nestačí na dobiehanie tých digitálne vyspelejších štátov EÚ, ktoré v rebríčku postupujú a rastú oveľa rýchlejšie.

Hlavným cieľom stratégie je v horizonte piatich rokov posunúť Slovensko z poslednej tretiny rebríčka DESI do jeho stredu a tak dosiahnuť aspoň priemer EÚ. Stratégia konkrétne obsahuje päť strategických cieľov/priorít, vychádzajúcich z jednotlivých oblastí/dimenzií indexu DESI. Tieto ciele/priority sa týkajú oblastí pripojiteľnosti, ľudského kapitálu, využívania internetových služieb, integrácie digitálnych technológií a oblasti digitálnych verejných služieb. Všetky tieto spomenuté oblasti boli identifikované ako prioritné oblasti zaostávania, ktoré vyplynuli z analýzy doterajšieho hodnotenia SK v DESI. Stratégia obsahuje konkrétne existujúce a plánované opatrenia, alebo navrhuje nové.

oblasti/dimenzii pripojiteľnosti je najdôležitejším strategickým cieľom nárast celkovej miery využívania pevného širokopásmového pripojenia na úrovni jedného až dvoch percentuálnych bodov ročne, čo umožní dosiahnutie priemeru EÚ v hodnotení DESI 2025.

Cieľom v dimenzii ľudského kapitálu je primárne podpora štúdia STEM odborov na všetkých stupňoch vzdelávania, či podpora celoživotného vzdelávania so zameraním na vzdelávanie špecifických skupín obyvateľstva, ktorým digitálneho zručnosti najviac chýbajú (ako napríklad seniori, nízkopríjmové skupiny v produktívnom veku, ktoré sú najviac ohrozené automatizáciou ich povolaní a pod.).

Prioritou v oblasti využívania internetových služieb, ktorá je úzko previazaná s predošlými dvoma dimenziami (prístup k internetovému pripojeniu a adekvátne digitálne zručnosti obyvateľstva) je zvýšenie počtu pravidelných užívateľov internetu primárne cez aktívnu a efektívnu komunikácia a popularizáciu výhod a možností internetu.

Strategickým cieľom pri integrácií digitálnych technológii je jednak podpora zavádzania inovácií na úrovni malých a stredných podnikov (napríklad cez nástroje ako schémy pomoci pre MSP zamerané na refundáciu nákladov spojených so zavádzaním online technológií), ale tiež podpora osvety o možnostiach využitia digitálnych technológií, či budovanie digitálnych zručností špecificky u podnikateľov (napríklad aj prostredníctvom Európskych centier digitálnych inovácií).

Napokon, cieľom pri digitálnych verejných službách je zvýšenie množstva digitalizovaných služieb cez zvyšovanie kvality užívateľskej skúsenosti elektronických služieb, zefektívňovaním opakovaného využívania údajov, ktorými štát už disponuje, zvyšovaním prepojenosti centrálnych registrov, skvalitňovaním funkcionalít portálu otvorených údajov a pod.).

Všetky tieto strategické ciele/priority sú v dokumente premietnuté do konkrétnych úloh a opatrení v rámci každej oblasti/dimenzie, ktoré sú uvedené v prílohe dokumentu Akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v DESI.

Stratégia a AP na zlepšenie postavenia SK v indexe DESI do roku 2025 (PDF verzia)