Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálna evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii

OZNAM: Vážení integrační partneri, dovoľujeme si Vás informovať o posune účinnosti elektronických formulárov záznamov o vykonanej zaručenej konverzii na 1. október 2022.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať:

  • Nové formuláre záznamov o vykonanej konverzii budú v EZZK prijímané až od 1. októbra 2022.
  • Od 1. marca 2022 platí povinnosť používať kvalifikovanú službu validácie pre overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí.
  • Nové funkčnosti EZZK a nové formuláre osvedčovacích doložiek budú postupne nasadené v neskorších termínoch, pričom MIRRI aktuálne vyhodnocuje potrebu realizácie niektorých úprav systému, ako sú napríklad rozšírené vstupné validácie.

OZNAM: Dovoľujeme si Vás informovať, že MIRRI s platnosťou od 1.júna 2021 a účinnosťou od 1.decembra 2021 zverejní v module elektronických formulárov na ÚPVS novú verziu formulárov pre osvedčovacie doložky a záznamy o zaručenej konverzii.

Formuláre zverejnené k 1. marcu 2021 sa nebudú používať a budú mať ukončenú účinnosť dňom vydania novej verzie. Pre tých, ktorí začali s implementáciou, oznamujeme, že ide len o minimálny rozsah zmien oproti verzii zverejnenej k 1. marcu 2021. Do nadobudnutia účinnosti nových formulárov 1.decembra 2021 sa budú naďalej používať pôvodné formuláre zverejnené nižšie na tejto stránke.

Nová verzia formulárov opravuje nedostatky na základe podnetov od osôb oprávnených na vykonávanie zaručenej konverzie. Nová verzia neprináša zmenu v štruktúre dátových prvkov. Zmeny, ktoré prináša nová vyhláška MIRRI č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii a obsah elektronických formulárov budú prezentované na pripravovanom online workshope v stredu 15. júna 2021 o 9:00 h.

Sprístupnením nových verzií formulárov v module elektronických formulárov začína v zmysle vyhlášky MIRRI č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii plynúť 6-mesačné prechodné obdobie tak, aby bolo možné nové formuláre riadne otestovať a implementovať osobami oprávnenými vykonávať zaručenú konverziu. Počas  prechodného obdobia je možné zasielať akékoľvek podnety, resp. zistené nedokonalosti súvisiace s formulármi na emailovú adresu ezzk@vicepremier.gov.sk.

Testovanie zápisu nových formulárov v testovacom prostredí Evidencie záznamov o zaručenej konverzii bude možné v termíne od 1.augusta 2021.

Súhrnný harmonogram:

Od 1.6.2021 – sprístupnenie nových formulárov na testovanie v produkčnom aj testovacom prostredí

Od 1.6.2021 do 30.11.2021 – prebieha testovanie a implementácia nových formulárov

Do 30.11.2021 – pre zaručenú konverziu sa používajú pôvodné formuláre


OZNAM: Radi by sme Vás informovali o spustení portálu na migráciu dát, prostredníctvom ktorého môžete ukladať historické dáta (záznamy o zaručených konverziách) do Centrálnej evidencie záznamov zaručených konverzií. Záznamy bude možné nahrávať v balíčkoch po maximálne 100 MB (v prípade objemu dát 300 MB tak nahráte 3 balíčky). Ohľadom spôsobu prípravy .zip balíčkov so záznamami zaručených konverzií vykonanými do 30.11.2019 vrátane, kontaktujte prosím svojho dodávateľa aplikácie/systému pre vytváranie zaručenej konverzie.

Migrovať dáta  môžete od 1.5.2020 na stránke ezzk.iomo.sk

Príručka k migrácii


Informácie o zaručenej konverzii

Všetky oprávnené osoby vykonávajúce Zaručenú konverziu sa zaregistrujú na stránke www.iomo.sk.

Inštrukcie k registrácii nájdete v priloženom dokumente. (.PDF, 994 KB)

Záznamy uložené v Centrálnej evidencii záznamov zaručenej konverzie (CEZZK) je možné si overiť na portáli ezzk.iomo.sk.

V prípade otázok ohľadom Centrálnej evidencie záznamov o zaručenej konverzii si Vás dovoľujeme odkázať na naše FAQ.

Testovacie prostredie pre tretie strany je k dispozícii na stránke ezzk-test.iomo.sk.

Integračný manuál – verzia 1.4 (.DOC, 273 KB)

Integračný manuál – verzia 1.4 (.ODT, 334 KB)

Formuláre záznamov k zaručenej konverzii:

Záznam o vykonanej zaručenej konverzii pre zaručenú konverziu z elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe – verzia 1.0, účinná od 1.12.2019

Záznam o vykonanej zaručenej konverzii pre zaručenú konverziu elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentu – verzia 1.0, účinná od 1.12.2019

Záznam o vykonanej zaručenej konverzii pre zaručenú konverziu dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu – verzia 1.0, účinná od 1.12.2019

Záznam o vykonanej zaručenej konverzii pre zaručenú konverziu z elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe – verzia 1.2, účinná od 1.10.2024

Záznam o vykonanej zaručenej konverzii pre zaručenú konverziu elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentu – verzia 1.2, účinná od 1.10.2024

Záznam o vykonanej zaručenej konverzii pre zaručenú konverziu dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu – verzia 1.2, účinná od 1.10.2024

Formuláre osvedčovacích doložiek:

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie elektronického dokumentu do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobeverzia 1.3, účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie z listinnej podoby do novovzniknutého elektronického dokumentuverzia 1.3  – účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentuverzia 1.3  – účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie elektronického dokumentu do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobeverzia 1.2 –  účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie z listinnej podoby do novovzniknutého elektronického dokumentuverzia 1.2  – účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentuverzia 1.2  – účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie elektronického dokumentu do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobeverzia 1.1 – účinná od 20.12.2015

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie z listinnej podoby do novovzniknutého dokumentu v elektronickej podobeverzia 1.1 – účinná od 20.12.2015

Zmeny vo verzii 1.3 vydanej 29. novembra 2019 (PDF, 639.08 KB)
Štatistiky v súvislosti s registráciou do CEZZK (PDF, 432.48 KB)