Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Digitálna agenda

Akčné plány digitálnej transformácie Slovenska

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022

Vláda SR schválila uznesením č. 337/2019 zo dňa 3. júla 2019   Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022  (Action plan for the digital transformation of Slovakia for 2019-2022).

Dokument priamo nadväzuje na Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030.  Akčný plán (AP) pokrýva opatrenia ktoré je možné realizovať v krátkodobom horizonte (3Q/2019 – 4Q/2022). Ich financovanie je naviazané na programové obdobie 2014 – 2020. Úspešné naplnenie opatrení AP vyžaduje širokú politickú podporu nad hranicu mandátu súčasnej vlády. Tiež je dôležité, aby príslušné orgány štátnej správy mali možnosť prispôsobiť vlastné štruktúry a inštitucionálnu pôsobnosť. Na základe plnenia tohto AP, rovnako ako aj na základe globálneho smerovania a priorít EÚ budú vypracované budúce akčné plány. Monitorovanie  dosahovaných merateľných cieľov jednotlivých opatrení bude vychádzať z vnútroštátnej legislatívy a príslušných  noriem, ako aj popredných európskych indexov. Na základe výsledkov monitorovania  bude možné aktualizovať plán implementácie AP.

AP obsahuje 7 horizontálnych opatrení  (A – G) zameraných na budovanie inštitucionálneho zázemia a zvýšenie inovatívnej výkonnosti Slovenska vrátane posilnenia schopnosti využiť  nové digitálne fondy EÚ.

Ďalšie kľúčové  opatrenia sú rozdelené na štyri strategické ciele, v ktorých dokáže Slovensko dosiahnuť v sledovanom horizonte výrazný úspech. Pokrývajú všetky oblasti vízie digitálnej transformácie Slovenska (hospodárstvo; spoločnosť a vzdelávanie; verejná správa; rozvoj územia a  výskum):

  1. Podporíme digitálnu transformáciu škôl a vzdelávania na skvalitnenie a zlepšenie predpokladov zamestnanosti a získanie digitálnych zručností a kompetencií potrebných pre digitálnu dobu (11 opatrení)
  2. Vytvoríme základy pre moderné údajové a digitálne hospodárstvo (21 opatrení)
  3. Zlepšíme schopnosti verejnej správy inovovať a využívať údaje (11 opatrení)
  4. Podporíme rozvoj umelej inteligencie. (12 opatrení)

Opatrenia sú podľa svojej povahy rozdelené na 3 skupiny:

 1. Regulácia: Definícia koncepcií, príprava stratégií a návrh legislatívneho rámca
 2. Organizácia: Organizačné opatrenia umožňujúce prípravu implementácie v praxi a experimentovanie, posilnenie technologickej kapacity a ľudských zdrojov, prepájanie komunít
 3. Projekty: Implementácia relevantných opatrení v praxi cez projekty a iniciatívy.

AP vychádza z prioritných odporúčaní a záväzkov európskych politík alebo priamo z dohôd členských štátov. Jeho ambíciou je vytvoriť, resp. posilniť súčasné inštitucionálne zázemie tak, aby bolo Slovensko schopné účinne využívať  priamo riadené programy EÚ, ako aj  európske štrukturálne a investičné fondy  v období 2021-2027. Úspešnosť  stratégie a s ňou súvisiaceho AP bude do veľkej miery závisieť  od efektívnej medzinárodnej spolupráce a zdieľaní príkladov najlepšej praxe.

 

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026 bol schválený vládou SR uznesením číslo 800/2022 dňa 14. 12. 2022.

Akčný plán má kľúčový význam pre napredovanie Slovenska v oblasti digitalizácie. Tento vládny dokument určuje ciele štátu v oblasti digitalizácie. Dôraz kladie najmä na podporu digitalizácie podnikov a širšej ekonomiky, vývoj a nasadenie top digitálnych technológií a budovanie odolnej spoločnosti. Definuje základný rámec pre podporu produktivity, znalostnej ekonomiky, zameriava sa na segmenty s vyššou pridanou hodnotou, konkurencieschopnejšie hospodárstvo, udržateľný rozvoj. Rovnako podporuje aj spoločnosť, ktorá sa v digitálnej dobe úspešne rozvíja, ale učí sa aj odolnosti voči negatívnym vplyvom digitálnych technológií.

Schváleniu vládou predchádzala verejná konzultácia, interné, predbežné ako aj medzirezortné pripomienkové konanie. Do budúcna je dôležitá aj kontinuálna spolupráca špecializovaných pracovných skupín, ktoré zabezpečujú plynulý dialóg v jednotlivých témach digitálnej transformácie.

Do procesu tvorby Akčného plánu bola prizvaná odborná verejnosť, aj zástupcovia malých a stredných podnikov, ktorí využívajú pokročilé digitálne technológie. Odbornosť diskusie posúvajú vedecké a výskumné inštitúcie pôsobiace v oblasti digitálnych technológií, ako aj združenia a mimovládne organizácie. Následne sa diskusia preniesla na úroveň relevantných ministerstiev, ktoré sú spoľahlivými partnermi v prierezových témach Akčného plánu.

Obsah akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026:

Budovanie digitálneho ekosystému (5 opatrení)

Digitalizácia širšej ekonomiky
Digitálna transformácia podnikov (8 opatrení)

Digitálna infraštruktúra
Infraštruktúra (4 opatrenia)
Vysokovýkonné výpočty (17 opatrení)
Kvantové technológie (9 opatrení)

Podpora potenciálu umelej inteligencie
Aplikácie umelej inteligencie (12 opatrení)

Digitálna spoločnosť
Podpora žien v digitálnej ekonomike a spoločnosti (3 opatrenia)
Dopad digitalizácie a škodlivého online obsahu na duševné zdravie (3 opatrenia)
Zelená digitálna transformácia (3 opatrenia)
Podpora nasadzovania finančných inovácií a technológií (8 opatrení)

Každé z opatrení má pridelený termín realizácie, čím je možné transparentne sledovať plnenie cieľov. Zároveň je každé opatrenie zastrešené zodpovedným subjektom, ktorého úlohou je nielen dohľad nad plnením, ale aj posúvanie implementácie opatrení dopredu.

Schválenie Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska je zároveň jedným z míľnikov, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala v Pláne obnovy a odolnosti. Teraz začína dôležitá realizačná fáza opatrení, ktoré majú ambíciu posúvať Slovensko vpred.

Celý materiál si môžete prečítať tu:

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026 (PDF, 2.5 MB)