Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Európska únia – stále zastúpenie SR pri EÚ

Stále zastúpenie SR pri Európskej únii (https://www.mzv.sk/web/szbrusel/domov) zohráva ústrednú rolu v komunikácii medzi Slovenskom a inštitúciami EÚ. Jeho úlohou je čo najefektívnejšie obhajovať a presadzovať slovenské pozície a záujmy a pripravovať pravidelné zasadnutia ministrov členských štátov a zasadnutia hláv štátov alebo vlád – summity EÚ. Je tvorené tímom diplomatických zástupcov Slovenska a tvorí tak predĺženú ruku rezortov pri presadzovaní stanovísk, návrhov a odporúčaní na rokovaniach v rámci Rady EÚ vrátane oblasti digitálnej agendy.

Pracovníci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ako aj experti z rezortov, sa zúčastňujú na pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ, ktorých je aj s podskupinami vyše tristo a pripravujú po technickej stránke materiály na rokovania Výboru stálych predstaviteľov a následne ministrov EÚ. Zasadnutia Rady ministrov v rôznych formáciách pripravuje Výbor stálych predstaviteľov, ktorý zasadá každý týždeň a schvaľuje prácu výborov a pracovných skupín. V oblasti digitálnej agendy je relevantná predovšetkým Pracovná skupina pre telekomunikácie a informačnú spločnosť.

Rada EÚ sa skladá z predstaviteľov každého členského štátu na ministerskej úrovni, ktorí sú oprávnení zaväzovať svoje vlády. Rade predsedá vždy jeden členský štát na základe princípu rotácie po dobu šesť mesiacov. Rada je len jedna, ale jej zloženie sa mení podľa prerokovávanej oblasti. Jednou z formácii Rady je Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, v gescii ktorej je väčšina otázok digitálnej agendy. Vzhľadom na horizontálny charakter digitálnej agendy môžu byť relevantnými aj iné formácie Rady (napr. Rada pre konkurencieschopnosť).

Stále zastúpenie udržiava kontakty aj s ostatnými európskymi inštitúciami, najmä s Európskym parlamentom a Európskou komisiou.