Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“) je všeobecným právnym predpisom, ktorý od 1. mája 2019, ktorým sa zrušuje zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Tento zákon je reakciou na vývoj informačno-komunikačných technológii a reflektuje zmeny, ktoré so sebou prináša vývoj informačných technológií a globálny trend. Cieľom novej právnej úpravy je zvýšenie miery informatizácie spoločnosti, zefektívnenie výkonu verejnej správy a zabezpečenie jej sprístupnenia verejnosti prostredníctvom moderných technológií a metód. Upravuje organizáciu správy ITVS, práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia a stanovuje základné požiadavky kladené na ITVS a ich správu.

Nová úprava priniesla oproti pôvodnej právnej úprave systémovú zmenu, ktorá sa týka hlavne rozšírenia povinností pre jednotlivé inštitúcie verejnej správy v oblasti správy, t.j. vedenia a riadenia informačných technológií, a to od samotného plánovania, obstarania, implementáciu informačných technológií, až po monitoring a hodnotenie IT. Oproti predchádzajúcej právnej úprave zákon tiež posilnil pozíciu Ministerstvai nvestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a to z koordinačnej do riadiacej.

V novej právnej úprave je zvýšenou mierou pokrytá aj oblasť bezpečnosti. Zákon nadväzuje na zákon o kybernetickej bezpečnosti a upravuje činnosť vládnej jednotky CSIRT pri riešení a prevencii kybernetických hrozieb.

Zákon o ITVS upravuje aj výkon kontroly dodržiavania povinností ustanovených v zákone, ktorý má zabezpečiť nielen kontrolu plnenia povinností, ale aj spätnú väzbu o plnení povinností orgánov riadenia v správe informačných technológií.

 

Osobitné postupy podľa zákona o ITVS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) vydalo  podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“) metodické usmernenie generálneho riaditeľa sekcie informačných technológii verejnej správy k osobitným postupom podľa § 27 a § 28 ods. 2 zákona o ITVS (ďalej len „metodické usmernenie“).

Týmto metodickým usmernením sa upravujú podmienky uplatnenia osobitného postupu podľa zákona o ITVS,  uplatnenie výnimky pre orgán riadenia.

O výnimku môže orgán riadenia požiadať MIRRI SR v prípade  povolenia zmeny v rozsahu alebo spôsobe plnenia povinností podľa zákona o ITVS, všeobecne záväzných predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo štandardov avšak nie z plnenia povinností.

MIRRI SR môže aj z vlastnej iniciatívy udeliť blokovú výnimku pre konkrétne druhy informačných technológií alebo skupinu orgánov riadenia.

MIRRI SR môže udeliť za splnenia zákonných podmienok výnimku aj zo subjektu, ktorý je povinný plniť tieto povinnosti.

Orgán riadenia podáva žiadosť o udelenie výnimky podľa § 27 alebo § 28 ods. 2 zákona o ITVS elektronicky. Na podanie žiadosti môže použiť vzory:

MIRRI zverejňuje každé rozhodnutie o osobitnom postupe v MetaIS a na ústrednom portáli verejnej správy a odkaz na toto zverejnenie aj na svojom webovom sídle. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v MetaIS.

MIRRI zverejňuje v MetaIS aj informáciu o zamietnutí žiadosti podľa čl. 3 ods. 5 metodického usmernenia.

Rovnako informáciu podľa čl. 6 ods. 7 metodického usmernenia príslušný orgán riadenia zverejňuje v MetaIS. Túto informáciu zverejňuje aj na ústrednom portály verejnej správy a odkaz na toto zverejnenie aj na svojom webovom sídle.

Vyššie uvedené podklady určené na zverejnenie na ústrednom portáli verejnej správy sa zasielajú vo formáte PDF na emailovú adresu: redakcia@nases.gov.sk.