Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Vybrané závery Rady EÚ a závery Európskej rady

Závery Rady o formovaní digitálnej budúcnosti Európy (úplné znenie)

Závery Rady o formovaní digitálnej budúcnosti Európy nadväzujú na rovnomenné oznámenie Komisie z 19. februára 2020, ktoré je súčasťou tzv. digitálneho balíčka (Oznámenie Formovanie digitálnej budúcnosti Európy, Oznámenie Európska údajová stratégia a Biela kniha o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere). Dokument je vypracovaný v kontexte opatrení na boj proti pandémii COVID-19. Opiera sa tiež o strategické dokumenty EÚ v oblasti Jednotného digitálneho trhu, digitálnej transformácie, o strategické dokumenty tzv. priemyselného balíčka a Európsku zelenú dohodu.

Závery identifikujú zásadné témy pre budovanie digitálnej budúcnosti Európy, akými sú údaje a cloud; umelá inteligencia; inovačné technológie a digitálne hodnotové reťazce; kybernetická bezpečnosť; 5G/6G a konektivita; udržateľnosť životného prostredia; elektronické zdravotníctvo; Akt o digitálnych službách; mediálna politika; elektronická identifikácia a dôveryhodné služby, verejná správa, štandardy a blockchain; zručnosti a vzdelávanie; medzinárodná dimenzia a digitálne zdaňovanie.

Závery Rady: Vesmír pre udržateľnú Európu (úplné znenie)

Závery Rady reflektujú potrebu  podporovať rozvoj dlhodobo udržateľného vesmírneho sektora s cieľom uspokojiť dopyt budúcich generácií a zaručiť európsku konkurencieschopnosť.  Vesmírny sektor prechádza rýchlou transformáciou v dôsledku rastúcej ponuky vesmírnych produktov a služieb a dopytu po nich, ako aj technologických zmien a vzniku tzv. New Space s novými aktérmi, širokou škálou aplikácií rozličných hospodárskych činností a väčších investícií súkromného sektora spolu s väčšími interakciami medzi vládami. Vesmírne technológie napomáhajú pri presmerovaní hospodárstva na udržateľnú budúcnosť a odolnejšiu spoločnosť.  Závery identifikujú dve zásadné témy: vesmír v prospech  dlhodobo udržateľného rastu a vzdelanie a zručnosti pre vesmír.

Dokument nadväzuje na  Oznámenie KomisieStratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016 a na závery Rady o „Stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru“ z 30. mája 2017 a na ciele Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja, najmä na ciele č. 4  – Kvalitné vzdelávanie; č. 5 – Rodová rovnosť; č. 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast; č. 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra; č. 10 – Zníženie nerovností; č. 13 – Opatrenia v oblasti klímy; č. 14 – Život pod vodou; č. 15 – Život na pevnine a č. 17 – Partnerstvá za ciele(5); E. zásady zakotvené v Zmluve o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies.

Závery Rady o budúcnosti vysoko digitalizovanej Európy po roku 2020 (úplné znenie)

V záveroch sa zdôrazňujú hlavné priority a výzvy pre silnú, konkurencieschopnú, inovatívnu a vysoko digitalizovanú Európu. Odkazuje sa v nich na význam podporovania inovácií a európskych kľúčových digitálnych technológií, rešpektovania etických zásad a hodnôt v súvislosti s umelou inteligenciou, posilňovania kybernetickobezpečnostnej kapacity Európy, zvyšovania elektronických zručností a rozvoja gigabitovej spoločnosti vrátane technológie 5G. Zdôrazňuje sa v nich aj potreba zvýšiť počet žien v tomto sektore a umožniť všetkým zraniteľným skupinám zužitkovať výhody digitalizácie, aby sa na nikoho nezabudlo.

Závery Rady o význame 5G pre európske hospodárstvo a potrebe zmierniť bezpečnostné riziká spojené s 5G

Závery Rady týkajúce sa technológie 5G poukázali na jeho dôsledky pre európske hospodárstvo a potrebu zmierniť bezpečnostné riziká. Siete 5G budú tvoriť súčasť kľúčovej infraštruktúry na udržiavanie dôležitých spoločenských a hospodárskych funkcií.  (PDF, 337 kB)

Závery Európskej rady, 2. októbra 2020 (PDF, 337 kB)

Európska rada prijala 2. októbra závery o jednotnom trhu, priemyselnej politike a digitálnej transformácii. Cieľom záverov je čo najskorší návrat EÚ k plne fungujúcemu jednotnému trhu; zvýšenie globálnej konkurencieschopnosti a autonómie priemyselných odvetví EÚ a urýchlenie digitálnej transformácie.

Závery Európskej rady, 20. júna 2019 (PDF, 310 kB)

Európska rada prijala 20. júna 2019 závery o nadchádzajúcom inštitucionálnom cykle, VFR, zmene klímy, dezinformáciách a hybridných hrozbách, vonkajších vzťahoch, európskom semestri a rozširovaní.

Závery Európskej rady, 22. marca 2019 (PDF, 363 kB)

Európska rada prijala závery o zamestnanosti, raste a konkurencieschopnosti, zmene klímy, vonkajších vzťahoch, ako aj zabezpečení slobodných a spravodlivých volieb a boji proti dezinformáciám.

Závery Európskej rady, 22. marca 2018 (PDF, 102 kB)

Európska rada 22. marca 2018 prijala závery o zamestnanosti, raste a konkurencieschopnosti, ako aj o Parížskej dohode, digitálnej Európe, západnom Balkáne, akciách Turecka vo východnom Stredozemí a v Egejskom mori a tiež o útoku v Salisbury.

Závery Európskej rady, 13. – 14. decembra 2018 (PDF, 119 kB)

Európska rada prijala 13. a 14. decembra 2018 závery o VFR, jednotnom trhu, migrácii a ďalších otázkach, menovite o vonkajších vzťahoch, zmene klímy, bezpečnosti a obrane, dezinformáciách, boji proti rasizmu a xenofóbii a o konzultáciách s občanmi.

Závery Európskej rady, 22. – 23. 6. 2017 (PDF, 159 kB)

Európska rada na svojom zasadnutí 22. – 23. júna 2017 prijala závery o bezpečnosti a obrane, Parížskej dohode o zmene klímy, hospodárstve, migrácii a digitálnej Európe.