Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Sekcia inovácií a eGov služieb

Sekcia zodpovedá najmä za riadenie rozvoja produktov e-Government komponentov a životných situácií a taktiež zodpovedá a zabezpečuje programové riadenie portfólia produktov rozvoja e-Government komponentov v súlade s nastavenými strategickými cieľmi pre ITVS a s dôrazom na ich vzájomné synergie,  projektové riadenie portfólia projektov v súlade pravidlami definovaným pre rozvoj ITVS a nastavenými cieľmi programov.

Sekcia zabezpečuje taktiež vecné gestorovanie Reformy 1 a 2 a Investície 1 a 2, K-17 POO.

Sekcia sa zaoberá koordináciou a zabezpečovaním súčinnosti externých participujúcich subjektov na rozvoji produktov a životných situácií, tvorbou strategických a koncepčných dokumentov, definovanie prístupov a princípov k riadeniu rozvoja produktov, programov a projektov, vytváranie spoločnej platformy pre riadenie produktov, programov a projektov ako aj spoluprácu na komunikačnej stratégii a aktívnej propagácii riešení pre elektronické služby štátu.

Sekcia pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje s relevantnými organizačnými útvarmi ministerstva pri tvorbe koncepcií rozvoja ITVS a pri koordinácii budovania ITVS na národnej úrovni, relevantnými organizačnými útvarmi ministerstva pri príprave vecného obsahu procesných, legislatívnych a technologických zmien pre oblasť informatizácie a ITVS, ÚOŠS zapojenými do systému riadenia implementácie fondov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti SR a NASES.

Sekcia sa člení na:

  • odbor rozvoja produktov
  • odbor projektového riadenia a implementácie zmien
  • oddelenie programového riadenia.

Svojimi aktivitami Sekcia sleduje naplnenie strategických cieľov v oblasti informatizácie definované v NKIVS a to aj v rámci Investície 1/ Reformy 1 K17 POO, kde ciele programu prioritných životných situácií a programu Slovensko 3.0 vychádzajú z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Tá hovorí o 4 cieľoch:

  • Zvýšiť podiel elektronickej komunikácie s verejnou správou
  • Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami
  • Znížiť interakcie osôb a zložitosť pri používaní služieb verejnej správy
  • Zjednodušiť prístup k elektronickým službám vo forme komplexných životných situácií

Implementácia zlepšení a zmien pri jednotlivých prioritných životných situáciách a platformy pre životné situácie majú prispieť k lepším výsledkom v rámci eGovernment Benchmarku, ako aj v Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI index).

Výstupy pre Program životných situácií sú zverejňované na stránke https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/zivotne-situacie/