Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Jednotný digitálny trh – základné informácie

Európska komisia (EK) vydala 6. mája 2015 oznámenie Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe. Cieľom vybudovania Jednotného digitálneho trhu (DSM) je odstránenie vnútroštátnych prekážok v transakciách, ktoré sa uskutočňujú online. DSM určuje stratégiu EK pre najlepší možný prístup jednotlivcov a podnikov do online sveta. Zabezpečuje voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu, kde jednotlivci a podniky majú prístup k online aktivitám za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže a ochrany osobných údajov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu. Iniciatívy sa týkali šiestich oblastí (Digitálna kultúra; Digitálna budúcnosť; Digitálny život; Digitálna dôveryhodnosť; Digitálne nakupovanie; Digitálna konektivita).

Počas mandátu predchádzajúcej EK bolo uzatvorených 28 z predložených 30 legislatívnych návrhov. Dosiahnuté výsledky:

  • Vytvorenie digitálne prepojenej Európy (lepšia koordinácia spektra a budovanie sietí 5G, vytvorenie jednotnej digitálnej brány)
  • Odstránenie digitálnych bariér pre spotrebiteľov a podniky (audiovizuálne služby, ukončenie roamingových poplatkov, nové pravidlá pre digitálne obchodovanie – odstránenie geoblockingu, zlepšenie práv spotrebiteľov, pravidlá pre cezhraničné dodávanie balíkov, cezhraničný prístup k digitálnemu obsahu, zlepšená prístupnosť pre osoby so zdravotným znevýhodnením, lepšie digitálne služby, boj proti dezinformáciám
  • Investovanie do digitálnej budúcnosti EÚ (umelá inteligencia a robotika, superpočítače, Akt o kybernetickej bezpečnosti)

V súčasnej Európskej komisii (EK) spadá problematika do dvoch priorít:

  1. Európa pripravená na digitálny vek – rozvoj digitálnych technológií: Generálne riaditeľstvo pre konkurencieschopnosť (DG COMP):
  2. Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí – Vnútorný trh (Stratégia pre Jednotný digitálny trh):

Zodpovedné generálne riaditeľstvá:

 

Digitálny balíček Európskej komisie

Európska komisia schválila a následne 19. februára 2020 zverejnila mnohými netrpezlivo očakávaný digitálny balíček. Ten obsahuje dokumenty určujúce digitálnu politiku novej Európskej komisie:

  1. Oznámenie Formovanie digitálnej budúcnosti Európy.
  2. Oznámenie Európska dátová stratégia.
  3. Biela kniha Excelentnosť a dôvera v umelú inteligenciu.

Slovenská republika v reakcii pripravila nasledovné predbežné stanoviská k jednotlivým dokumentom:

LPEU/2020/50 COM(2020)67 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Formovanie digitálnej budúcnosti Európy

LPEU/2020/49 COM(2020)66 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európska dátová stratégia

LPEU/2020/48 COM(2020)65 BIELA KNIHA o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere