Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálne projekty MIRRI SR

CAMP – Centrálna API manažment platforma

Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API) (MetaIS kód: projekt_514)

Projekt prináša nový spoločný modul – platformu na publikovanie služieb. Služby pre publikovanie prostredníctvom CAMP-u sú vybrane s ohľadom na existujúci dopyt po prístupe k službám ISVS. DNR: DNR CAMP na stiahnutie

MOU – Manažment osobných údajov

Projekt Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov (MetaIS kód: projekt_346)

Systém pre správu osobných údajov (PIMS) – riešenie, ktoré predstavuje jadro riešenia a obsahuje moduly, ako modul vytvárania údajových profilov, modul logovania prístupov, modul inicializácie zmeny údajov, modul sprístupnenia údajov na základe splnomocnenia a modul správy riešenia. Systém bude využívať integračné väzby CSRÚ a získa tak prístup k údajom z celej verejnej správy (zabezpečenie dátovej integrácie je uvažované na vybraných integračných väzbách, taktiež pre podporu PIMS). Overenie možností služby „Moje dáta“: v rámci projektu budú odskúšané možnosti prístupu k službám verejnej správy priamo z objektu evidencie (formou „proof-of-concept“) a inteligentný asistent pre riešenie životných situácií. Celoplošné nasadenie takýchto riešení bude predmetom následného projektu respektíve projektov. GDPR – v rámci projektu bude na vybraných inštitúciách zavedené technické prostriedky, ktoré im umožnia preukázateľne splniť požiadavky GDPR a vykonaný audit súladu. Znamená, že všetky integrované systémy poskytovateľov s Manažmentom osobných údajov budú overené na súlad s GDPR (riešenie podporí anonymizáciu údajov a tiež zabezpečí, aby občania získali presný prehľad, aké údaje sa o nich evidujú a budú sa môcť k tomuto použitiu vyjadriť). Pilotné pod-projekty pre odstránenie byrokratických povinností: v rámci projektu budú navrhnuté, nasadené a odskúšané technické prostriedky pre tvorbu adresných personalizovaných služieb, proaktívnych služieb a pre odstránenie oznamovacích povinností. V analytickej fáze projektu budú určené najzaujímavejšie, ktoré budú aj implementované do praxe. Ostatné proaktívne služby budú následne realizované v súvisiacich projektoch. Open API poskytované prostredníctvom API Gateway pre „moje dáta“ – v rámci projektu sa nasadí funkcionalita, ktorá umožní cez API získať aplikáciám tretích strán prístup ku konsolidovaným údajom osoby na základe nastavených preferencií. Medzi takéto aplikácie bude patriť aj Portfólio klienta (súčasť ÚPVS). V rámci projektu bude rozhranie definované, implementované a vyskúšané. Počíta sa tiež s propagáciou rozhrania pre potreby inovatívnej komunity.

CIP – Centrálna integračná platforma

Projekt Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov (MetaIS kód: projekt_346)

Rozvoj centrálnej platformy integrácie údajov bude obsahovať rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom,vytvorenie služby pre priamy „push model“ distribúcie údajov, podporné služby (vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra),rozšírenie modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom, vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov (Obslužná zóna), ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení pre získavanie údajov, a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie, ako i monitoring integračných väzieb a zobrazenie metaúdajov. Vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby (PaaS dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiace Manažment údajov – služby integrácie údajov, služby pre riadenie kvality údajov, služby pre riadenie kmeňových údajov, služby pre tvorbu a prevádzku registrov.

ELIS – Evidenčno-logistický informačný systém

Projekt – (MetaIS kód: -)

Informačný systém pre evidenciu uchádzačov o vzdelávanie v oblasti práce s IKT. Projekt je zameraný na dôchodcov.

ITAM – IT assess management

Projekt Nákup IT expertov pre potreby VS (MetaIS kód: projekt_1813)

Účelom projektu je identifikovať najlepšie vhodné a ekonomicky udržateľné riešenie pre nákup IT expertov pre subjekty štátnej správy prednostne pre zaistenie využívania Plánu obnovy a odolnosti. Východiskom pre projekt je akútna potreba nasadenia integrovaných eGovernment riešení v prípade 16 prioritných životných situácií. Riešenia sa vypracujú pomocou spoločnej platformy IT nástrojov potrebných na vybudovanie a poskytovanie zrozumiteľných a používateľsky ústretových digitálnych služieb zahŕňajúcich postup ucelenej životnej situácie.

KVCS – Katalóg vládnych cloudových služieb

Vládny cloud je platforma cloud computingu štátnej správy, ktorá dynamicky poskytuje a uvoľňuje zdieľané technické zdroje, t.j. servery, storage, databázy, aplikácie a podobne. Katalóg sumarizuje všetky cloudové služby dostupné vo vládnom cloude.

METAIS 3.0 – Metainformačný systém verejnej správy 3.0

Projekt Manažment údajov vo VS – MetaIS konsolidácia (MetaIS kód: projekt_339)

Projekt „Manažment údajov vo VS – MetaIS konsolidácia“ predstavuje najmä zmenu, resp. čistenie údajov evidovaných v rámci MetaIS a zavedenie nových konceptov NKIVS do praxe, ktoré boli prijaté zo strany MIRRI. Nevyhnutným predpokladom týchto konceptov je dodanie systému MetaIS, ktorý bude nové koncepty podporovať, vytvárať pre ne vhodné podmienky a zároveň aj vyžadovať, čo je jedným z hlavných cieľov realizácie projektu. Ďalšie ciele, ktoré majú byť projektom dosiahnuté sú: zlepšenie procesu elektronizácie funkcionalít a procesov v IT projektoch elektronizácie štátnej správy. Jedným z nástrojov na riadenie elektronizácie a štátneho IT je práve MetaIS. Javí sa však, že jeho potenciál nie je naplno využitý, pričom sa nazdávame, že niektoré z príčin tohto stavu sú nasledovné: nesúlad medzi formálne evidovanými (a kontrolovanými) službami a skutočnosťou, roztrúsená evidencia informácií vedúca k nekvalitným údajom naprieč rôznymi systémami (údaje v Clarity, ITMS a MetaIS), duplicitná evidencia služieb a formulárov na UPVS a v MetaIS a rozdiely v údajoch medzi nimi, nepripravenosť súčasných podporných systémov na nové princípy uvedené v strategických dokumentoch a NKIVS, komplexné rozhranie, ktoré je komplikované pre používateľa zložitosť systému pre bežných používateľov na OVM.

MÚPVS – Modernizácia Ústredného portálu verejnej správy

Projekt Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy rozvojom ÚPVS a spoločných modulov (MetaIS kód: projekt_307)

Projekt prináša doplnenie komponentov a podporných nástrojov, ktoré flexibilne a dynamicky slúžia ako podpora pri digitálnom riešení životných situácii. Prínos tohto projektu spočíva v multikanálovom prístupe, interakcii s verejnou správou pri využívaní Vládneho cloudu. Zároveň sú napĺňane ciele vyplývajúce z NKIVS a z princípov API First.

OÚ 2.0 – Otvorené údaje 2.0 (OpenData 2.0)

Projekt Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov (MetaIS kód: projekt_329)

Cieľom implementácie projektu OÚ 2.0 je publikovanie otvorených údajov pre opakované použitie s dôrazom na rozsah a kvalitu publikovaných datasetov. Primárnym zámerom je využiť ekonomický potenciál otvorených údajov verejného sektora. Vďaka využívaniu otvorených údajov sa výrazne zvýši miera transparentnosti verejnej správy, čím vznikne pozitívna spätná väzba smerujúca k vyššej efektivite fungovania verejnej správy. Vznikne dostatočne silné odvetvie pracujúce s otvorenými údajmi pričom vzniknú kompetencie v progresívnych oblastiach informačných technológií, ako sú dátové analýzy. Inovatívne použitie otvorených údajov vygeneruje pridanú hodnotu pre používateľov, ktorá sa premietne aj do ekonomických prínosov. Použitie Centrálneho modelu údajov verejnej správy zabezpečí efektívne použitie dát a jednoduchú integráciu a jeho použitím sa napĺňa aj princíp „Jeden krát a dosť“ a Strategická priorita Manažment údajov. V rámci projektu a tiež v spolupráci so súvisiacim projektmi sa zabezpečí dostupnosť kľúčových otvorených datasetov (vďaka integrácii s platformou dátovej integrácie a kooperácií s dopytovými a rezortnými projektmi). Zabezpečí sa dôveryhodnosť publikovaných údajov pre použitie digitálnej ekonomiky a archiváciu publikovaných údajov – posun k „trusted open data“. Zlepšia sa nástroje pre komunitu a používateľov a to vďaka lepšiemu vyhľadávaniu. Publikovanie otvorených údajov bude zjednodušené vďaka lepším nástrojom a službám pre inštitúcie. Zvýši sa kvalita publikovaných dát – cez využitie prepojených údajov (linked-data) a použitie Centrálneho modelu údajov verejnej správy.

PITZ – Platforma IT zdrojov

Projekt Platforma IT zdrojov (MetaIS kód: projekt_1948)

Jednou z plánovaných reforiem v oblasti eGovernmentu, ktorá je zadefinovaná v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, je zavedenie lepšieho managementu IT zdrojov. Kľúčovým prvkom reformy je vytvorenie a následný rozvoj komplexnej Platformy IT zdrojov. Ambíciou je vybudovať platformu v rozsahu porovnateľnom s modelmi efektívne fungujúcimi v zahraničí (primárne www.digitalmarketplace.service.gov.uk, prípadne www.buyict.gov.au/sp), ktorá pokryje potreby a požiadavky verejného sektora Slovenskej republiky rešpektujúc obmedzenia dané špecifikami SR (napr. zákon o VO).  Plánovaný  koncept  PITZ si kladie za cieľ nadviazať na súčasné aktivity v oblasti centrálneho managementu IT zdrojov a tieto rozšíriť z pohľadu portfólia centrálne manažovaných produktov a služieb, zlepšenia managementu a správy kontraktov, zjednodušenia a zrýchlenia prípravných procesov pred VO, riadenia a kontroly požiadaviek v nadväznosti na čerpanie prostriedkov („governance“), vytvorenia databázy znalostí, zjednodušenia prístupu k službám a produktom, ako aj zlepšenia prístupu k relevantným informáciám. Súčasťou PITZ bude Demand management a Vendor management.

SDG – Single digital gateway

Projekt Systém „jedenkrát a dosť“ / súčasť Jednotnej digitálnej brány (MetaIS kód: projekt_1617)

Z pohľadu občana ide o projekt, ktorý mu zabezpečí odbúranie papierovej byrokracie a zjednodušenie riešenia životných situácií v rámci Európskej únie. Projekt bude napomáha pri zabezpečovaní jednoduchších cezhraničných elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácii pre občanov/podnikateľov. Projekt sa dotkne týchto životných situácii (Doklady potrebné k začatiu podnikania, Daň z príjmu právnických osôb, Verejné obstarávanie, Služby, Osobné údaje a doklady, Daň z príjmu, Diaľničné a cestné poplatky, Emisná a technická kontrola a kontrola originality vozidla, Evidencia vozidla, Štipendiá a študentské pôžičky, Štúdium v zahraničí, Uznávanie odborných kvalifikácií a dokladov o vzdelaní, Dôchodok, Narodenie, Uzavretie manželstva / rozvod manželstva, Trvalý pobyt/Sťahovanie)

SVM – Slovensko v mobile

Projekt Slovensko v mobile 1 (MetaIS kód: projekt_1958)

Cieľom projektu „Slovensko v mobile“ je vytvoriť bezpečný spôsob autentifikácie fyzickej osoby pomocou natívnej mobilnej aplikácie, ktorá okrem vytvorenia základov pre kanál mobilného prístupu koncových používateľov k službám štátu v súlade so strategickou prioritou Multikanálový prístup umožní fyzickej osobe v procese samoobslužnej alebo asistovanej registrácie mID vytvoriť pomocou mobilného zariadenia FO autentifikačný certifikát, ktorý bude FO vedieť použiť opäť pomocou mobilného zariadenia FO na účely elektronickej komunikácie, využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta integrované na jednotné prihlásenie pomocou ústredného portálu na autentifikáciu FO.

ŽS – Životné situácie

Projekt Životné situácie 1 a 2 (MetaIS kód: projekt_1914), Životné situácie 3 a 4 (MetaIS kód: -)

Hlavným zámerom projektu Životné situácie je zjednodušiť občanom a podnikateľom elektronickú komunikáciu so štátom pri riešení životných situácií (ŽS) v súlade s cieľmi Plánu obnovy, Komponent 17: Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika).

DI – Dátová integrácia

Projekt Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie (MetaIS kód: projekt_327)

Realizácia centrálne riadeného sprístupnenia infraštruktúry pre realizáciu princípu „jedenkrát a dosť “ a sprístupňovania otvorených údajov pre OVM.

CPK – Centrálny podpisový komponent

Projekt Centrálny podpisový komponent (MetaIS kód: projekt_2000)

Autorizácia na úrovni KEP je v súčasnosti možná len pomocou čítačky a QSCD zariadenia (eID, doklad o pobyte). Cieľom riešenia je rozšíriť možnosť autorizácie aj cez mobilné zariadenia a bez použitia čítačky v UX prívetivom prostredí. Uložením certifikátov na vzdialenom serveri sa zároveň eliminuje aj problém s vypršaním certifikácie pre funkciu kvalifikovaného elektronického podpisu na QSCD, ktorý sa pravidelne opakuje (keďže planosť certifikátov je výrazne nižiša ako planosť QSCD – v tomto prípade občianskeho preukazu – na ktorom sú certifikáty uložené).

DNS

Projekt Centrálny dynamický nákupný systém pre cloudové služby vládneho cloudu (MetaIS kód: projekt_1966)

Cieľom investície je zabezpečiť centrálne riadenie nákupu cloudových služieb vládneho cloudu, t. j. riadiť proces požiadaviek od ich vzniku cez ich schválenie, evidenciu a nákup. Centrálnym manažmentom sa umožní organizáciám efektívny prístup k požiadavkám na cloudové služby vrátane ich podpory.

ITMS21+ – Implementácia Informačného monitorovacieho systému 2021-2027

Projekt Implementácia Informačného monitorovacieho systému (MetaIS kód: projekt_1759)

V nadväznosti na nariadenia EÚ parlamentu a rady EÚ vzťahujúce sa na oblasť fondov EÚ v programovom období 2021-2027, je potrebné v rámci tohto projektu implementovať centrálny informačný systém, ktorý zabezpečí evidenciu, následné spracovávanie, export, výmenu dát, údajov a dokumentov medzi žiadateľom/prijímateľom, poskytovateľom pomoci a ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie fondov EÚ.

CSRÚ – Centrálna správy referenčných údajov – Modul procesnej integrácie a integrácie údajov

Projekt Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (MetaIS kód: projekt_98)

Vytvorenie platformy a univerzálnych elektronických služieb na dátovú integráciu systémov verejnej správy. Aplikačné služby umožňujú referencovať, stotožňovať a synchronizovať referenčné údaje, konsolidovať dáta z viacerých zdieľaných registrov a realizovať služby zabezpečenia kvality údajov.

Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív verejnej správy

Projekt Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív verejnej správy (MetaIS kód: projekt_558)

Cieľom projektu je nasadenie centrálneho nástroja na správu IT aktív, v ktorom budú kumulované dáta o hardvéri a softvéri v prostredí verejnej správy, jeho pridelení a reálnom využití a nákupe.