Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Metodiky

Koordinácia spolupráce

Metodické usmernenie popisuje priebeh procesu koordinácie zmien služieb štátu a vzájomné komunikačné toky, možnosti kooperácie oddelenia kvality používateľských skúseností a spolupracujúceho rezortu, biznis vlastníka služby.  

Cieľom tohto metodického usmernenia je vzájomnou spoluprácou pomôcť nastavovať služby pre občanov/podnikateľov tak, aby boli jednoduchšie na pochopenie a následné použitie, t. j. aby boli používateľsky prívetivé. Zohľadňujeme používateľskú skúsenosť reálnych koncových užívateľov.

Metodické usmernenie č. 018118/2023/oBI5 o koordinácii spolupráce oddelenia kvality používateľskej skúsenosti s biznis vlastníkmi služieb (PDF, 741 kB)


 

Randomizované kontrolné štúdie (RCT)

Cieľom metódy  RCT je najmä testovanie kauzálnych súvislostí. Môže výrazne pomôcť pri testovaní dopadov zavádzaných verejných politík, zmien existujúcich verejných politík a porozumeniu prečo a ako sa občania v kontakte s nimi rozhodujú.

Využitím behaviorálnych inovácií a experimentov dokážeme rozšíriť možnosti zlepšenia služieb občanom v mnohých situáciách. Metodické usmernenie  č. 018572/2023/oBI  k realizácii RCT v prostredí verejnej správy Slovenskej republiky poskytuje metodický rámec pre implementáciu experimentálneho testovania inovácií a všeobecne tvorby verejnej politiky/služby, pretože meraný a dobre interpretovaný efekt intervencie je základom zlepšovania služieb.

Niekoľko realizovaných RCT experimentov v prostredí verejnej správy mimo SR popisuje samostatný dokument s názvom „Metodika realizácie RCT v prostredí verejnej správy Slovenskej Republiky – časť „Prípadové štúdie“.

Metodické usmernenie  č. 018572/2023/oBI  k realizácii RCT v prostredí verejnej správy Slovenskej republiky (PDF, 1,57 MB)

Metodika realizácie RCT v prostredí verejnej správy Slovenskej Republiky – časť „Prípadové štúdie (PDF, 1,91 MB)


 

A/B testovanie

Cieľom A/B testovania je lepšie spoznať návštevníkov webových stránok orgánov verejnej správy a používateľov elektronických služieb a pochopiť ich správanie v digitálnom priestore. Následne, na základe dát zistiť, na čo používatelia služieb reagujú, čo im pomáha, čo funguje a naopak čo im spôsobuje problémy.

Prostredníctvom A/B testovania namiesto intuitívnych alebo subjektívnych odhadov pracujeme s reálnymi dátami, z ktorých je možné získať konkrétne a merateľné dôkazy o tom, čo na webovej stránke biznis vlastníka služieb skutočne funguje a čo nie.

 Metodické usmernenie  č. 019420/2023/oBI  k realizácii A/B testovania v prostredí verejnej správy Slovenskej republiky upravuje procedurálne a technické postupy pre biznis vlastníkov služieb pri návrhu a implementácii nového riešenia alebo inovácii existujúcej elektronickej služby v súlade so zásadami behaviorálnych inovácií.

Vzor realizovaného A/B testu v prostredí verejnej správy popisuje samostatný dokument s názvom „Príloha č. 1 – Vzor experimentu“

Metodické usmernenie  č. 019420/2023/oBI  k realizácii A/B testovania v prostredí verejnej správy Slovenskej republiky 

Príloha č. – Vzor experiment 


 

Mapovanie používateľskej cesty

Mapa používateľskej cesty (resp. zákazníckej cesty) vizualizuje a zachytáva kroky koncového používateľa jednotlivých služieb v snahe úspešne ich využiť a naplniť tak potrebu, ktorá mu vznikla. Spolu s výstupmi z používateľského prieskumu vďaka mapovaniu používateľskej cesty získame cenné informácie o tom,  akým spôsobom navrhnúť nový produkt tak, aby koncoví používatelia získali produkt, ktorému budú rozumieť a zároveň ho budú používať.

Metodické usmernenie č. 020651/2023/oBI  zo dňa 21.07.2023 k mapovaniu používateľskej cesty vzniklo  v súlade  s vyhláškou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 547/2021 Z. z. o elektronizácii agendy verejnej správy, ktorou sa zaviedlo vytvorenie používateľskej cesty ako povinná súčasť projektovej dokumentácie.

Cieľom metodického usmernenia je popísať teoretické východiská mapovania používateľskej cesty, zadefinovať rámec pre základné komponenty, spôsoby mapovania, načrtnúť druhy používateľských ciest a možné nástroje na ich mapovanie.

Metodické usmernenie č. 020651/2023/oBI  zo dňa 21.07.2023 k mapovaniu používateľskej cesty