Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Medzinárodná spolupráca

Vyšehradská skupina (V4)

Vyšehradská skupina   je zoskupenie krajín stredoeurópskeho regiónu (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovenská republika)  s cieľom spolupracovať vo viacerých oblastiach spoločného záujmu v rámci celoeurópskej integrácie. 

Cieľom V4 je prispieť k vybudovaniu európskej bezpečnostnej architektúry založenej na účinnej, funkčne komplementárnej a vzájomne posilňujúcej spolupráci a koordinácii v rámci existujúcich európskych a transatlantických inštitúcií. V záujme zachovania a podpory kultúrnej súdržnosti sa v rámci skupiny V4 zintenzívni vzájomné odovzdávanie hodnôt na úseku kultúry, vzdelávania, vedy a výmeny informácií.

Všetky aktivity V4 sú zamerané na posilňovanie stability v stredoeurópskom regióne. Členské krajiny chápu svoju vzájomnú spoluprácu ako výzvu pre seba a jej úspech ako najlepší dôkaz svojej schopnosti integrovať sa aj do takých štruktúr,  ako je napríklad Európska únia.

Regionálna spolupráca V4 sa úspešne rozvíja aj v súčasnom období. Ide predovšetkým o sektorové (rezortné) politiky, ako napr. hospodárstvo, infraštruktúra, energetika, digitalizácia a inovácie. Nemenej významnou je cezhraničná spolupráca a kultúrny aspekt, a to aj formou štipendijných výmen. Dôležitými oblasťami spolupráce sú koordinácia zahranično-politických pozícií a presadzovanie spoločných záujmov v EÚ i vo vzťahu k tretím krajinám resp. regiónom.
Spoluprácu V4 koordinujú ministerstvá zahraničných vecí a národní vyšehradskí koordinátori. Základom aktivít je program predsedníckej krajiny, ktorý schvaľujú predsedovia vlád krajín na samitoch V4. Od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 Vyšehradskej skupine predsedá Česká republika.

Slovenské predsedníctvo vo V4 (1. júla 2018 – 30. júna 2019).

 

Bilaterálna spolupráca

MIRRI spolupracuje a komunikuje s členskými štátmi Európskej únie aj na bilaterálnej báze.

S tretími krajinami Úrad rozvíja spoluprácu v oblasti digitálnej agendy rôznymi formami aj prostredníctvom memoránd o porozumení. Obsahom spolupráce je predovšetkým vzájomná výmena a prenos skúseností v oblasti rozvoja digitálnej transformácie, v oblasti inovácií (umelá inteligencia, distribuované technológie, superpočítače atď.), transferu technológií, výmeny poznatkov a skúseností v procese vývoja a implementácie inovačných politík a nástrojov na podporu inovačných aktivít v súlade s medzinárodnými politikami a normami.

MIRRI sa tiež aktívne zúčastňuje na zasadnutiach zmiešaných a konzultačných komisiách organizovaných MZVaEZ SR.

ICANN – Internetová korporácia pre prideľovanie názvov a čísel

ICANN je nezisková organizácia zodpovedná za koordináciu údržby a postupov databáz týkajúcich sa mienkových priestorov a číselných priestorov internetu, zabezpečujúcich stabilitu siete a bezpečnú prevádzku.

ICANN vykonáva skutočné technické údržbárske práce centrálnych fondov internetových adries a registrov koreňových zón DNS podľa zmluvy o fungovaní úradu pre internetové pridelené čísla (IANA). Zmluva o správcovských funkciách IANA medzi ICANN a Národnou telekomunikačnou a informačnou správou (NTIA) Ministerstva obchodu Spojených štátov sa skončila 1. októbra 2016 a formálne sa tieto funkcie formálne zmenili na globálnu komunitu viacerých zúčastnených strán .

Veľká časť jeho práce sa týkala globálneho doménového systému DNS (DNS) vrátane vývoja politiky internacionalizácie systému DNS, zavedenia nových generických domén najvyššej úrovne (TLD) a prevádzky serverov koreňových názvov . Číselné zariadenia, ktoré spravuje ICANN, zahŕňajú adresové priestory internetového protokolu pre IPv4 a IPv6 a priradenie adresových blokov regionálnym internetovým registrom. ICANN tiež vedie registre identifikátorov internetového protokolu.

Hlavné princípy činnosti spoločnosti ICANN boli opísané ako pomôcky na zachovanie prevádzkovej stability internetu; podporovať hospodársku súťaž; dosiahnuť široké zastúpenie globálnej internetovej komunity; a rozvíjať politiky vhodné pre jeho poslanie prostredníctvom procesov zdola nahor a na základe konsenzu.

Vznik spoločnosti ICANN bol verejne vyhlásený 17. septembra 1998 a oficiálne vznikol 30. septembra 1998 (USA, Kalifornia).

MIRRI sa zapája aj do spolupráce v rámci:

Slavkovský formát (S3)

S3 je platforma pre regionálnu spoluprácu zameraná najmä na spoločné projekty Slovenska, Česka a Rakúska, ale aj na vzájomnú výmenu informácií a koordináciu postojov k aktuálnemu dianiu v EÚ. Cieľom je posilnenie vzájomných väzieb v prospech občanov  a pragmatická a konkrétna spolupráca v oblastiach ako napríklad infraštruktúrne prepojenia, či vzdelávanie. Spoluprácu koordinuje vždy jedna z 3 krajín na základe rotujúceho princípu počas obdobia jedného kalendárneho roka  (júl – jún). Spolupráca sa týka viacerých rezortných ministerstiev, najmä dopravy, školstva, hospodárstva a zahraničných vecí.  Od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 zoskupeniu predsedá SR.

Spolupráca: dopravná infraštruktúra; duálne vzdelávanie; priemysel 4.0; energetická bezpečnosť; koordinácia európskych záležitostí; .oblasť medzinárodného práva; rozvojová spolupráca

 

Stretnutie Ázia – Európa (ASEM)

ASEM je medzivládny proces založený v roku 1996 na podporu dialógu a spolupráce medzi Áziou a Európou. Pozostáva z 53 partnerov: 30 európskych a 21 ázijských krajín, EÚ a sekretariátu ASEAN. Zaoberá sa politickými, hospodárskymi, sociálnymi, kultúrnymi a vzdelávacími otázkami spoločného záujmu v duchu vzájomného rešpektu a rovnocenného partnerstva.

Samit ASEM je dvojročné stretnutie hláv štátov a vlád, predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie a generálneho tajomníka Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

 

Iniciatíva troch morí

(Three Seas Innitiative)

Iniciatíva troch morí je platforma dvanástich členských štátov EÚ strednej a východnej Európy nachádzajúcich sa medzi Baltickým, Jadranským a Čiernym morom. Krajiny spolupracujú v oblasti regionálneho rozvoja a kohéznej politiky. Cieľom spolupráce je podporovať konektivitu regiónov najmú v oblasti energetiky, dopravnej infraštruktúry a digitalizácie; podporovať hospodársky rast a kohéziu v danom regióne.