Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Riadenie kvality (QA)

Riadenie kvality (QA – Quality Assurance)

(poznámka: stránka aktualizovaná 02/2024)

Do vydania aktualizovaných formulárov v zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z.z. sa použijú nižšie dostupné vzory a šablóny.

Podstatné sú VÝSLEDKY a JEDNODUCHÉ RIEŠENIA zamerané (nielen) NA OBČANA.

Svojím obsahom sa útvar Riadenia kvality (QA) špecializuje najmä na:

Aby sme dosiahli ZVÝŠENIE KVALITY, VYTVORILI SME NOVÉ PRAVIDLÁ – novú legislatívnu úpravu riadenia štátnych IT projektov:

UPOZORNENIE: 15.11.2023 vstupuje do účinnosti nová vyhláška 401/2023 o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy 

Odpovede na často kladené otázky k Vyhláške č.401/2023 Z.z – nájdete tu (HELP/POMOC) – v MetaIS (dokument „Často kladené otázky“)

Rámcová inštrukcia UVO k spôsobu obstarania „IN-HOUSE“ zákazky – LINK na WEB UVO

ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE pre PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA:

Projektovým manažérom odporúčame nasledujúci dokument si VYTLAČIT a NALEPIŤ na dobre viditeľné miesto vo vašej projektovej kancelárii.

ŽIVOTNÝ CYKLUS RIADENIA PROJEKTU - základný proces (PDF, 200.51 KB)

PODPORNÉ INŠTRUKCIE pre PM a kontaktné osoby na gestorov agiend:

Pred každou (QA) kontrolou kvality výstupov jednotlivých etáp / inkrementov, vyžadujeme stanoviská súladu zapracovania požiadaviek (najmä legislatívnych) k týmto základným agendám:

UPOZORNENIE:

Podmienkou poskytnutia stanoviska (výstupu) útvaru Riadenia kvality (QA) – sú stanoviská gestorov jednotlivých agend – ktorých oslovujeme pri výkone kontroly kvality výstupov (etáp/fáz) projektov. PROSÍME VÁS, aby ste realizáciu svojho projektu PRIEBEŽNE RIEŠILI a KONZULTOVALI aj s gestormi jednotlivých agend – ZLEPŠÍTE TÝM KVALITU VÝSTUPOV VÁŠHO PROJEKTU a ZREDUKUJETE SI ZBYTOČNÚ PRÁCNOSŤ.

Ak chcete dobre riadiť váš projekt – ZAČNITE s gestormi agend prosím KOMUNIKOVAŤ UŽ PRI TVORBE vašich POŽIADAVIEK.

IDDôLEŽITÉ AGENDY a KONTAKTY na VECNÝCH GESTOROV
 PRÍPRAVNÁ a INICIAČNÁ FÁZA
1.NÁVOD na OHLÁSENIE PROJEKTU / ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK (CR) – podľa pravidiel uvedených vo Vyhláške č.401/2023 Z.z – Príloha 2.
Kontaktné osoby:
_programová kancelária (PgK) – (distribučný email) – vyhlaskaITprojekty@mirri.gov.sk
 REALIZAČNÁ FÁZA
2.Agenda ZMENOVÝCH POŽADAVIEK (CR) a aktualizácii BC / CBA – podľa pravidiel uvedených vo Vyhláške č.401/2023 Z.z – Príloha 2.

  • VIDEO NÁVOD ako správne vyplniť BC/CBA a KATALÓG POŽIADAVIEK
Kontaktné osoby:
_programová kancelária (PgK) – (distribučný email) – vyhlaskaITprojekty@mirri.gov.sk
3.Agenda EVS (MVSR) a DIZAJN TO-BE PROCESOV – kontrola implementácie procesov (pravidlá pre OPII/EVS projekty
Zodpovednosť: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

viac informácií: OP-EVS – Operačný program Efektívna verejná správa (reformuj.sk)
4.Agenda UX – kontrola realizácie návrhu a vývoja IS podľa UX štandardov a dizajn manuálu (JDM):

5.Agenda DÁTOVÝCH ŠTANDARDOV – kontrola implementácie IS v súlade s dátovou legislatívou (kvalita dát, migrácie, integrácie, referenčné údaje, OpenData, …)

Kontaktné osoby:
_dátová kancelária (distribučný email) – datalab2@mirri.gov.sk
6.Agenda IT a KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI – kontrola implementácie IS v súlade s legislatívou a štandardami:

Kontaktné osoby:

_Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti kyberbezpecnost@mirri.gov
_Vládna jednotka CSIRT.SKinfo@csirt.sk
7.Agenda VLÁDNY CLOUD (MIRRI/MVSR) – požiadavky a pravidlá implementácie Cloudového riešenia

Kontaktné osoby:
_Anton Svetlošák – anton.svetlosak@mirri.gov.sk
_cloudová kanceláriacloud@mirri.gov.sk

VZORY a ŠABLÓNY projektovej dokumentácie k Vyhláške č.401/2023 Z.z

Odporúčame STIAHNUŤ si predpripravené vzorové šablóny projektovej dokumentácie a PRISPôSOBIŤ si ich pre svoj projekt.

VZOROVÉ ŠABLÓNY obsahujú nápovedné texty, ktoré si VYMAŽTE / NAHRAĎTE vlastným obsahom.

SME ZA NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE – napíšte nám  / zavolajte nám – zmysluplné návrhy zapracujeme.

ID VZORY a ŠABLÓNY NA STIAHNUTIE
 PRÍPRAVNÁ A INICIAČNÁ FÁZA
I-01Ideový zámer
 PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
I-02Projektový zámer
Príloha: Zoznam rizík a závislostí
Príloha – špecifická CBA pre výzvu PSK-MIRRI-617-2024-DV-EFRR
I-03Prístup k projektu
I-04Katalóg požiadaviek
 MÍĽNIK – UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (ZoD)
 MÍĽNIK – UZATVORENIE Dodatku k ZoD (5 IT princípov)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
REALIZAČNÁ FÁZA
R-01Projektový iniciálny dokument (PID)
Príloha 1.: Akceptačné kritériá
R1ANALÝZA A DIZAJN
R1-1Detailný návrh riešenia (DNR)
Funkčný prototyp – vytvorenie a prezentovanie funkčného prototypu je súčasťou DNR (Detailného návrhu riešenia)

  • Vyhláška 401/2023 Z. z. – §2 ods. 1, písm. aa– predstavenie a prezentácia „end-to-end workflow prototypu“ riešenia ako vizuálny výstup DNR
DOPORUČENIE:
1) Pre vytvorenie funkčného prototypu odporúčame použiť nástroje ako – príklady:
2) Pre dosiahnutie lepšieho výsledku – pred začatím tvorby dizajnu vášho SW riešenia – spolupracujte s UX/UI špecialistami zo SUXAwww.SUXA.sk
  • Vyhláška 547/2021 Zz (UX/IDSK) o elektronizácii agendy verejnej správy (od 1.1.2022) – dodržiavajte pri tvorbe dizajnu SW (webových a mobilných aplikácii)
R1-2Plán a stratégia testovania
Príloha 1: Testovacie prípady (TC)
Príloha 2: Sumárny protokol
R2NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
R2-1Obstaranie technických prostriedkov
R2-2Obstaranie programových prostriedkov a Služieb
R3IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
R3-1Vývoj, migrácia údajov a integrácia
R3-2Testovanie
(1)      Funkčné testovanie (FAT)
(2)      Systémové a integračné testovanie (SIT)
(3)      Záťažové a výkonnostné testovanie
(4)      Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť)
(5)      Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX)
(6)      Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
R3-3Školenia personálu
R3-4R3_4_Dokumentácia_VZOR
(1)      Aplikačná príručka
(2)      Používateľská príručka
(3)      Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4)      Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5)      Integračná príručka
(6)    Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7)      Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8)     Bezpečnostný projekt – VZOR (príloha č.3 Vyhlášky 179/2020)
MÍĽNIK – UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
R4NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
R4-1Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)
R4-2Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)
DOKONČOVACIA FÁZA
M-02Manažérske správy, plány a odporúčania:
(1)      Správa o dokončení projektu
(2)      Správa o získaných poznatkoch
(3)      Plán kontroly po odovzdaní projektu
(4)      Odporúčanie nadväzných krokov
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
M-01Plán etapy/Plán fázy
M-02Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky:
Zoznam otvorených otázok
Zoznam funkčných zdrojových kódov
Zoznam licencií
Správa o stave projektu
Požiadavka na zmenu v projekte (CR)
Zoznam ponaučení
Zoznam rizík a závislostí
Zoznam kvality
Správa o ukončení fázy / etapy
M-03Akceptačný protokol
M-04Audit kvality projektu na mieste:
(1)   audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy
(2)   audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy
M-05Analýza nákladov a prínosov (BC/CBA)

M-06Evidencia e-Government komponentov v MetaIS, vrátane architektonických modelov

 

 

 

Doplňujúce VZORY a ŠABLÓNY pre projektového manažéra – upravte a zjednodušte si ich pre váš projekt. Šetrite papier, využívajte zdieľané úložiská a posielajte elektronicky:

IDVZORY a ŠABLONY – podporná projektová dokumentácia
1.
Riadiaci výbor a Projektový tím– návrh obsadenia a alokácie
2. Menovací dekrét – člen RV / člen projektového tímu
3. Menovací dekrét – Príloha – opisy rolí členov Projektového tímu
4. Menovací dekrét – Príloha – opisy rolí členov Riadiaceho výboru (RV)
5. Riadiaci výbor – Štatút
6. Riadiaci výbor – Status report / Prezentácia na zasadnutie (RV)
7. Projektový status report – „one-page
8. Zápis zo stretnutia – jednoduchý vzor so sledovaním úloh – TODO
9.
 Čestné prehlásenie o súlade diela s legislatívou
10.
 Požiadavka na zmenu (CR) / rozvoj
11. OSTATNÉ VZORY – zdrojový súbor (tabuľky / reporting)
Checklisty:
   CHECKLIST pre agendu LEGISLATÍVNE ŠTANDARDY a PRINCÍPY
   CHECKLIST pre agendu UX
   CHECKLIST pre agendu DÁTOVÉ ŠTANDARDY
   CHECKLIST pre agendu IT a KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ (vlastník: CSIRT)
   CHECKLIST pre agendu BEZPEČNOSŤ WEBOVÝCH a MOBILNÝCH APLIKÁCII
   CHECKLIST pre agendu MERATELNÉ UKAZOVATELE – KPI  
   CHECKLIST povinností zo zákona o e-Governmente
   CHECKLIST povinností zo zákona o ITVS

VZORY základných zmlúv používaných pri riadení projektu:

VZOR - (ZoD) Zmluva dielo - verzia 01/2022 (DOCX, 168.46 KB)
VZOR - DODATOK k Zmluve o dielo (ZoD) - "5 IT principov" - verzia 04/2021 (DOCX, 46.5 KB)
VZOR - (SLA) Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému - verzia 01/2021 (DOCX, 146.09 KB)
VZOR - (PZ) Zmluva o partnerstve s prílohami - verzia 03/2022 (ZIP, 529.24 KB)

METODIKA Riadenia kvality (QA) – (verzia 05/2018):

Metodika QA Riadenia Projektov OPII - verzia 15.05.2018 (v2) (PDF, 3.35 MB)
Metodika QA - PREVODNÍKOVÁ TABULKA - Prince2 vs OPII - verzia 15.05.2018 (PDF, 73.9 KB)
Metodika QA - PREVODNÍKOVÁ TABULKA - Vyhláška 85/2020 Zz, Priloha č.1 vs Výnos o Štandardoch 55/2014, Príloha č.4 - verzia 01.06.2020 (PDF, 43.19 KB)

Kontaktné osoby:

  • vecní gestori uvedení na tejto webovej stánke, alebo nižšie uvedená emailová adresa
  • allopk@mirri.gov.sk

TU NÁS NÁJDETE – Pribinova 4195/25, 23 poschodie

PREZENTÁCIA k Vyhláške 85/2020 Z.z. (PDF, 1.11 MB)