Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Riadenie kvality (QA)

Riadenie kvality (QA – Quality Assurance)

(poznámka: stránka aktualizovaná 07/2023)

Podstatné sú VÝSLEDKY a JEDNODUCHÉ RIEŠENIA zamerané (nielen) NA OBČANA.

Svojím obsahom sa útvar Riadenia kvality (QA) špecializuje najmä na:

Aby sme dosiahli ZVÝŠENIE KVALITY, VYTVORILI SME NOVÉ PRAVIDLÁ – novú legislatívnu úpravu riadenia štátnych IT projektov:

UPOZORNENIE: Výnos o štandardoch 55/2014 Z.z. je zrušený a nahradený horeuvedenými Vyhláškami.

Odpovede na často kladené otázky k Vyhláške 85/2020 Zz – nájdete tu (HELP/POMOC) – v MetaIS (dokument „Často kladené otázky“)

Rámcová inštrukcia UVO k spôsobu obstarania „IN-HOUSE“ zákazky – LINK na WEB UVO

ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE pre PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA:

Projektovým manažérom odporúčame nasledujúci dokument si VYTLAČIT a NALEPIŤ na dobre viditeľné miesto vo vašej projektovej kancelárii.

ŽIVOTNÝ CYKLUS RIADENIA PROJEKTU - základný proces (PDF, 200.51 KB)

PODPORNÉ INŠTRUKCIE pre PM a kontaktné osoby na gestorov agiend:

Pred každou (QA) kontrolou kvality výstupov jednotlivých etáp / inkrementov, vyžadujeme stanoviská súladu zapracovania požiadaviek (najmä legislatívnych) k týmto základným agendám:

UPOZORNENIE:

Podmienkou poskytnutia stanoviska (výstupu) útvaru Riadenia kvality (QA) – sú stanoviská gestorov jednotlivých agiend – ktorých oslovujeme pri výkone kontroly kvality výstupov (etáp/fáz) projektov. PROSÍME VÁS, aby ste realizáciu svojho projektu PRIEBEŽNE RIEŠILI a KONZULTOVALI aj s gestormi jednotlivých agiend – ZLEPŠÍTE TÝM KVALITU VÝSTUPOV VÁŠHO PROJEKTU a ZREDUKUJETE SI ZBYTOČNÚ PRÁCNOSŤ.

Ak chcete dobre riadiť váš projekt – ZAČNITE s gestormi agiend prosím KOMUNIKOVAŤ UŽ PRI TVORBE vašich POŽIADAVIEK.

ID DôLEŽITÉ AGENDY a KONTAKTY na VECNÝCH GESTOROV
 PRÍPRAVNÁ FÁZA
1. NÁVOD na OHLÁSENIE PROJEKTU / ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK (CR) – podľa pravidiel uvedených vo Vyhláške 85/2020 Zz – Príloha 2.
Kontaktné osoby:
_Martin Bezek (HoD)martin.bezek@mirri.gov.sk
_programová kancelária (PgK) – (distribučný email) – vyhlaskaITprojekty@mirri.gov.sk
 REALIZAČNÁ FÁZA
2. Agenda ZMENOVÝCH POŽADAVIEK (CR) a aktualizácii BC / CBA – podľa pravidiel uvedených vo Vyhláške 85/2020 Zz – Príloha 2.

  • VIDEO NÁVOD ako správne vyplniť BC/CBA a KATALÓG POŽIADAVIEK
Kontaktné osoby:
_Martin Bezek (HoD)martin.bezek@mirri.gov.sk
_programová kancelária (PgK) – (distribučný email) – vyhlaskaITprojekty@mirri.gov.sk
3. Agenda EVS (MVSR) a DIZAJN TO-BE PROCESOV – kontrola implementácie procesov (pravidlá pre OPII/EVS projekty
Zodpovednosť: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

viac informácií: OP-EVS – Operačný program Efektívna verejná správa (reformuj.sk)
4. Agenda UX – kontrola realizácie návrhu a vývoja IS podľa UX štandardov a dizajn manuálu (JDM):

Kontaktné osoby:
_Viera Hainzl (HoD) – viera.hainzl@mirri.gov.sk
_Anna Makarová – anna.makarova@mirri.gov.sk
5. Agenda DÁTOVÝCH ŠTANDARDOV – kontrola implementácie IS v súlade s dátovou legislatívou (kvalita dát, migrácie, integrácie, referenčné údaje, OpenData, …)

Kontaktné osoby:
_dátová kancelária (distribučný email) – datalab2@mirri.gov.sk
6. Agenda IT a KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI – kontrola implementácie IS v súlade s legislatívou a štandardami:

Kontaktné osoby:

_Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnostikyberbezpecnost@mirri.gov

_Vládna jednotka CSIRT.SKinfo@csirt.sk

7. Agenda VLÁDNY CLOUD (MIRRI/MVSR) – požiadavky a pravidlá implementácie Cloudového riešenia

Kontaktné osoby:
_Anton Svetlošák – anton.svetlosak@mirri.gov.sk
_Martin Sulík – martin.sulik@nases.gov.sk
_cloudová kanceláriacloud@mirri.gov.sk

VZORY a ŠABLÓNY projektovej dokumentácie k Vyhláške 85/2020 Z.z. – Prílohe č.1:

Odporúčame STIAHNUŤ si predpripravené vzorové šablóny projektovej dokumentácie a PRISPôSOBIŤ si ich pre svoj projekt.

VZOROVÉ ŠABLÓNY obsahujú nápovedné texty, ktoré si VYMAŽTE / NAHRAĎTE vlastným obsahom.

SME ZA NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE – napíšte nám  / zavolajte nám – zmysluplné návrhy zapracujeme.

ID VZORY a ŠABLÓNY NA STIAHNUTIE
  PRÍPRAVNÁ FÁZA
P-01 Projektový zámer
Príloha 1.: Zoznam rizík a závislostí
  INICIAČNÁ FÁZA
  PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
I-01 Projektový zámer
Príloha 1.: Zoznam rizík a závislostí
I-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu s katalógom funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek

I-03 Prístup k projektu
   CHECKLIST pre agendu LEGISLATÍVNE ŠTANDARDY a PRINCÍPY
   CHECKLIST pre agendu UX
   CHECKLIST pre agendu DÁTOVÉ ŠTANDARDY
   CHECKLIST pre agendu IT a KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ (vlastník: CSIRT)
   CHECKLIST pre agendu BEZPEČNOSŤ WEBOVÝCH a MOBILNÝCH APLIKÁCII
   CHECKLIST pre agendu MERATELNÉ UKAZOVATELE – KPI  
   CHECKLIST povinností zo zákona o e-Governmente
   CHECKLIST povinností zo zákona o ITVS
 MÍĽNIK – UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (ZoD)
 MÍĽNIK – UZATVORENIE Dodatku k ZoD (5 IT princípov)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
REALIZAČNÁ FÁZA
R-01 Projektový iniciálny dokument (PID)
Príloha 1.: Akceptačné kritériá
R1 ANALÝZA A DIZAJN
R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR)
Funkčný prototyp – vytvorenie a prezentovanie funkčného prototypu je súčasťou DNR (Detailného návrhu riešenia)

DOPORUČENIE:
1) Pre vytvorenie funkčného prototypu odporúčame použiť nástroje ako – príklady:
2) Pre dosiahnutie lepšieho výsledku – pred začatím tvorby dizajnu vášho SW riešenia – spolupracujte s UX/UI špecialistami zo SUXAwww.SUXA.sk
  • Vyhláška 547/2021 Zz (UX/IDSK) o elektronizácii agendy verejnej správy (od 1.1.2022) – dodržiavajte pri tvorbe dizajnu SW (webových a mobilných aplikácii)
R1-2 Plán testov
Príloha 1: Testovacie prípady (TC)
Príloha 2: Sumárny protokol
R2 NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
R2-1 Obstaranie technických prostriedkov
R2-2 Obstaranie programových prostriedkov a Služieb
R3 IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
R3-1 Vývoj, migrácia údajov a integrácia
R3-2 Testovanie
(1)      Funkčné testovanie (FAT)
(2)      Systémové a integračné testovanie (SIT)
(3)      Záťažové a výkonnostné testovanie
(4)      Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť)
(5)      Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX)
(6)      Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
R3-3 Školenia personálu
R3-4 Dokumentácia
(1)      Aplikačná príručka
(2)      Používateľská príručka
(3)      Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4)      Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5)      Integračná príručka
(6)    Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7)      Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8)     Bezpečnostný projekt – VZOR (príloha č.3 Vyhlášky 179/2020)
MÍĽNIK – UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
R4 NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
R4-1 Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie)
R4-2 Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie)
DOKONČOVACIA FÁZA
D-01 Manažérske správy, plány a odporúčania:
(1)      Správa o dokončení projektu
(2)      Správa o získaných poznatkoch
(3)      Plán kontroly po odovzdaní projektu
(4)      Odporúčanie nadväzných krokov
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
M-01 Plán fáza / etapy
M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky:
(1)      Zoznam rizík a závislostí
(2)      Zoznam kvality
(3)      Zoznam otvorených otázok
(4)      Zoznam ponaučení
(5)      Zoznam funkčných zdrojových kódov
(6)      Zoznam licencií
(7)      Správa o výnimočnej situácii
(8)      Správa o stave projektu
(9)      Správa o ukončení fázy / etapy
(10)    Požiadavka na zmenu v projekte
(11)     Zápis z riadiaceho výboru
M-03 Akceptačný protokol
M-04 Audit kvality projektu na mieste:
(1)   audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy
(2)   audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy

 

Doplňujúce VZORY a ŠABLÓNY pre projektového manažéra – upravte a zjednodušte si ich pre váš projekt. Šetrite papier, využívajte zdieľané úložiská a posielajte elektronicky:

ID VZORY a ŠABLONY – podporná projektová dokumentácia
1.
 Riadiaci výbor a Projektový tím – návrh obsadenia a alokácie
2.  Menovací dekrét – člen RV / člen projektového tímu
3.  Menovací dekrét – Príloha – opisy rolí členov Projektového tímu
4.  Menovací dekrét – Príloha – opisy rolí členov Riadiaceho výboru (RV)
5.  Riadiaci výbor – Štatút
6.  Riadiaci výbor – Status report / Prezentácia na zasadnutie (RV)
7.  Projektový status report – „one-page
8.  Zápis zo stretnutia – jednoduchý vzor so sledovaním úloh – TODO
9.
 Čestné prehlásenie o súlade diela s legislatívou
10.
 Požiadavka na zmenu (CR) / rozvoj
11.  OSTATNÉ VZORY – zdrojový súbor (tabuľky / reporting)

 

VZORY základných zmlúv používaných pri riadení projektu:

VZOR - (ZoD) Zmluva dielo - verzia 01/2022 (DOCX, 168.46 KB)
VZOR - DODATOK k Zmluve o dielo (ZoD) - "5 IT principov" - verzia 04/2021 (DOCX, 46.5 KB)
VZOR - (SLA) Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému - verzia 01/2021 (DOCX, 146.09 KB)
VZOR - (PZ) Zmluva o partnerstve s prílohami - verzia 03/2022 (ZIP, 529.24 KB)

METODIKA Riadenia kvality (QA) – (verzia 05/2018):

Metodika QA Riadenia Projektov OPII - verzia 15.05.2018 (v2) (PDF, 3.35 MB)
Metodika QA - PREVODNÍKOVÁ TABULKA - Prince2 vs OPII - verzia 15.05.2018 (PDF, 73.9 KB)
Metodika QA - PREVODNÍKOVÁ TABULKA - Vyhláška 85/2020 Zz, Priloha č.1 vs Výnos o Štandardoch 55/2014, Príloha č.4 - verzia 01.06.2020 (PDF, 43.19 KB)

QA tím – kontaktné osoby:

  • Peter Molnár (HoD QA)peter.molnar@mirri.gov.sk
  • Peter Vítek (QA) – peter.vitek@mirri.gov.sk
  • Tibor Balberčák (QA) – tibor.balbercak@mirri.gov.sk  
  • Peter Saraka (QA) –  peter.saraka@mirri.gov.sk
  • Agátka Strapcová (Publicita) – agata.strapcova@mirri.gov.sk  (produkcia kampane / ATL-BTL mediálny priestor)

 

TU NÁS NÁJDETE Dúbravská cesta 14, BA – Blok B.1 – 4.poschodie

PREZENTÁCIA k Vyhláške 85/2020 Z.z. (PDF, 1.11 MB)