Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Rada Európy

  • Založená v Londýne 5. mája 1949 podpísaním multilaterálnej medzinárodnej zmluvy multilaterálnej nazvanej Štatút Rady Európy. Rada Európy vznikla 3. augusta 1949 dosiahnutím siedmej potrebnej ratifikácie.
  • Zakladajúci členovia: Francúzsko, Taliansko, štáty Beneluxu, škandinávske krajiny, Spojené kráľovstvo a Írsko V roku 1963 sa už počet členských štátov blížil k dvadsiatim a bol vytvorený Európsky výbor pre právnu spoluprácu, ktorého úlohou bola systematická starostlivosť o rozvoj európskeho práva. Slovenská republika je členom od roku 1993.
  • Celoeurópskou organizáciou sa stala až po páde železnej opony medzi Východom a Západom, pričom v súčasnosti združuje 47 členských štátov (ČŠ) vrátane tzv. transkontinentálnych štátov ako Turecko, Azerbajdžan, Arménsko, Cyprus a Gruzínsko. Ďalších päť krajín – Spojené štáty americké, Kanada, Japonsko, Mexiko a Vatikán, sa môžu v obmedzenej miere zapájať do činnosti Rady Európy na základe štatútu pozorovateľa.
  • Je najvýznamnejšou organizáciou na ochranu ľudských práv na európskom kontinente.
  • Všetky ČŠ RE podpísali Európsky dohovor o ľudských právach zameraný na ochranu ľudských práv a na podporu demokracie a právneho štátu.
  • Európsky súd pre ľudské práva dohliada na dodržiavanie dohovoru v ČŠ.
  • Štruktúra

Aktivity RE týkajúce sa digitalizácie

Umelá inteligencia

Digitálny priestor je mocným predpokladom inkluzívnejšej demokratickej diskusie a účasti. Slobodný a otvorený internet poskytuje okrem iného zjednodušený prístup k informáciám, vedomostiam, kultúre a vzdelávaniu a tiež dôležitým spôsobom uľahčuje výkon základných práv, napríklad slobody prejavu. Digitalizácia zároveň prináša demokratickým systémom a inštitúciám nové výzvy. Používanie digitálnych technológií predstavuje vážne výzvy, napríklad riziká pre súkromie spôsobené masívnym a nekontrolovaným spracovaním údajov, nekontrolovateľné šírenie nenávistných správ a iné zneužívajúce formy vyjadrovania online, nové formy počítačovej kriminality a sexuálneho zneužívania detí alebo používanie internet na teroristické účely a na siatie nedôvery a strachu.

Ad Hoc Výbor pre umelú inteligenciu (CAHAI)

Pod vedením Výboru ministrov je CAHAI poverený preskúmať uskutočniteľnosť a potenciálne prvky na základe rozsiahlych konzultácií s viacerými zúčastnenými stranami, právneho rámca pre rozvoj, navrhovanie a uplatňovanie umelej inteligencie založeného na normách Rady Európy v oblasti ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Pri plnení tejto úlohy výbor:

  • zohľadňuje normy RE týkajúce sa navrhovania, rozvoja a uplatňovania digitálnych technológií v oblasti ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu, najmä na základe existujúcich právnych nástrojov;
  • berie do úvahy príslušné existujúce všeobecné a regionálne medzinárodné právne nástroje, prácu ostatných orgánov Rady Európy, ako aj prebiehajúcu prácu v iných medzinárodných a regionálnych organizáciách;
  • náležite zohľadňuje rodové hľadisko, budovali súdržné spoločnosti a presadzovali a chránili práva osôb so zdravotným postihnutím.

Správa internetu

Celkovým cieľom Stratégie správy internetu  je zabezpečiť, aby sa verejná politika internetu zameriavala na ľudí s cieľom budovať demokraciu online, chrániť používateľov internetu a zabezpečiť dodržiavanie a ochranu ľudských práv online.

Ochrana údajov

Rýchly rozvoj informačných technológií zvýšil potrebu dôkladnej ochrany osobných údajov, ktorej právo zabezpečujú nástroje Európskej únie (EÚ) aj RE. Zabezpečenie tohto dôležitého práva so sebou prináša nové a významné výzvy, pretože technologický pokrok rozširuje hranice oblastí, ako sú dohľad, odpočúvanie komunikácií a uchovávanie údajov.