Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Metodické materiály pre všetky kategórie

Dokumenty a metodické materiály zverejnené na tejto stránke sú spracované pre sektor Verejná správa, podsektor Informačné systémy verejnej správy v súvislosti s plnením zákonných povinností v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Všetky materiály sú vytvorené v kontexte metodickej prípravy dokumentácie v oblasti bezpečnosti informačných technológií verejnej správy pre minimálne bezpečnostné opatrenia kategórie I., II. a III. v súlade so Zákonom č. 95/2019 Z. z. o ITVS a zároveň so Zákonom č. 69/2018 Z. z . o KB a prislúchajúcich vyhlášok.

Vytvorené vzory a šablóny nie sú povinné na ich použitie, ani nie sú záväzné. Sú poskytnuté voľne a bezplatne, na využitie podľa potrieb konkrétnej organizácie. Vytvorené dokumenty majú aj svoj metodický rozmer, takže je ich možné použiť i pre potreby vzdelávania pracovníkov organizácií v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Vytvorené dokumenty nie sú určené na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú či obchodnú činnosť.

MIRRI nezodpovedá za nesprávne použitie predmetných dokumentov zo strany organizácií. Správne použitie a implementácia minimálnych bezpečnostných opatrení kategórie I., II. a III. je plne v kompetencii a zodpovednosti konkrétneho subjektu (organizácie).

MIRRI si vyhradzuje právo na zmenu/úpravu tu publikovaných dokumentov alebo čiastkových textov a tabuliek, a to v potrebnom rozsahu vrátane zmien verzií dokumentov.

V prípade relevantných návrhov, týkajúcich sa úpravy, zmien alebo spracovania nových „vzorov“ dokumentácie nás kontaktujte na email kyberbezpecnost@mirri.gov.sk.

 

 1. Krátky úvod do informačnej a kybernetickej bezpečnosti a Malý výkladový slovník

Tento dokument predstavuje úvod do informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre všetkých, ktorí sa zatiaľ s touto témou nestretli. Cieľom tohto textu je pomôcť čitateľovi zorientovať sa v problematike informačnej a kybernetickej bezpečnosti a vytvoriť si aspoň rámcovú predstavu o problémoch, ktoré táto disciplína rieši.

V informačnej a kybernetickej bezpečnosti sa používa množstvo špecifických odborných termínov, ktoré sa často používajú bez predchádzajúceho vysvetlenia a ešte aj v rozličných významoch. Na objasnenie najpodstatnejších pojmov je súčasťou tohto dokumentu aj Malý výkladový slovník.

Úvod do KIB slovník (PDF, 1,16 MB)

 

 1. Legislatívne požiadavky podľa vyhlášky 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy

Tento dokument obsahuje súbor všetkých legislatívnych požiadaviek v kontexte Vyhlášky č. 179/2020 Z. z. pre všetky kategórie organizácií vo verejnej správe. Tento dokument nenahrádza platnú legislatívu, ale môže pomôcť pri zorientovaní sa v legislatívnych požiadavkách, ktoré sú logicky usporiadané podľa jednotlivých kategórií.

Legislatívne požiadavky vyhláška 179/2020 (PDF, 952 kB)

 

 1. Technické a procesné nástroje a postupy na splnenie bezpečnostného minima

Bezpečnostné minimum je definované ako minimálny bezpečnostný základ, ktorý je potrebné implementovať pred samotným zaradením (identifikáciou a klasifikáciou) OVM do jednotlivých kategórií (kategória I, kategória II, kategória III) podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z.

Cieľom je, aby boli tieto minimálne požiadavky (bezpečnostné minimum) identifikované a implementované bezodkladne, aby bola dosiahnutá minimálna požadovaná úroveň kybernetickej odolnosti danej organizácie (OVM).

Bezpečnostné minimum (PDF, 900 kB)

 

 1. Výber dodávateľa služieb kybernetickej bezpečnosti

Cieľom tohto dokumentu je poskytnutie metodickej pomoci pri výbere kvalitného a dôveryhodného dodávateľa. Môže sa jednať o náročnú úlohu, najmä pre štatutárov menších organizácií. Toto usmernenie má napomôcť starostom obcí a primátorom miest k úspešnému procesu výberu prostredníctvom návodu v piatich krokoch.

Výber dodávateľa služieb kybernetickej bezpečnosti (PDF, 560 kB)

 

 1. Vzorová smernica o riadení dodávateľských vzťahov

Cieľom tohto dokumentu je konsolidácia zmluvných vzťahov s tretími stranami v oblasti kybernetickej bezpečnosti v organizácii. Tento dokument reflektuje pravidlá a postupy v oblasti riadenia dodávateľských vzťahov v bežnej organizácii v kontexte bezpečnostných pravidiel, definovaných v platnej legislatíve v oblasti riadenia kybernetickej bezpečnosti. Vzorovú smernicu je potrebné upraviť na základe špecifických potrieb organizácie.

Vzor smernice_riadenie dodávateľských vzťahov (DOCX, 280kB)

 

 1. Metodické usmernenie pre proces verejného obstarávania auditu kybernetickej bezpečnosti a prípravu na audit kybernetickej bezpečnosti

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť odporúčania pre proces verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní auditu kybernetickej bezpečnosti a prípravu na audit kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.

Metodika obstaranie auditu KB (PDF, 568 kB)

Príloha č.1 – dotazník na určenie rozsahu trvania auditu (DOCX, 24 kB)

Príloha č.2 – návrh zmluvy o vykonaní auditu (DOCX, 28 kB)

Príloha č.3 – zoznam opatrení pre prípravu na audit (XLSX, 44 kB)

 

 1. Metodika pre vznik odborných pracovísk

Účelom tohto dokumentu  je poskytnúť metodický materiál pre vytvorenie adekvátne personálne a technicky vybavených odborných pracovísk. Predmetné pracoviská majú byť kreované v rámci organizačnej štruktúry príslušného orgánu verejnej moci, určených pre riadenie kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich procesov, bezpečnostný monitoring sietí a informačných systémov, implementáciu bezpečnostných opatrení, riadenie rizík, riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a podobne, a to v diferenciácii pre jednotlivé OVM podľa ich zaradenia do jednotlivých kategórií.

Metodika pre vznik odborných pracovísk vo VS (PDF, 860 kB)

 

 1. Metodické usmernenie pre životný cyklus bezpečného vývoja informačného systému

Je veľmi dôležité, aby bol softvérový produkt chránený pred akýmkoľvek druhom útoku, škodlivými hrozbami či zraniteľnosťami a bola zabezpečená dôveryhodnosť softvéru pre koncového používateľa.

Účelom tohto dokumentu je zhrnúť a organizácii poskytnúť osvedčené postupy týkajúce sa životného cyklu bezpečného vývoja informačného systému / aplikácie / softvéru (Secure Software Development Life Cycle – SSDLC).

SSDLC možno rozdeliť do nasledovných hlavných fáz:

 • Fáza 1: Požiadavky
 • Fáza 2: Plánovanie
 • Fáza 3: Architektúra a dizajn
 • Fáza 4: Vývoj
 • Fáza 5: Testovanie
 • Fáza 6: Prevádzka
 • Fáza 7: Vyraďovanie

Metodika SSDLC (PDF, 868 kB)

 

 1. Metodika pre postupy pre penetračnom testovaní

Účelom tejto metodiky pre penetračné testovanie je poskytnúť komplexný a systematický prístup k vykonávaniu penetračných testov v prostredí verejnej správy, či už vykonávaných interne alebo prostredníctvom externej služby. Dokument načrtáva kroky a postupy, ktoré sa budú dodržiavať počas procesu penetračného testovania, vrátane jeho cieľov a výstupov.

Tento metodický dokument je navrhnutý tak, aby ho mohli používať profesionáli v oblasti bezpečnosti, penetrační testeri a organizácie ako referenciu na plánovanie, vykonávanie a podávanie správ o aktivitách penetračného testovania.

Postupy pri penetračnom testovaní (PDF, 1,11 MB)

Príloha č.1 – príklad správy (DOCX, 528 kB)

Príloha č.2 – príklad autorizačného listu (DOCX, 36 kB)

Príloha č.3 – príklad dohody o mlčanlivosti_NDA (DOCX, 64 kB)

 

 1. Etické štandardy pre sektor VS

Kybernetická bezpečnosť podporuje ochranu hodnôt, ako je nepoškodzovanie, súkromie a dôvera, a preto medzi hodnotami vytvára zložitý vzťah: niektoré môžu byť podporné a iné protichodné, v závislosti od kontextu.

Aj v kyberpriestore je potrebné dodržiavať určité štandardy etického správania sa a preto slúži etický kódex ako všeobecné usmernenie, resp. štandard pre štátnu a verejnú správu. Etický kódex uľahčuje rozhodovanie človeka o tom, čo je správne a nesprávne, v pre neho nejasných situáciách. Pomáha predchádzať konfliktom, pomáha upraviť správanie jednotlivcov či skupín v súlade so záujmom spoločnosti, bezpečnostných pracovníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti nevynímajúc.

Etické štandardy pre sektor VS (PDF, 1,14 MB)