Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Koncepcie rozvoja informačných technológií verejnej správy

Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy (ďalej len „KRIT“) je dokument vypracovaný orgánom riadenia pre informačné technológie verejnej správy, ktorých je správcom, definujúci ciele, organizačné, technické a technologické nástroje, strategickú architektúru a referenčnú architektúru informačných technológií verejnej správy v správe orgánu riadenia a plánovanie jednotlivých aktivít, najmä s cieľom riadneho a včasného naplnenia požiadaviek národnej koncepcie a strategických priorít informatizácie verejnej správy. KRIT je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné technológie, vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.

KRIT predkladá orgán riadenia na schválenie orgánu vedenia.

Obec a právnická osoba v jej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti nie sú povinné predkladať koncepciu rozvoja na schválenie orgánu vedenia. Ak tak obec rozhodne, koncepcia rozvoja obce alebo právnickej osoby v jej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti podlieha schváleniu orgánom, ktorý určí obec.

Na zabezpečenie prísunu aktuálnych a spoľahlivých informácií do MetaIS si orgány riadenia vytvoria koordinačné mechanizmy na zabezpečenie ich prísunu od zamestnancov svojho úradu a zamestnancov osôb v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Ide spravidla o zabezpečenie spolupráce s osobami zodpovednými za správu alebo prevádzku ISVS, so segmentovými architektmi, projektovými manažérmi rozvojových projektov, manažérmi, legislatívcami a rozpočtármi. Podrobný postup  sa nachádza v kapitole 3.2 Používateľskej príručky MetaIS.