Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Školenie prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií

V záujme zvyšovania povedomia v oblasti prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej ako „MIRRI SR“) zabezpečuje pre orgány riadenia bezplatné školenia, ktoré sa venujú všeobecným otázkam o prístupnosti webových sídel orgánov riadenia, ako aj odborné školenia k samotnému monitorovaniu prístupnosti webových sídel. Prihlásiť sa na školenie prístupnosti webových sídel, mobilných aplikácií a odborné konzultácie je možné zaslaním vyplnenej prihlášky, ktorá je pripojená nižšie.

Školenia sú určené predovšetkým pre zamestnancov verejnej správy a orgány riadenia podľa zákona č. 95/2019 z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Školenia sa na základe obsahu členia na tri cieľové skupiny pracovníkov:

Editori webových sídel

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vytvárajú či upravujú obsah webových sídel, publikujú informácie prostredníctvom webovej stránky a podobne.

Cieľ školenia: Poskytnúť základné informácie pre zorientovanie sa v slovenských právnych predpisoch resp. štandardoch prístupnosti a pochopenie problematiky prístupnosti obsahu na webových sídlach.

Minimálne vstupné požiadavky: Akákoľvek publikačná činnosť na webových stránkach.

Stručná osnova školenia:

 • Úvod do právnych predpisov súvisiacich s prístupnosťou webových sídel.
 • Základy prístupnosti webových sídel (k čomu to slúži, kto sú cieľové skupiny).
 • Praktické ukážky asistenčných technológií.
 • Oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti.
 • Metodické usmernenie k vypracovaniu vyhlásenia o prístupnosti.

Časový rozsah školenia: 5 hod.

Miesto školenia: online prostredníctvom MS Teams

Termíny školenia: 

  • 25. 03. 2024 (pondelok) – termín plne obsadený
  • 09. 05. 2024 (štvrtok)

Vývojári webových sídel

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vytvárajú nové alebo vyvíjajú aktuálne webové sídla, ide predovšetkým o programátorov, IT technikov a technických správcov webového sídla.

Cieľ školenia: Zaistiť, aby boli princípy prístupnosti zahrnuté už pri vyvíjaní webových sídel, a to poskytnutím odborných informácií a technických konzultácií k možnostiam implementácii v rámci programovania a dizajnu nástrojov pre spracovanie a publikáciu webového obsahu.

Minimálne vstupné požiadavky: Znalosť HTML kódu, CSS, vývojárske zručnosti a skúsenosti s tvorbou webových sídel, výhodou je znalosť princípov SEO, UIX a podobne.

Stručná osnova školenia:

 • Úvod do právnych predpisov súvisiacich s prístupnosťou webových sídel.
 • Predstavenie princípov fungovania asistenčných technológií.
 • Pomocné nástroje pri hodnotení prístupnosti.
 • Zásady tvorby webových stránok v súlade s požiadavkami webovej prístupnosti.
 • Oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti.
 • Metodické usmernenie k vypracovaniu vyhlásenia o prístupnosti.

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1 a Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti

Časový rozsah školenia: 7 hod

Miesto školenia: online prostredníctvom MS Teams

Termíny školenia: 17. 06. 2024 (pondelok)


Tvorba prístupných textových dokumentov

Textové dokumenty, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle alebo sa zasielajú elektronicky, tvoria často nenahraditeľný prostriedok poskytovania informácií. Textové dokumenty sú zároveň veľmi často vytvárané v rozpore so štandardmi prístupnosti. Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vytvárajú textové dokumenty zverejňované na webovom sídle. S cieľom zabezpečenia otvorenosti a technologickej neutrality je k dispozícii samostatne školenie tvorby textových dokumentov v prostredí Microsoft Word a v prostredí LibreOffice Writer. Školenie tvorby prístupných textových dokumentov nemá nahradiť „bežné“ školenia textových editorov, ale pomôcť zamerať sa na tie oblasti, ktoré prakticky ovplyvňujú predovšetkým prístupnosť textového dokumentu.

Cieľ školenia: Poskytnúť základné informácie o tvorbe prístupných textových dokumentoch. Pomôcť zamestnancom verejnej správy vytvárať textové dokumenty v súlade s vyhláškou o štandardoch.

Minimálne vstupné požiadavky: Znalosť ovládania textového editora Microsoft Word, resp. LibreOffice Writer.

Stručná osnova školenia:

 • Úvod do právnych predpisov súvisiacich s prístupnosťou textových dokumentov.
 • Základy prístupnosti textových dokumentov.
 • Praktické ukážky asistenčných technológií.
 • Oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti.

Odporúčaná literatúra: Príručka tvorby textového dokumentu

Časový rozsah školenia: 6 hod.

Miesto školenia: online

Termíny školenia:

 • 14.03. 2024 (štvrtok) – pre textový editor Microsoft Office od verzie Word 2016 až po Microsoft 365 – termín je plne obsadený
 • 18.04.2024 (štvrtok) – pre textový editor LibreOffice Writer
 • 25.04.2024 (štvrtok) –  pre textový editor Microsoft Office od verzie Word 2016 až po Microsoft 365 – termín je plne obsadený

Vývojári mobilných aplikácií

Školenie je určené najmä pre tých, ktorí vyvíjajú mobilné aplikácie. Ide predovšetkým o programátorov, IT technikov a technických správcov mobilných aplikácií.

Cieľ školenia: Zaistiť, aby boli princípy prístupnosti zahrnuté už pri vyvíjaní mobilných aplikácií, a to poskytnutím odborných informácií a technických konzultácií k možnostiam implementácii v rámci programovania a dizajnu nástrojov pre spracovanie a publikáciu obsahu v mobilnej aplikácii.

Minimálne vstupné požiadavky: Znalosť HTML kódu, vývojárske zručnosti a skúsenosti s tvorbou mobilných aplikácií.

Stručná osnova školenia:

 • Úvod do právnych predpisov súvisiacich s prístupnosťou mobilných aplikácií.
 • Predstavenie princípov fungovania asistenčných technológií.
 • Pomocné nástroje pri hodnotení prístupnosti.
 • Oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti.
 • Metodické usmernenie k vypracovaniu vyhlásenia o prístupnosti.

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1 a Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti

Časový rozsah školenia: 8 hod.

Miesto školenia: prezenčne – konferenčný priestor v Bratislave (bližšie informácie budú poskytnuté prihláseným účastníkom)

Termíny školenia: aktuálne nie sú dostupné termíny


Odborná konzultácia k prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií

Odborné konzultácie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií sú určené predovšetkým pre orgány riadenia, ktorých webové sídlo alebo mobilná aplikácia boli zmonitorované MIRRI SR v rámci monitorovacej vzorky. O výsledku monitoringu sú orgány riadenia informované osobitným listom. Predmetom odborných konzultácií sú len tie kritériá, v ktorých bol počas monitorovania prístupnosti zo strany MIRRI SR zistený nesúlad so zásadami prístupnosti orgánov riadenia, ktoré sa odbornej konzultácie zúčastnia. Odporúčame, aby sa danej konzultácie zúčastnili editor webových stránok a zástupca technického zabezpečovania webového sídla alebo mobilnej aplikácie (napr. dodávateľ).

Cieľ odbornej konzultácie: Poskytnúť základné informácie pre zorientovanie sa v platných právnych predpisoch resp. štandardoch pre prístupnosť a pochopenie problematiky prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií. Poskytnutie výkladu a usmernenia ku konkrétnym zlyhaniam kritérií prístupnosti na webových sídlach a mobilných aplikáciách zúčastnených orgánov riadenia.

Stručná osnova odbornej konzultácie:

 • Úvod do právnych predpisov ohľadom prístupnosti webových sídel a metodických postupov.
 • Praktické ukážky asistenčných technológií.
 • Detailné oboznámenie sa s vybranými požiadavkami prístupnosti a ich správnou implementáciou.
 • Metodické usmernenie k vypracovaniu vyhlásenia o prístupnosti.

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1 a Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti

Časový rozsah školenia: 7 hod

Miesto odbornej konzultácie: prezenčne v Bratislave (bližšie informácie budú poskytnuté prihláseným účastníkom)

Termíny odbornej konzultácie: 

 • 20. 05. 2024 (pondelok)
 • 27. 06. 2024 (štvrtok)

Vzhľadom na kapacitné obmedzenia Vás prosíme, aby ste v prípade záujmu konkrétnych zamestnancov prihlásili na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk. V prípade, že Vaši zástupcovia majú konkrétne otázky, prosíme o ich zaslanie najneskôr 5 dní pred začiatkom školenia alebo odbornej konzultácie na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, aby sme vedeli odpovede náležite pripraviť a využili časové možnosti na maximum.

Prihláška na školenie alebo odbornú konzultáciu k prístupnosti webových sídiel (PDF, 4.27 MB)