Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Európsky parlament: relevantné výbory

ITRE – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku   

Výbor s pôsobnosťou pre:

 1. priemyselnú politiku Únie a súvisiace opatrenia a aplikáciu nových technológií vrátane opatrení týkajúcich sa malých a stredných podnikov;
 2. politiku výskumu a inovácie v Únii vrátane vedy a technológie, ako aj šírenia a využívania výsledkov výskumu;
 3. Európsku politiku v oblasti kozmického priestoru;
 4. činnosť Spoločného výskumného centra, Európskej rady pre výskum, Európskeho inovačného a technologického inštitútu a Inštitútu pre referenčné materiály a merania, ako aj JET, ITER a ďalšie projekty v tejto oblasti;
 5. opatrenia Únie týkajúce sa energetickej politiky všeobecne a v kontexte vytvorenia a fungovania vnútorného trhu s energiou vrátane opatrení týkajúcich sa:
  • bezpečnosti dodávok energie v Únii,
  • presadzovania energetickej efektívnosti úspory energie a vývoja nových a obnoviteľných zdrojov energie,
  • presadzovania prepájania energetických sietí a energetickej efektívnosti vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore energetickej infraštruktúry;
 6. zmluvu o Euratome a Agentúru dodávok pre Euratom; jadrovú bezpečnosť, odstavovanie reaktorov a likvidáciu jadrového odpadu;
 7. informačnú spoločnosť, informačné technológie a komunikačné siete a služby vrátane technologických a bezpečnostných aspektov a vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore telekomunikačnej infraštruktúry, ako aj činnosti Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

 

Členovia výboru
Schôdze výboru
Dokumenty ku schôdzam

IMCO  – Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

Výbor s pôsobnosťou pre:

 • koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni Únie, najmä:
  • voľný pohyb tovaru vrátane harmonizácie technických noriem,
  • právo usadiť sa,
  • slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora;
 • fungovanie jednotného trhu vrátane opatrení zameraných na identifikáciu a odstránenie možných prekážok zavedenia jednotného trhu vrátane jednotného digitálneho trhu;
 • presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín;
 • politiku a právne predpisy súvisiace s posilnením pravidiel jednotného trhu a práv spotrebiteľa.
Členovia výboru
Schôdze výboru
Dokumenty ku schôdzam

ENVI – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín   

Výbor s pôsobnosťou pre:

1. environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:

 • znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu, nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku, zmien podnebia, ochrany biodiverzity,
 • trvalo udržateľného rozvoja,
 • medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného prostredia,
 • obnovy narušeného životného prostredia,
 • civilnej ochrany,
 • Európskej agentúry pre životné prostredie,
 • Európskej chemickej agentúry;

2.   verejné zdravie, najmä:

 • programy a osobitné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva,
 • farmaceutické a kozmetické výrobky,
 • zdravotné aspekty bioterorizmu,
 • Európsku agentúru pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb;

3. Otázky bezpečnosti potravín, najmä:

 • označovanie a bezpečnosť potravín,
 • veterinárnu legislatívu týkajúcu sa ochrany proti rizikám na ľudskom zdraví; hygienické kontroly potravín a zariadení potravinárskej výroby,
 • Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu.
Členovia výboru
Schôdze výboru
Dokumenty ku schôdzam