Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Tallinská deklarácia

Všetky členské štáty EÚ a krajiny EZVO podpísali dňa 6. októbra 2017 Ministerskú deklaráciu o elektronickej verejnej správe (Tallinská deklarácia). Dokument predstavuje politický záväzok na úrovni EÚ týkajúci sa významných priorít smerom k zabezpečeniu vysokokvalitných digitálnych verejných služieb zameraných na používateľa pre občanov a plynulých cezhraničných verejných služieb pre podniky.

Členské štáty opätovne potvrdili svoj záväzok pokročiť v prepojení svojich verejných elektronických služieb a implementovať nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (eIDAS) a zásadu „iba raz“ s cieľom poskytovať efektívne a bezpečné digitálne verejné služby, ktoré uľahčia život občanov a podnikov.

Vyhlásenie o elektronickej verejnej správe sa riadi Deklaráciou z Malmö podpísanou v roku 2009 a spustením Akčného plánu pre elektronickú verejnú správu na roky 2016-2020, v ktorom sa uznáva, že spoľahlivá a inovatívna vláda zameraná na služby na všetkých úrovniach je nevyhnutná na rozvoj dynamickej, produktívnej a európskej spoločnosti. Od roku 2009 sa našťastie dosiahlo niekoľko kľúčových míľnikov, ako napríklad elektronické obstarávanie, zavádzanie kľúčových cezhraničných služieb financovaných z programu Nástroja na prepájanie Európy a elektronická identifikácia (eID). Tallinnská deklarácia poskytuje dôležitý impulz pre členské štáty a Komisiu, kolektívne aj individuálne, aby naďalej investovali do urýchlenia modernizácie verejného sektora. V prílohe k vyhláseniu ministri zodpovední za politiku a koordináciu digitálnych verejných služieb v krajinách uznávajú potreby a očakávania občanov a podnikov pri ich kontakte s orgánmi verejnej správy. Zaväzujú sa navrhovať a poskytovať svoje služby, ktoré sa riadia zásadami zamerania na používateľa (napríklad digitálna interakcia, zníženie administratívneho zaťaženia, digitálne poskytovanie verejných služieb, zapojenie občanov, mechanizmy nápravy a podávania sťažností).

Tallinská deklarácia o 5G

Nadväzuje na spoločnú víziu EÚ o budovaní gigabitovej spoločnosti.

Ciele:

  1. Včasným a predvídateľným spôsobom sprístupniť viac spektra
  2. Podporovať vedúce štáty, vzájomné učenie sa a zvýšenú transparentnosť
  3. Posilniť základné princípy riadenia zvukového spektra
  4. Pokrytie a konektivita
  5. Zachovanie globálnej interoperability 5G
  6. Uľahčenie zavádzania optických vláken
  7. Podpora implementácie malých buniek
  8. Strategický dialóg