Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ

Nariadenie o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov

Voľný tok údajov je základným predpokladom fungujúceho jednotného digitálneho trhu a na ňom postaveného údajového hospodárstva. Údaje sa musia pohybovať voľne a bez prekážok cezhranične, ako aj naprieč rôznymi informačnými systémami. V oblasti údajov už EÚ prijala niekoľko legislatívnych, nelegislatívnych a právne nezáväzných pravidiel s cieľom vytvoriť rámec pre riadenie údajov verejnými inštitúciami ako aj súkromným sektorom v EÚ.

V nadväznosti na Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), ktoré zabezpečuje ochranu a uľahčenie voľného toku osobných údajovNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1807 o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii pokračuje v odstraňovaní bariér v pohybe údajov v EÚ (Nariadenie).

Hlavným cieľom Nariadenia, ktoré je účinné od 28. mája 2019,  je eliminovať všetky neoprávnené požiadavky na lokalizáciu údajov iba v konkrétnom ČŠ. Požiadavky na lokalizáciu údajov sú zakázané okrem prípadov, keď sú odôvodnené dôvodmi verejnej bezpečnosti v súlade so zásadou proporcionality.

Iné ako osobné údaje sa na základe tohto Nariadenia budú pohybovať voľne naprieč hranicami v priestore EÚ, vďaka čomu všetky organizácie v EÚ budú môcť slobodne ukladať a spracúvať údaje kdekoľvek v EÚ. Zároveň, verejné inštitúcie si zachovajú prístup k údajom z ich členského štátu aj v prípade, ak ich údaje budú uložené v inom členskom štáte alebo v cloude. V neposlednom rade Nariadenie vytvára užívateľom podmienky na uľahčenie zmeny poskytovateľa cloudových služieb a prenos ich údajov medzi jednotlivými poskytovateľmi.

 

Požiadavky na lokalizáciu údajov 

Pre potreby Nariadenia sa pojmom „požiadavka na lokalizáciu údajov“ rozumie: „akákoľvek povinnosť, zákaz, podmienka, obmedzenie alebo iná požiadavka stanovená v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach členského štátu alebo vyplývajúca zo všeobecných a konzistentných administratívnych postupov v členskom štáte a verejnoprávnych inštitúciách, a to aj v oblasti verejného obstarávania bez toho, aby bola dotknutá smernica 2014/24/EÚ, ktorá ukladá spracúvanie údajov na území konkrétneho členského štátu alebo obmedzuje spracúvanie údajov v ktoromkoľvek inom členskom štáte.“

Členské štáty sú na základe Nariadenia povinné zverejniť všetky požiadavky na lokalizáciu údajov, ktoré sú stanovené v zákone, inom právnom predpise alebo správnom opatrení všeobecnej povahy a sú uplatniteľné na ich území.

V zmysle čl. 4, ods. 4. Nariadenia budú všetky vzniknuté požiadavky na lokalizáciu údajov v slovenskej legislatíve uverejňované na tejto webovej stránke. Na základe vykonanej analýzy neboli v slovenskom právnom poriadku momentálne identifikované žiadne požiadavky na lokalizáciu údajov.

Kontakt pre žiadosti o prístup k údajom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúži ako národné jednotné kontaktné miesto pre žiadosti o prístup k údajom v zmysle čl. 7 Nariadenia na emailových adresách:

datalab2@mirri.gov.sk

ivan.liska@mirri.gov.sk