Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Štandardy ITVS

Legislatívnym základom pre štandardy informačných technológiách verejnej správy je zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ITVS“).

Podľa § 24 zákona o ITVS sa štandardom rozumie súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných technológií verejnej správy, ktorých účelom je vytvorenie jednotného prostredia umožňujúceho výmenu a spoločné používanie údajov a spoločných modulov medzi jednotlivými informačnými systémami verejnej správy a na účel ich prístupnosti a poskytovania pre verejnosť a to v oblastiach ustanovenom v zákone o ITVS.

Štandardy určujú podmienky, ktoré sa uplatňujú na informačné technológie verejnej správy a orgán riadenia (§ 5 ods. 2 zákon o ITVS) podľa nich postupuje pri riadení informačných technológií verejnej správy. Štandardy musia byť otvorené a technologicky neutrálne.

Do 30. apríla 2020 boli štandardy upravené výnosom Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z.   o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

S účinnosťou od 1. mája 2020 sú štandardy  pre ITVS upravené vyhláškou  Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (ďalej len „vyhláška o štandardoch pre ITVS“).

S účinnosťou od 1. januára 2022 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Novela vyhlášky predstavuje kontinuitu k dnešným štandardom pre informačné technológie verejnej správy, ktoré precizuje a dopĺňa; tieto zmeny a doplnenia vychádzajú z potrieb praxe.

Najdôležitejšie zmeny vo vyhláške o štandardoch pre ITVS v znení novely od 01. 01. 2022 (PDF, 608 KB)

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky MIRRI SR č. 546/2021 Z. z.

Za účelom doplnenia vyhlášky o štandardoch pre ITVS bude  Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracované nové Metodické usmernenie. Cieľom Metodického usmernenia bude doplniť rozdelenie, náležitosti a vysvetlenia štandardov, príklady správneho použitia štandardov, spôsob ich aktualizácie a oblasti ich uplatnenia pre informačné technológie verejnej správy, ako nástrojov výkonu informačných činností pri utváraní a prevádzkovaní informačných technológií verejnej správy alebo ich častí.

V súčasnosti ustanovenia štandardov  pre ITVS  bližšie upravuje  Metodický pokyn k výnosu MF SR zo 4. marca 2014 č. 55/2014-173 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení dodatku č. 1.

Znenie Metodického pokynu k výnosu o štandardoch pre ISVS (PDF, 1176 KB)

Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu (PDF, 173 kB)

Metodický pokyn k výnosu o štandardoch ISVS  sa v súčasnosti aplikuje len v tom rozsahu, v akom je upravený právny rámec vo vyhláške o štandardoch pre ITVS. V ostatných častiach je tento Metodický pokyn od 1. mája 2020 neplatný.

Pre podávanie žiadostí k výkladu zákona o ITVS a k jeho vykonávacím predpisom môžete  kontaktovať Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  prostredníctvom emailu: standard@mirri.gov.sk .