Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Metodické usmernenie k vyhláške o zaručenej konverzii

Cieľom metodického usmernenia k vyhláške Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii (ďalej len „vyhláška o zaručenej konverzii“) je popísať postup pri vykonávaní zaručenej konverzie na úrovni „manuálu“, pričom sa vychádza zo súčasného právneho stavu na úrovni zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ako aj vyhlášky o zaručenej konverzii.

Účelom tohto dokumentu je spresnenie a vysvetlenie podmienok a postupov pre vykonávanie zaručenej konverzie. Dokument je určený pre nasledujúce okruhy osôb:

•  osoby oprávnené vykonávať zaručenú konverziu, pre ktoré usmerňuje akým spôsobom postupovať pri vykonávaní zaručenej konverzie. Tento metodický pokyn však nepredstavuje návod na používanie konkrétneho prostriedku a k nemu viazanému postupu pre zaručenú konverziu.

•  osoby spracovávajúce elektronické dokumenty, ktoré sú výsledkom zaručenej konverzie, pre ktoré popisuje formálno-technické záležitosti takýchto dokumentov, resp. čo má výsledok zaručenej konverzie spĺňať.

•  osoby vyvíjajúce informačné systémy, prostredníctvom ktorých sa zaručená konverzia realizuje – popisuje funkčnosť, ktorú takýto systém má podporovať.

Dňa 15. 01. 2019 bolo k Vyhláške Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 331/2018 Z. z. k zaručenej konverzii vydané Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-2 Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k vykonávaniu zaručenej konverzie, ktoré je dostupné tu:

Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-2 (DOCX, 127.46 KB)

K platnosti elektronických formulárov, ktoré sú zverejnené v Module elektronických formulárov a týkajú sa vytvárania osvedčovacích doložiek, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydal dňa 15. 01. 2019 Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-1, ktoré je dostupné tu:

Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-1 (DOCX, 14.79 KB)

Metodické usmernenie nižšie upravuje vypĺňanie položiek “mandát” a “identifikátor” v elektronickom formulári osvedčovacej doložky zaručenej konverzii. Jedná sa o elektronické formuláre osvedčovacej doložky, ktoré sú k dispozícii v module elektronických formulárov.

Metodické usmernenie č. 008000/2020/oRIITP-1 (DOCX, 13.39 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejňuje metodické usmernenie k vykonávaniu zaručenej konverzie v zmysle Vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii.

Metodické usmernenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 006408/2021/oMK-3 zo dňa 25.03.2021 k vykonávaniu zaručenej konverzie (PDF, 1.15 MB)