Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálny metainformačný systém verejnej správy (MetaIS)

MIRRI je v zmysle § 12 ods. 2 písm. c)  zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov správcom centrálneho metainformačného  systému verejnej správy (ďalej len „MetaIS“). Pôvodný MetaIS bol nasadený do prevádzky v roku 2011 a 14.3.2016 bola nasadená rozšírená verzia.

MetaIS vytvára podmienky pre udržiavanie plánovaných a prevádzkovaných aktív informačných technológií (ďalej len „IT“)  v jednotnej štruktúre.  Orgány riadenia  majú povinnosť podľa  § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z.z. aktualizovať údaje v MetaIS o aktívach IT, ktoré spravujú.

MetaIS poskytuje prostredie pre efektívne riadenie životného cyklu aktív IT a ich monitoring. Z centrálnej databázy sa na základe vytvorených vzťahov generujú ďalšie entity, napr. koncepcie rozvoja informačných technológií, štúdie uskutočniteľnosti projektov rozvoja IT, referenčné údaje, technologická architektúra IKT, vzťahy na rozpočet, atď.

Orgány riadenia musia vytvoriť koordinačné mechanizmy na zabezpečenie prísunu aktuálnych a spoľahlivých informácií do MetaIS od svojich zamestnancov a zamestnancov osôb v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Ide o zabezpečenie spolupráce s osobami zodpovednými za správu alebo prevádzku IT, so segmentovými architektmi, projektovými manažérmi projektov rozvoja, manažérmi, legislatívcami a rozpočtármi.

MetaIS je podporným nástrojom:

  • pre dizajnérov a vývojárov služieb IT,
  • pre orgán vedenia na centrálnu evidenciu aktív IT a analyzovanie výkonu riadenia, vrátane dohľadu nad referenčnou architektúrou,
  • pre orgány riadenia  na evidenciu aktív IT v ich správe, segmentový monitoring výkonu, segmentovú architektúru, spracúvanie štúdií uskutočniteľnosti, koncepcií rozvoja, evidovanie celkových nákladov na vlastníctvo, atď.,
  • na pripomienkovanie, schvaľovanie a zverejňovanie dokumentov týkajúcich sa aktív IT.

Prístup do MetaIS

Používateľský portál MetaIS je verejne dostupný na adrese https://metais.vicepremier.gov.sk. Na portáli je uvedený zoznam hlavných kontaktných osôb orgánov verejnej správy s prístupom do MetaIS. Žiadosť o prístup na zapisovanie údajov do MetaIS sa zasiela na metais@vicepremier.gov.sk. Hlavná kontaktná osoba zriaďuje prístupy a prideľuje roly na zapisovanie do MetaIS iným zamestnancom orgánu riadenia a zamestnancom osôb v jej zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Metodiky a príručky sú dostupné na https://metais.vicepremier.gov.sk/help.

Konzumáciu údajov z MetaIS  alebo hromadné zapisovanie údajov do MetaIS sú popísané v Integračnom manuáli MetaIS.

Konzumovanie  základných číselníkov a referenčných údajov je realizované Modulom procesnej integrácie a integrácie údajov prostredníctvom Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov.