Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Výzva na výber odborných hodnotiteľov projektov v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje uzavretú výzvu na výber skúsených odborníkov v oblasti problematiky dezinformácií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, ktorí pomôžu vyhodnocovať projekty na základe hodnotiacich kritérií v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám na internete.  

Cieľom výzvy je zabezpečiť transparentný, nestranný a kvalitný hodnotiaci proces žiadostí o poskytnutie dotácie s využitím nezávislých kvalifikovaných odborníkov zaradených do zoznamu odborných hodnotiteľov. Do zoznamu odborných hodnotiteľov budú zaradení uchádzači, ktorí splnia všetky požiadavky uvedené vo výzve. Podmienkou je minimálne trojročná prax a výsledky v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete, v oblasti kritického myslenia alebo mediálnej gramotnosti. Medzi ďalšie podmienky patria znalosť potrebnej legislatívy, vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa a osobnostné vlastnosti ako objektívnosť, diskrétnosť, čestnosť. 

Zo zoznamu odborných hodnotiteľov budú vyžrebovaní traja odborníci, ktorí sa stanú členmi komisie na vyhodnotenie žiadostí. Svoju činnosť budú vykonávať na základe dohody o vykonaní práce. Predpokladaný čas výkonu odborného hodnotenia žiadostí: koniec augusta 2022. 

Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov vrátane jej príloh sa predkladá ministerstvu najneskôr v deň uzavretia výzvy, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom, doporučene poštovým podnikom alebo osobne do podateľne ministerstva.  

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete podľa § 3 ods. 4 písm. c) a f) zákona č. 111/2018 Z. z. sa vyhlási v rovnakom čase. Projekty budú zamerané na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach, analýzu a odhaľovanie škodlivých online dezinformačných kampaní, posilnenie odolnosti voči dezinformáciám, vzdelávanie, vytváranie kreatívnych reakcií na dezinformácie a budovanie kritického myslenia a dôvery v kvalitnú žurnalistiku. 

Kontaktný e-mail v prípade otázok: challenge@mirri.gov.sk  

Výzva č. SDA 1/2022, jej prílohy a ďalšie informácie sú dostupné na webovom portáli www.challenge.gov.sk/výzva SDA 1/2022  

Termíny 

Zverejnenie výzvy: 11.7.2022 

Termín na prihlasovanie: 9.8.2022 

Výsledky 

MIRRI SR bude vyhodnocovať žiadosti priebežne a po overení kritérií zašle každému žiadateľovi e-mailom oznámenie o zaradení alebo nezaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov. Zoznam odborných hodnotiteľov je neverejný dokument.