Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky

Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky a Akčný plán na roky 2023 – 2026 (ďalej len „NSDZaAP”) vychádzajú, priamo nadväzujú a zároveň zohľadňujú výstupy obsiahnuté v národných dokumentoch, ako napríklad Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025, Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030, Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, resp. 2023-2026, Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030, Akčný plán k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 2024, ako aj Program informatizácie školstva do roku 2030 a príslušný akčný plán.

Materiál reflektuje tiež priority stanovené v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 a v Programe Slovensko 2021 – 2027. Taktiež reflektuje ciele programu Digitálna Európa, ciele stanovené v Digitálnom kompase Európskej únie, odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a iné kľúčové strategické dokumenty z oblasti digitalizácie týkajúce sa rozvoja ľudského kapitálu z pohľadu digitálnych kompetencií a zručností.

Potrebnosť tohto dokumentu dokazuje aj intenzívne nasadzovanie digitálnych prvkov a systémov takmer vo všetkých oblastiach ekonomiky, priemyslu a spoločnosti. Týmto vzniká tlak na rozšírenie základných gramotností pracovnej sily o nové digitálne zručnosti a kompetencie. Netýka sa to však iba súčasnej, ale aj budúcej pracovnej sily. Digitalizácia ovplyvňuje životy všetkých obyvateľov bez rozdielu veku, pohlavia, či geografickej polohy. Znalosť digitálnych zručností na primeranej úrovni predstavuje nevyhnutný predpoklad na uplatniteľnosť jednotlivca na neustále meniacom sa trhu práce. Bez príslušnej znalosti digitálnych zručností budú v blízkej budúcnosti možnosti jednotlivca najmä zamestnať sa, elektronicky komunikovať výrazne obmedzené. Preto pri nadobúdaní týchto znalostí a zručností je nevyhnutná aktívna podpora nielen zo strany štátu, ale aj ostatných zástupcov firiem a organizácií s cieľom budovať digitálnu gramotnosť a kompetencie širokej, nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.

Odkaz na materiál schválený Vládou SR dňa 14.12.2022: NSDZ a AP