Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Ženy v IT

IT sektor trpí globálnym chronickým nedostatkom IKT špecialistov. Ženy sú pod-reprezentované na všetkých stupňoch digitálneho sektora v Európe. A to aj napriek tomu, že práve digitálny sektor je rapídne rozrastajúci sa, a inkrementálne tvoriaci stovky tisícov nových pracovných miest každý rok, pomer žien v tomto sektore klesá. Hoci je dopyt po IKT zručnostiach a rastúcej nezamestnanosti – predpokladá sa, že EU bude trpieť nedostatkom digitálnych zručností už od 2020.

Počas digitálneho dňa 9 Apríla 2019 bola predstaviteľmi 27 členských štátov a Nórska podpísaná Deklarácia záväzku voči ženám v digitálnej dobe. Účelom je zvýšiť politickú prioritu vynárajúceho sa problému spomenutej pod-reprezentácie v digitálnej ekonomike, tak aby:

  • Každý členský štát mal cez sektory prierezový národný plán ohľadom postavenia žien v digitálnej dobe (buď samostatnou formou, alebo integrovaný v existujúcich digitálnych agendách, ako je to napríklad v prípade Slovenskej Republiky, a jednotlivých opatrení v akčnom pláne);
  • Všetky členské štáty oslavujú IKT deň dievčat a žien v jednotný deň naprieč celou EU, aby sa zvýšilo povedomie o tom, ako ženy môžu prispievať do digitálnej ekonomiky;
  • Snažiť sa túto problematiku riešiť systematicky a koordinovane za pomoci aktérov zo súkromného, verejného a neprofitového sektora. A práve tu môžu predstavitelia verejného sektora viesť a usmerňovať túto celospoločenskú problematiku, tak aby sa zabezpečil aj udržateľný rast obyvateľstva na našom území.

Monitorovanie a indikátory evolúcie angažovanosti žien a ich participácia v digitálnej ekonomike a spoločnosti sa neustále zlepšujú. Tým sa napomáha vytvárať údajové množiny, ktoré zabezpečia vytváranie informovaných národných cieľov, v súlade s indikátormi zo skórovej karty.

52% populácie EÚ sú ženy, avšak reprezentujú len 17% zo všetkých IKT špecialistov a zarábajú o 19% menej ako muži za rovnakú prácu. Slovensko je pod priemerom EÚ, a u nás je tento pomer len 13.7%.

Podľa štúdie Európskej Komisie Women in the Digital Age (2018), ak by sa zvýšil počet žien, ktoré sa aktívne zapoja do digitálneho pracovného trhu, tak by to bol ekonomický prínos HDP ročne vo výške až k EUR 16 miliárd pre európsku ekonomiku.

V slovenských pomeroch sme na základe štúdie Ženy vo svete informačných technológií, vypracovanej Mariánom Velšicom, a vydaným Inštitútom pre verejné otázky, Bratislava 2019, identifikovali následné faktory, ktoré bránia ženám úspešnejšie sa uplatniť v IT sektore:

  1. Kultúrne tradície a stereotypy o úlohe žien v spoločnosti v odvetví IT.
  2. Interné bariéry – sociálno-psychologické faktory, ako nedostatok sebadôvery (je tu akútna potreba zvýšiť digitálnu sebadôveru dievčat a mladých žien), nedostatok vyjednávacích zručností, vyhýbanie sa riziku a negatívny postoj voči hospodárskej súťaži.
  3. Externé bariéry – IKT sektor posilňuje tzv. gender gap: v sektore dominujú muži, ťažkosti pri vyvážení súkromného a profesionálneho života a nedostatok vzorov v sektore.

Tieto sa budeme snažiť minimalizovať, ako aj zlepšiť naše skóre vo vyššie uvedenej tabuľke na úrovni EÚ, opatreniami, ktoré nám boli vytýčené v Deklarácii.

V rámci mediálnej komunikácie pozitívnych vzorov v IKT a celkovo v digitálnom sektore, sa snažíme vyzdvihnúť prínos žien vo vede, ako aj nevyhnutnosť mať pokročilé digitálne zručnosti v akékoľvek odbore, či už v dizajne, marketingu, ecommerce, atď. Ako aj vyvracať všeobecne zjednodušené ponímanie IT ako synonyma pre kódovanie. IT predstavuje cyklus funkcií, vrátanie kódovania, ale obsahuje aj iné aktivity, ako napr. architektonický dizajn systémového riešenia, technická analýza, infraštruktúra, hardwarové špecifikácie, kybernetická bezpečnosť, penetračné testovanie, etické hackovanie, atď.

Naše počiatočné snahy predstavujú, aktivity vedúce k zmapovaniu aktérov, ktorí už aktívne pôsobia na Slovensku a prispievajú svojimi aktivitami k zvýšeniu dievčat a žien v IT, ako aj v celkovo v digitálnej ekonomike a spoločnosti. Napr. Sme pozitívne asistovali mediálne komunikovať vyhlasovanie tretieho ročníka udeľovanie cien Pre ženy vo vede ako aj následne nadviazali spoluprácu pri vytváraní ďalších aktivít, aby sa pozitívne vzory žien dostávali do povedomia širokej slovenskej verejnosti.