Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálny DNS IT role

Dňa 1.3.2023 bolo zriadené DNS „Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS“.  V profile verejného obstarávateľa zverejnené súťažné podklady k predmetnému DNS:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452142

Projektový zámer k centrálnemu dynamickému nákupnému systému

Metodické usmernenie

Cieľom zriadenia DNS je vytvorenie platformy pre štátnu a verejnú správu, ktorá umožní verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa ich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý im je známy a zároveň z úrovne IKT gestora štátu centrálne umožní riadiť nákup IT rolí. Časový rámec DNS predstavuje 48 mesiacov od jeho zriadenia. Predpokladaná hodnota zákazky je 14 066 648,99 EUR bez DPH.

Tlačová správa

Prezentácia o podmienkach na prihlasovanie sa do DNS IT Role pre právne subjekty zo dňa 11.8. & 18.8.2022 (PDF, 1.48 MB)

Prehľad bežne dostupných IT rolí, ktoré je možné obstarať prostredníctvom Centrálneho dynamického systému

Prehľad kategórií IT rolí

Žiadosť o zabezpečenie služieb pre potreby OVM prostredníctvom DNS IT Role musí byť zaslaná elektronicky (odporúčame adresovať na MIRRI SR prostredníctvom elektronického doručovania eDesk). V prípade doručovania prostredníctvom e-mailu (valentina.seserova@mirri.gov.sk), musí byť do 15-tich pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu MIRRI SR zaslaný (poštou, eDesk) aj originál Žiadosti.

Žiadosť o schválenie obstarania (vzor)

Dokumenty potrebné pre vyhlásenie čiastkovej Výzvy

Príloha 1 – Opis predmetu zákazky (vzor)

Príloha 2 – Výzva (vzor)

Príloha 3 – Test bežnej dostupnosti (vzor)

Príloha 4 – Zmluva (vzor)

Dokumenty potrebné pre fakturáciu

Príloha 1 – Výkaz služieb – Financovanie z POO (vzor)

Príloha 2 – Výkaz služieb – Financovanie z EŠIF (vzor)