Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Zaručená konverzia

Čo o nej vedieť?

Zaručená konverzia je proces používaný v digitálnom svete. Po praktickej stránke ide o proces veľmi podobný osvedčovaniu listín u notára. Z pôvodného dokumentu vzniká nový, ktorý má rovnaké právne účinky (t.j. je možné ho použiť rovnakým spôsobom) ako pôvodný a je znakom toho, že dokument pri konvertovaní nebol pozmenený, ale je totožný so svojím originálom.

Zaručená konverzia však na rozdiel od osvedčovania, ktoré sa týka výhradne listinných dokumentov umožňuje:

  • prevod dokumentu z listinnej formy do elektronickej,
  • prevod dokumentu z elektronickej formy do listinnej,
  • prevod dokumentu z elektronickej formy do elektronickej (napr. zmena formátu dokumentu),

pričom stále platí, že nový dokument si zachováva právne účinky pôvodného dokumentu.

Obdobne ako pri osvedčovaní, kde sa o vykonaní osvedčenia vedie záznam (centralizovaný), aj pri zaručenej konverzii vykonáva oprávnená osoba (napr. notár, advokát, pracovisko IOM, DCOM) záznam o vykonaní konverzie, ktorý autorizuje elektronickým podpisom alebo pečaťou.

V minulosti bola táto evidencia lokálna, od 1.12.2019 sa táto evidencia vedie aj centralizovane, pričom záznam o každej vykonanej zaručenej konverzii musí byť zapísaný do tejto centrálnej evidencie.

Zmyslom centrálnej evidencie je jej  sprístupnenie používateľom, ktorí môžu overiť či bol predložený dokument skonvertovaný v súlade so zákonom a oprávnenou osobou, a teda, či konvertovaná podoba dokumentu, ktorá vznikla samotnou zaručenou konverziou má účinok osvedčenej kópie. Tým sa výrazným spôsobom zvyšuje právna istota pri používaní dokumentov vytvorených procesom zaručenej konverzie.

Zaručená konverzia vstúpila do praxe v zmysle znenia zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a bola realizovaná lokálne v počítačoch oprávnených osôb (napríklad notár, advokát). Za účelom dohľadu, aby boli jednotlivé konverzie vykonávané správne, bola k 1.12.2019 novelou zákona o e-Governmente zriadená Centrálna evidencia záznamov o zaručenej konverzii. S cieľom zabrániť pochybnostiam o vykonanom procese konverzie je ambíciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky do tejto evidencie zahrnúť aj záznamy o  zaručených konverziách vykonaných spred 1.12.2019.

Viac informácií nájdete

Záznamy uložené v Centrálnej evidencii záznamov zaručenej konverzie je možné overiť na portáli https://ezzk.iomo.sk/portal/ezzk/dashboard.

Viac informácií o samotnej zaručenej konverzii, o spôsobe registrácie do centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii je k dispozícii:

Vyhláška o zaručenej konverzii

Centrálna evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii