Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Komisia pre štandardizáciu ITVS

Komisia pre štandardizáciu informačných technológií verejnej správy (komisia) je poradný a konzultačný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

V pôsobnosti komisie je odborná príprava návrhov na zavedenie nových štandardov, zmenu alebo zrušenie existujúcich platných štandardov pre informačné technológie verejnej správy. Jej činnosť nadväzuje na činnosť komisie pre štandardizáciu, ktorá bola poradným a konzultačným orgánom Ministerstva financií Slovenskej republiky od roku 2007 do roku 2016.

Komisia môže mať najviac 25 členov. Jej členmi  sú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, organizácií miestnych a regionálnych samospráv, ako aj zástupcovia súkromného sektora z oblasti informačných technológií. Predsedom komisie je generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy pričom  problematiku štandardizácie vecne pokrýva oddelenie správnych konaní a štandardov ITVS.

Poradným orgánom komisie sú pracovné skupiny. Ich úlohou je vypracúvať odborné stanoviská k štandardizačnému procesu najmä v oblasti  technických štandardov, štandardov prístupnosti a funkčnosti webových sídel a mobilných aplikácii, štandardov použitia súborov, štandardov názvoslovia elektronických služieb, bezpečnostných štandardov, dátových štandardov, štandardov elektronických služieb verejnej správy, projektového riadenia, poskytovania údajov v elektronickom prostredí ako aj štandardov poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb či štandardov pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom.

Členmi  pracovných skupín sú nezávislí experti, ktorí zastupujú širokú verejnosť. Pri plnení úloh zadaných  pracovným skupinám  je tak zabezpečená nielen odbornosť a objektivita, ale aj prevencia vzniku budúcich možných problémov. Členov pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda pracovnej skupiny spravidla na návrh člena komisie.

Činnosť komisie a jej pracovných skupín prebieha najmä prostredníctvom  centrálneho metainformačného systému (ďalej len „MetaIS“), v ktorom sú zverejňované  termíny zasadnutí, zoznam členov jednotlivých pracovných skupín, pracovné materiály a zápisy z jednotlivých zasadnutí.

Zoznam pracovných skupín:

  • PS 1: Pracovná skupina pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia elektronických služieb
  • PS 2: Pracovná skupina pre bezpečnostné štandardy
  • PS 3: Pracovná skupina pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a publikáciu informácií v elektronickom prostredí
  • PS 4: Pracovná skupina pre technické štandardy a štandardy použitia súborov.
  • PS 5: Pracovná skupina pre štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT
  • PS 6: Pracovná skupina pre štandardizáciu formulárov
  • PS 7: Pracovná skupina pre štandardizáciu terminológie v oblasti informatizácie spoločnosti
  • PS 8: Pracovná skupina pre štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb
  • PS 9: Pracovná skupina pre štandardy priestorovej identifikácie

V prípade záujmu o nomináciu členov do jednotlivých pracovných skupín môžete návrh s uvedením organizácie, mena, priezviska a kontaktných údajov nominovaného zaslať na adresu tajomníka komisie: monika.mosejova@mirri.gov.sk

Informácie k štandardizačnému procesu v MetaIS

Štatút a rokovací poriadok Komisie pre štandardizáciu informačných technológií verejnej správy účinný od 02. mája 2024 (PDF, 626 kB)