Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Žiadosť o poskytnutie cloudových služieb

MIRRI ako Orgán vedenia (OV) schvaľuje a vedie evidenciu žiadostí o poskytovanie, zmenu alebo zrušenie poskytovania cloudových služieb v eSKa cloud. Nižšie uvedené dokumenty sú vyžadované pre evidenciu žiadateľa, údaje o požadovaných  cloudových zdrojoch, umiestnenia do privátnej alebo verejnej časti vládneho cloudu a spôsobe vybavenia. Žiadosť o poskytnutie cloudových  služieb môže podať Orgán riadenia (OR) pre prevádzkovanie existujúceho informačného systému, alebo pre umiestnenie novo vybudovaného informačného systému verejnej správy (ISVS). OR by mal prednostne využívať služby privátnej alebo verejnej časti vládneho cloudu (VC) pre svoje ISVS. OR na výkon verejnej moci môže využívať len tie služby, ktoré sú zapísané v Katalógu služieb Vládneho cloudu (KsVC). Katalóg je dostupný na linke https://katalog.statneit.sk/ .

Žiadosť o poskytnutie cloudových služieb vládneho cloudu  je možné stiahnuť z nasledovného odkazu:

K žiadosti o cloudové služby sa pripája príloha č.1 – P01 Určenie parametrov UxCxIxAx, v ktorom sa  stanoví bezpečnostná úroveň Ux pre každý ISVS. Podľa výslednej hodnoty sa zvolia dostupné cloudové služby z KsVC. Formulár „P01 Určenie parametrov UxCxIxAx.xlsx“ sa nachádza na odkaze:

Návod na vyplnenie formulára „P01 Určenie parametrov“ je popísaný v metodickom usmernení  dostupnom na odkaze:

K žiadosti o cloudové služby sa prikladá aj príloha č.2 – Dotazník na cloudové služby dostupný na odkaze:

Po schválení žiadosti na MIRRI, prichádza k podpisu Zmluvy o poskytnutí cloudových služieb, ktorá je dostupná na odkaze:

Žiadateľ vyplní zmluvu a elektronicky ju pošle na kontrolu na MIRRI. Po kontrole a prípadnej úprave, bude zmluva zaslaná späť žiadateľovi. Vytlačenú a podpísanú zmluvu v štyroch exemplároch  štatutárnym zástupcom  žiadateľa, je potrebné zaslať zmluvy poštou alebo priamo doručením do podateľne na MIRRI. Po podpise zmluvy štátnym tajomníkom MIRRI bude žiadateľ informovaný a pracovníci cloudovej kancelárie MIRRI vytvoria izolované prostredie len pre daného žiadateľa (Azure subscription,  Oracle compartment alebo AWS account ). V ňom si žiadateľ (dodávateľ) vytvorí potrebnú infraštruktúru sám alebo s asistenciou pracovníkov cloudovej kancelárie MIRRI  a využíva cloudové služby.

Sandbox prostredie

Orgány riadenia môžu požiadať aj o pridelenie zdrojov v izolovanom Sandbox prostredí v hodnote 1000,- Euro na dobu 6 mesiacov, ktoré môže byť použité na testovanie, PoC alebo len na oboznámenie sa s cloudovými službami vo verejných cloudoch Microsoft Azure, Oracle OCI, Amazon AWS.

Pre získanie prostredia je potrebné vyplniť  Žiadosť o cloudové služby Sandbox, ku ktorému zverejňujeme Všeobecné podmienky používania cloudových zdrojov v Sandbox prostredí.

Žiadosť je dostupná na nasledovnom odkaze:

K žiadosti sa prikladá aj formulár na požadované používateľské účty a oprávnenia v Sandbox prostredí, ktorý je dostupný tu:

Všeobecné podmienky pre Sandbox prostredie sú dostupné tu:

Podávanie žiadosti

Žiadateľ podáva žiadosť o poskytnutie cloudových služieb s prílohami zaslaním na mailovú na adresu:   cloud@mirri.gov.sk