Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Vládny cloud

Čo Je Vládny Cloud?

Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa osobitného predpisu, prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu.

Vládny cloud je platforma štátnej správy, ktorá dynamicky poskytuje a uvoľňuje zdieľané technické zdroje, t.j. servery, storage, databázy, aplikácie a podobne.

Vlastnosti Cloudu

 • Efektívna infraštruktúra – Budujeme jeden komplexný systém, ktorý nahrádza vybudovanie viacerých neúplne využívaných systémov.
 • Lacnejšia prevádzka – Jedno štandardizované prostredie nahradí prevádzku desiatok serverovní s mnohými platformami.
 • Vyššia bezpečnosť – Cloud má definované štandardy a prísne bezpečnostné politiky. Všetky dáta sú v infraštruktúre štátnej správy na území SR.
 • Vysoká dostupnosť – Infraštruktúra je navrhovaná systémom N+1, kde je každý komponent v cloude redundantný.
 • Komplexná automatizácia – Súčasťou cloudu sú orchestračné a automatizačné nástroje, ktoré umožňujú automatizované vytváranie, zmeny a zrušenie požadovaných služieb.
 • Jednoduchá škálovateľnosť – Cloud bol navrhnutý tak, aby škáloval všetkými smermi. Pri nedostatku serverovej kapacity sa doplnia do systému servery, pri nedostatku diskovej kapacity sa doplnia disky do úložísk.

Čo Tvorí Vládny Cloud

Vládny cloud je tvorený cloudovými službami, ktoré sú zapísané v evidencii vládnych cloudových služieb. Orgán vedenia zapíše cloudovú službu do evidencie vládnych cloudových služieb na žiadosť poskytovateľa cloudovej služby, ak sú splnené podmienky a má preukázané, že cloudová služba spĺňa podmienky podľa metodického usmernenia:

Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do katalógu.

Vládne cloudové služby
sú služby, ktoré sú prevádzkované v troch častiach :

 1. Privátna časť
  • Poskytovateľom cloudových služieb a prevádzkovateľom cloudových služieb v časti privátneho cloudu v modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako služba môže byť spomedzi orgánov riadenia len Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pričom pre tieto služby výpočtové zdroje zabezpečujú datacentrum v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a datacentrum v správe Ministerstva financií Slovenskej republiky.
  • tvorená cloud technológiami MVSR
 2. Komunitná časť
 • Poskytovateľom cloudových služieb a prevádzkovateľom cloudových služieb v časti komunitného cloudu pre obce a mestá je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS),
 • tvorená cloud technológiami DEUS
 1. Verejná časť
 • Poskytovateľom cloudových služieb a prevádzkovateľom cloudových služieb v časť verejného cloudu môže byť akákoľvek komerčná spoločnosť, ktorá požiada o zápis svojej cloudovej služby do katalógu služieb Vládneho cloudu.
 • tvorená cloudovými službami komerčných poskytovateľov cloudových služieb

Katalóg Služieb Vládneho Cloudu

 • Všetky služby poskytované prostredníctvom vládneho cloudu sú zverejnené v katalógu služieb. Nižšie je uvedená aj kompletná zmluvná dokumentácia potrebná pre využívanie cloudových služieb. Viac informácií nájdete tu.

Kto môže byť odberateľom služieb Vládneho cloudu

Odberateľom vládnych cloudových služieb môže byť len orgán riadenia.  Orgán riadenia môže na účely konania v rozsahu podľa osobitných predpisov vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré sú vládnymi cloudovými službami.

Ktorý cloud ma Orgán riadenia využívať

Budúci používateľ služieb Vládneho cloudu môže zistiť akú časť Vládneho cloudu má využiť pre prevádzku svojich ISVS za pomoci metodického usmernenia:

Metodické usmernenie na klasifikáciu ISVS.

Prečo má Orgán riadenia využívať služby Vládneho cloudu

Využívaním služieb Vládneho cloudu sa zabezpečí zvýšenie efektívnosti prevádzky ISVS, zvýšenie-zlepšenie technologických parametrov z pohľadu zabezpečenia vyššej bezpečnosti (vysokej úrovne dôvernosti, integrity a dostupnosti) a tým zároveň zvýšenie dostupnosti služieb občanom poskytovaných pomocou ISVS.

Dostupné cenníky