Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Rady Európskej únie

Rada EÚ pre telekomunikácie

Rada je súčasťou Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (Rada TTE).  Hlavným cieľom Rady je vytváranie  moderných, konkurencieschopných a efektívnych trhov a infraštruktúry a transeurópskych sietí elektronických komunikácií.

Ministri zasadajú spravidla dva krát  ročne. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Rada spolu s Európskym parlamentom zodpovedá v oblasti telekomunikácií za prijímanie právnych predpisov a usmernení týkajúcich sa sietí elektronických komunikácií a ich interoperability. Politika EÚ sa tiež zameriava na zlepšenie hospodárskej súťaže a kybernetickej bezpečnosti a na podporu inovácií v odvetví elektronických komunikácií.

Priority nemeckého predsedníctva v Rade EÚ (1. júla – 31. decembra 2020) pre oblasť európskej digitálnej politiky:

 1. Posilnenie digitálnej suverenity a konkurencieschopnosti
 • Digitálna suverenita a konkurencieschopnosť –  uskutočnenie politickej diskusie v Rade a dosiahnutie spoločnej dohody
 • Program Digitálna Európa – schválenie
 • Cloudová politika – posilnená spolupráca na úrovni EÚ
 1. Podpora inovatívneho európskeho platformového a údajového hospodárstva
 • Rámec pre riadenie spoločného európskeho dátového priestoru
 • Zákon o digitálnych službách (Digital Services Act) – začatie rokovaní na základe výsledkov verejnej konzultácie
 1. Ustanovenie právneho rámca pre digitálnu transformáciu zameranú na človeka
 1. Posilnenie kybernetickej bezpečnosti EÚ

DE PRES sa tiež zameria na tvorbu a implementáciu synergií medzi digitálnou transformáciou a zelenou transformáciou, ktoré predstavujú dve najdôležitejšie priority Európskej komisie na roky 2019 – 2024.

Zasadnutia Rady

Pracovná skupina Rady EÚ pre telekomunikáciu a informačnú spoločnosť

Pracovná skupina pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť sa zaoberá otázkami vnútornej a vonkajšej politiky súvisiacimi s informačnými a komunikačnými technológiami a infraštruktúrou, internetom a vytváraním digitálneho jednotného trhu v Európe, ako aj  s Plánom obnovy EÚ v oblasti digitalizácie.

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť

Hlavným cieľom Rady  (Rada COMPET) je zvyšovanie konkurencieschopnosti a rastu EÚ.  Aktivity Rady sú zamerané na vnútorný trh, priemysel, výskum a inovácie a kozmický priestor.

Na vnútornom trhu Rada ako zákonodarca pracuje na odstránení prekážok, ktoré bránia  cezhraničnému toku výrobkov, pracovnej sily, kapitálu a služieb. V oblasti priemyslu Rada spája horizontálny prístup, ktorého cieľom je integrácia aspektov priemyselnej politiky do všetkých ostatných súvisiacich politík EÚ, s individuálnym prístupom k odvetviam, ktorý zohľadňuje osobitné potreby každého odvetvia. Rada sa snaží o zlepšenie podnikateľského prostredia, predovšetkým pre MSP. Robí tak prostredníctvom spolurozhodovania o osobitných opatreniach, ktoré sú zamerané na MSP, ako je napríklad prístup k financovaniu, znižovanie miery byrokracie a podpora inovácie. Pokiaľ ide o výskum, inováciu a kozmický priestor, Rada sa usiluje o posilnenie vedeckej a technologickej základne Európskeho priemyslu, čím podporuje jeho medzinárodnú konkurencieschopnosť aj hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Tiež spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou na vývoji európskej politiky v oblasti kozmického priestoru.

Ministri zasadajú najmenej štyri krát ročne. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Priority  nemeckého predsedníctva  v Rade EÚ (1. júla – 31. decembra 2020 pre oblasť konkurencieschopnosti):

 • Rozširovať digitálnu suverenitu EÚ, ktorá predstavuje leitmotív európskej digitálnej politiky
  • pracovať spoločne na témach, ako sú umelá inteligencia a kvantové technológie v kontexte zaistenia spravodlivej súťaže;
  • zvyšovať prosperitu EÚ a chrániť jej bezpečnosť a hodnoty;
  • zvyšovať digitálne zručnosti a ochraňovať otvorenosť európskeho jednotného trhu, ako aj konsolidovať a monitorovať systém európskych digitálnych kapacít a podporovať spoločné porozumenia medzi členskými štátmi EÚ;
  • vytvoriť vysoko výkonnú, suverénnu a odolnú digitálnu infraštruktúru; budovať jej odolnosť a dôveryhodnosť;
  • budovať suverenitu európskej dátovej infraštruktúry a uskutočniť diskusie o dôsledkoch kríz na sieťové kapacity a na ciele týkajúce sa  širokopásmového pripojenia (napr. iniciatíva Gaia X );
  • vytvoriť európske normy na podporu inovatívnych technológií;
  • v súlade s Európskou dátovou stratégiou sa zamerať na inovácie, dostupnosť údajov, zodpovedné využívanie údajov a vytváranie dátových priestorov, zlepšovať zručnosti v oblasti údajov a bezpečnostnú ochranu;
  • zamerať sa na ochranu údajov v zdravotníctve, podporu výmeny údajov napr. v poľnohospodárstve a doprave, ochranu osobných údajov, podporu dátovej suverenity a na ochranu spotrebiteľa;
  • podporovať obehové hospodárstvo;
  • zaistiť efektívne fungovanie jednotného trhu, ako aj implementovať stratégiu EÚ pre digitálny vek, posilňovať digitálnu inklúziu občanov, vytváranie dôstojných pracovných podmienok,
  • zlepšovať zručnosti a uskutočniť diskusie v tejto formácii Rady EÚ o Akčnom pláne pre digitálne vzdelávanie.
 • Naďalej podporovať konkurencieschopnosť EÚ
  • zaistiť prosperitu, sociálne zabezpečenie a sociálnu súdržnosť efektívnym presadzovaním pravidiel jednotného trhu EÚ;
  • podporovať inovácie a odstraňovať prekážky na jednotnom trhu aj prostredníctvom nadčasového regulačného rámca;
  • zamerať sa na podporu malých a stredných podnikov;
  • zmodernizovať pravidlá štátnej pomoci v súlade s implementáciou Európskej zelenej dohody  a prostredníctvom opatrení a záväzkov na ochranu klímy;
  • v súlade s opatreniami štrukturálnej politiky sa zamerať na posilňovanie konkurencieschopnosti európskych regiónov;
  • s cieľom posilňovať inovatívne riešenia a konkurencieschopnosť EÚ podporovať vedu, výskum a vzdelávanie; zamerať sa na efektívne riešenie mobility v oblasti dopravy.

Zasadnutia Rady

Pracovná skupina Rady EÚ pre konkurencieschopnosť a rast

Pracovná skupina pre konkurencieschopnosť a rast pripravuje právne predpisy, závery Rady a odporúčania týkajúce sa stratégie EÚ v oblasti rastu, jednotného trhu, inteligentnej regulácie a priemyselnej politiky. Pracovná skupina zasadá v rôznych zloženiach: jednotný trh, priemysel (vrátane podskupiny pre cestovný ruch) a lepšia právna regulácia. Zloženie uvedených skupín sa mení podľa programu rokovania.

Relevantné generálne riaditeľstvá Európskej komisie

Európska komisia (EK) pomáha formovať celkovú stratégiu EÚ, navrhuje nové právne predpisy a politiky EÚ, monitoruje ich vykonávanie a spracuje rozpočet. Zohráva významnú úlohu aj pri podpore medzinárodného rozvoja a poskytovania humanitnej pomoci.

V novom zložení pracuje od 1. decembra 2019. V rozhodovacom procese má všetkých 27 komisárov rovnaký hlas a za tieto rozhodnutia nesú rovnakú zodpovednosť. Slovenskú republiku reprezentuje podpredseda Komisie s koordinačnými právomocami pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.

EK funguje na princípe kolegiality. Nová „geopolitická“ EK využíva najmä princíp spolupráce, synergie, lepšej tvorby práva, medzi inštitucionálnej spolupráce a strategickej súdržnosti. má ôsmich podpredsedov, ktorí zabezpečujú plnenie jej ambícií a cieľov.

Počas plnenia svojho mandátu sa zameriava na 6 priorít:

 1. Európsky ekologický dohovor
 2. Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí
 3. Európa pripravená na digitálny vek
 4. Podpora európskeho spôsobu života
 5. Silnejšia Európa vo svete
 6. Nový impulz pre európsku demokraciu

Problematiku Európa pripravená na digitálny vek zastrešuje podpredsedníčka EK Margareth Vestanger. Je vedúcou predstaviteľkou Generálneho riaditeľstva pre konkurencieschopnosť (DG COMP).

Zodpovedá za:

 • Stanovenie strategického smerovania Európy vhodnej pre digitálny vek
 • Predsedá skupine komisárov pre Európu vhodnú pre digitálny vek
 • Je komisárkou pre hospodársku súťaž
 • Spolu s výkonným viceprezidentom pre hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí, pracuje Komisia na stratégii pre malé a stredné podniky a začínajúce podniky a dlhodobej stratégii pre priemyselnú budúcnosť Európy vrátane aspektov hospodárskej súťaže.
 • Zabezpečenie synergií medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom.
 • Koordinácia práce na európskej stratégii v oblasti údajov a na európskom prístupe k umelej inteligencii vrátane jej ľudských a etických dôsledkov.
 • Riadiace práce na aktualizácii pravidiel zodpovednosti a bezpečnosti digitálnych platforiem, služieb a výrobkov v rámci nového zákona o digitálnych službách, ktorým sa zabezpečí správne riešenie pracovných podmienok pracovníkov platforiem.
 • Koordinácia práce Komisie na dosiahnutí spravodlivého digitálneho zdanenia.
 • Posilnenie presadzovania pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a preskúmanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ.

Komisárom pre oblasť vnútorného trhu je Thierry Breton, ktorý zodpovedá za:

 • Digitálne hospodárstvo a spoločnosť: technologická suverenita, umelá inteligencia, európska stratégia týkajúca sa údajov, akt o digitálnych službách, prevencia a boj proti dezinformáciám, jednotný trh pre kybernetickú bezpečnosť, ako aj vybudovanie a činnosť kybernetickej jednotky, Akčný plán digitálneho vzdelávania (Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (DG CNECT)
 • Európsky priemysel a jednotný trh pripravený na budúcnosť: dlhodobá stratégia priemyselnej budúcnosti pre Európu, obehové hospodárstvo, stratégia pre malé a stredné podniky, vyslanec pre malé a stredné podniky, každodenné fungovanie jednotného trhu, rovnaké podmienky fungovania jednotného trhu a verejné obstarávanie, intelektuálne vlastníctvo (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (DG GROW)
 • Obranný priemysel a vesmír: Európsky obranný fond, otvorený a konkurencieschopný európsky trh s obrannými zariadeniami, vojenská mobilita, silný a inovačný vesmírny priemysel, vesmírne programy Galileo, EGNOS a Copernicus, vzťahy medzi vesmírnou, obrannou a bezpečnostnou politikou, zaistenie koherentnosti (Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír – DG DEFIS)

 

DG JRC – GR Spoločné výskumné centrum

Charakteristika DG:
JRC je vedecká a vedomostná služba Európskej komisie, ktorá zamestnáva vedcov na vykonávanie výskumu s cieľom poskytovať nezávislé vedecké poradenstvo a podporu politike EÚ.

Oblasti pôsobnosti a aktivity:

 • Podporuje politiky EÚ nezávislými vedeckými dôkazmi počas celého politického cyklu
 • Vytvára, riadi a rozumie znalostiam,
 • Vyvíja inovatívne nástroje a sprístupňujeme ich tvorcom politík
 • Predvída vznikajúce problémy, ktoré je potrebné riešiť na úrovni EÚ, a pochopiť politické prostredie
 • Spolupracuje s viac ako tisíckami organizácií na celom svete, ktorých vedci majú prostredníctvom rôznych dohôd o spolupráci prístup k mnohým zariadeniam JRC
 • Práca JRC má priamy vplyv na životy občanov tým, že svojimi výskumnými výsledkami prispieva k zdravému a bezpečnému prostrediu, bezpečným dodávkam energie, udržateľnej mobilite a zdraviu a bezpečnosti spotrebiteľov.
 • JRC čerpá z viac ako 50 rokov vedeckých skúseností a neustále buduje odborné znalosti v oblasti tvorby a riadenia vedomostí
 • Hostí špecializované laboratóriá a jedinečné výskumné zariadenia a je domovom tisícov vedcov
 • JRC má šesť pracovísk v piatich krajinách EÚ (Brusel, Geel, Ispra, Karlsruhe, Petten a Sevilla).   

Vyjadrite svoj názor

Zapojte sa do procesu tvorby politík a právnych predpisov EÚ a poskytnite spätnú väzbu k  iniciatívam Komisie. Môžete takisto predložiť návrhy na zjednodušenie a zlepšenie existujúcich právnych predpisov. Prihláste sa na odber upozornení o témach alebo iniciatívach, ktoré vás zaujímajú.