Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Digitálna agenda

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva. Výzva sa týka témy prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete. 

Cieľom výzvy v celkovej hodnote 200-tisíc eur je podpora aktivít organizácií zameraných na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach, analýzu a odhaľovanie škodlivých online dezinformačných kampaní, posilnenie odolnosti voči dezinformáciám, vzdelávanie, vytváranie kreatívnych reakcií na dezinformácie, posilnenie schopnosti efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá a budovanie kritického myslenia a dôvery v kvalitnú žurnalistiku. Výzva i samotné projekty majú cieliť na študentov základných, stredných a vysokých škôl, ich učiteľov a pedagógov, na zamestnancov verejnej správy, ale aj širokú verejnosť. 

Prihlásiť sa môžu občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, právnické osoby oprávnené na podnikanie, fyzické osoby – podnikatelia, základné, stredné alebo vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie. 

Najúspešnejší žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 40 000,- eur na projekty, ktoré budú zrealizované najneskôr do 31.3.2023. Predpokladaný začiatok realizácie projektov je od októbra 2022. Miera spolufinancovania zo strany žiadateľa predstavuje najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Žiadosti bude hodnotiť trojčlenná komisia zložená z odborníkov v oblasti dezinformácií, kritického myslenia alebo mediálnej gramotnosti, pričom okrem splnenia formálnych kritérií hodnotenými oblasťami sú vecný obsah projektu, navrhovaná realizácia projektu a efektivita rozpočtu projektu.
Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné poslať do 21.8.2022. Bližšie informácie k podmienkam výzvy nájdete v prílohách.
V súlade so zákonom č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa žiadosť vrátane jej príloh predkladá ministerstvu v lehote určenej vo výzve na predkladanie žiadostí, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadosti doručené poštou nebudú akceptované. 

Kontaktný e-mail v prípade otázok: challenge@mirri.gov.sk  

Výzva č. SDA 2/2022, jej prílohy a ďalšie informácie sú dostupné na webovom portáli www.challenge.gov.sk/ SDA 2/2022  

Termíny 

Zverejnenie výzvy: 11.7.2022 

Termín na prihlasovanie: 21.8.2022 

Vyhlásenie výsledkov: do 30 dní odo dňa schválenia žiadosti 

FAQ: Často kladené otázky k dotáciám SDA


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie úspešným projektom z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).

Ak miera pokrytia oprávnených nákladov v zmysle platných pravidiel CEF Telecom nepostačuje predkladateľom projektov za účelom úspešnej realizácie/implementácie svojich projektov a ktorí majú zároveň ťažkosti spolufinancovať svoj schválený projekt z vlastných zdrojov, budú sa môcť uchádzať o spolufinancovanie svojho oprávneného projektu z dotácie v rámci tejto výzvy. Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000 eur a maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 95 %.

Môže ísť o projekty z nasledovných oblastí:

 • Prístup k digitálnym zdrojom Európskeho dedičstva – Europeana,
 • Elektronická identifikácia - eIdentifikácia,
 • Elektronická karta študenta v EÚ (EU Student eCard),
 • Elektronické dodávanie dokumentov a dát (eDelivery),
 • Elektronická fakturácia (eInvoicing),
 • Prístup k opakovane používaným informáciám verejného sektora (Public Open Data),
 • Automatické prekladanie (Automated Translation),
 • Podpora kritickej digitálnej infraštruktúry – kybernetická bezpečnosť,
 • Digitálne verejné obstarávanie (eProcurement),
 • Systém prepojenia biznis registrov (BRIS),
 • eZdravie (eHealth),
 • Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI),
 • Európska e-Spravodlivosť (European e-Justice),
 • eArchivácia (eArchiving),
 • Bezpečný internet a riešenie sporov online,
 • Európske observatórium pre digitálne médiá,
 • Blockchain a Európska blockchainová infraštruktúra (EBSI),
 • Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta.

Bližšie informácie k podmienkam výzvy, vrátane príloh, nájdete na www.challenge.gov.sk.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií.

Cieľom výzvy je zvyšovanie gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, získanie zručností potrebných pri práci s informáciami (kritické myslenie, mediálna gramotnosť, analýza zdrojov informácií, a podobne), rozvoj a aplikovanie strategickej komunikácie a oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií. Oprávnené aktivity sú vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám alebo vytvorenie a distribúcia vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných materiálov zameraných na rovnakú oblasť. Cieľovou skupinou aktivít by mali byť študenti stredných a/alebo vysokých škôl, učitelia stredných a/alebo vysokých škôl, zamestnanci štátnej správy či verejnosť. Najúspešnejší žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 40 000,- eur na projekty, ktoré budú zrealizované najneskôr do 31.3.2022.

Bližšie informácie k podmienkam výzvy, vrátane príloh, nájdete na www.challenge.gov.sk.

 

Prijímanie žiadostí o poskytnutie dotácie bolo uzavreté dňa 23.9.2021.

Zoznam-schvalenych-ziadosti_SDA-2_2021.pdf

 


Oznámenie o neschválení dotácií na výzvu SDA 2/2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení neskorších predpisov neschvaľuje poskytnutie dotácií pre žiadateľov v rámci výzvy č. SDA 2/2022 financovanej zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Nakoľko zmluvy s jednotlivými žiadateľmi doposiaľ neboli uzatvorené, tak žiadateľom o dotáciu z výzvy č. SDA 2/2022 nevznikol právny nárok na poskytnutie dotácií.

Dôvodmi neschválenia dotácií sú úsporné opatrenia vlády Slovenskej republiky v rozpočte v roku 2022 a zároveň schválenie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, z ktorého MIRRI SR plánuje v tomto roku vyhlásiť novú výzvu s navýšenou alokáciou k téme, ktorá bola predmetom výzvy č. SDA 2/2022. Žiadatelia sa tak môžu so svojimi žiadosťami prihlásiť do novej plánovanej výzvy MIRRI SR v roku 2023. V tejto súvislosti odporúčame sledovať web https://challenge.gov.sk/aktualne-vyzvy/ , kde bude nová výzva zverejnená.