Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Jednotná digitálna brána

Dňa 12. decembra 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu
k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012
  (ďalej ako „nariadenie“). Týmto nariadením, známym ako nariadenie o SDG, ktoré je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, sa zriaďuje jednotná digitálna brána.

Jednotná digitálna brána by mala uľahčovať interakciu medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a príslušnými orgánmi na strane druhej, a to poskytovaním prístupu k online riešeniam, čím sa uľahčujú každodenné činnosti občanov a podnikov a minimalizujú prekážky na vnútornom trhu. Nariadenie zavádza opatrenia v troch oblastiach:

  1. prístup k informáciám o postupoch (príloha I. nariadenia),
  2. služby poskytované plne online (príloha II. nariadenia),
  3. prístup k asistenčným službám (príloha III. nariadenia),

Lehota na implementáciu časti nariadenia týkajúca sa prístupu k informáciám o postupoch a prístupu k asistenčným službám je do 12. decembra 2020.

Lehota na implementáciu časti nariadenia týkajúca sa služieb poskytovaných plne online je do 12. decembra 2023.

Za účelom efektívnej implementácie nariadenia predložil Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  ako hlavný gestor nariadenia a národný koordinátor vláde SR materiál Implementácia nariadenia EP a Rady č. 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej brány v podmienkach SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 335/2019 z 3. júla 2019.