Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Kvalita používateľskej skúsenosti

Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko

Náš tím nadväzuje na súčasný, globálny trend využívania poznatkov behaviorálnych vied pri tvorbe či zlepšovaní verejných politík a digitálnych služieb verejnej správy.

Našim cieľom je pomôcť nastavovať služby pre občanov či podnikateľov tak, aby boli jednoduchšie na pochopenie a použitie a aby boli používateľsky prívetivé.

BRISK (Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko) je financovaný Európskou úniou cez projekt OP EVS ´Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií´ (OPEVS-PO1-SC1.1-2018-10).

 

Používateľsky kvalitnejšie digitálne služby verejnej správy

V rámci procesu riadenia kvality IT projektov pri návrhu a realizácii koncových digitálnych služieb verejnej správy požadujeme z pohľadu User Centered Design (UCD) nasledujúce výstupy:

Tabuľka 1
Fáza Štúdia uskutočniteľnosti / Opis predmetu zákazky diela Detailná funkčná špecifikácia Testovanie pred uvedením do plnej prevádzky Prevádzka
Zoznam aktivít
 • Používateľský výskum
 • Návrh informačnej architektúry
 • Analýza celku (špecifikácia potrieb používateľov)
 • Príprava scenáru testovania
 • Návrh prototypov
 • Benchmarking používateľského rozhrania
 • Monitoring správania používateľov
 • Zber a prioritizácia spätnej väzby od občanov / používateľov
Zoznam výstupov
 • Report zákazníckeho výstupu
 • Definícia cieľových skupín a persón
 • Návrh mapy stránky (toky používateľov)
 • Report formatívneho testovania
 • Report sumatívneho testovania
 • Report testovania prístupnosti
 • Report webovej analýzy a správania používateľov
 • Report spätnej väzby
Zodpovedná osoba / kontrolný orgán Projektový manažér / Riadiaci výbor Projektový manažér / Riadiaci výbor Projektový manažér / Riadiaci výbor Gestor služby / UPVII

 

Pri návrhu nových digitálnych služieb a rozvoji existujúcich služieb vyžadujeme dodržanie princípov a postupov v Metodické usmernenie pre tvorbu používateľsky kvalitných elektronických služieb verejnej správy. (PDF, 1 984 kB)

Pri návrhu nových digitálnych služieb a rozvoji existujúcich služieb odporúčame navrhnúť dizajn služby podľa Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb.

V prípade otázok alebo postrehov ohľadne Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb nás kontaktujte na emailovej adrese: idsk@mirri.gov.sk.