Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Interoperabilita EÚ

Európsky rámec pre interoperabilitu

Európska komisia (EK) prijala zoznam noriem a špecifikácií harmonizovaných elektronických komunikačných sietí s cieľom zabezpečiť, aby výber spotrebiteľov nebol obmedzený z dôvodu nekompatibility.

S cieľom podporovať efektívnosť komunikačných sietí a udržateľnú hospodársku súťaž a zabezpečiť maximálny úžitok pre koncových používateľov sa od vnútroštátnych regulačných orgánov vyžaduje, aby povzbudzovali a podľa potreby zabezpečili primeraný prístup a prepojenie a interoperabilitu služieb.

V regulačnom rámci sa od členských štátov vyžaduje, aby podporovali používanie noriem ako prostriedku na zabezpečenie interoperability služieb a slobody výberu pre používateľov.

Komisia prijala zoznam noriem a špecifikácií, ktoré slúžia ako základ na podporu harmonizovaného poskytovania elektronických komunikačných sietí, elektronických komunikačných služieb a pridružených zariadení a služieb.

Rámcová smernica dáva Komisii právomoc stanoviť tieto normy a služby povinné – na základe procesu verejných konzultácií a so súhlasom členských štátov – v prípade, že sa nezavedú primerane na úroveň, pri ktorej je zabezpečená interoperabilita medzi členskými štátmi.

Európska stratégia pre interoperabilitu

V Európskom rámci interoperability (stratégia a akčný plán) sa kladie dôraz na to, ako by sa zásady a modely interoperability mali uplatňovať v praxi, a zvažujú sa vznikajúce politické a technologické potreby. Dokument obsahuje 47 konkrétnych odporúčaní. Oproti predchádzajúcim strategickým dokumentom sa kladie väčší dôraz na otvorenosť a riadenie informácií, prenosnosť údajov, riadenie interoperability a poskytovanie integrovaných služieb.

Vykonávanie európskeho rámca interoperability sa riadi touto víziou: „Orgány verejnej správy by mali podnikom a občanom poskytovať kľúčové interoperabilné digitálne verejné služby zamerané na používateľa na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie, ktoré podporujú voľný pohyb tovaru, služieb a údajov v celej Únii.“  Súčasťou dokumentu je akčný plán pre interoperabilitu rozdelený do piatich strategických oblastí zamerania. Je založený na prioritách interoperability, ktoré by mali podporovať vykonávanie európskeho rámca interoperability počas obdobia rokov 2016 – 2020.

Európska stratégia pre interoperabilitu

Európskom rámci interoperability (stratégia a akčný plán) sa kladie dôraz na to, ako by sa zásady a modely interoperability mali uplatňovať v praxi, a zvažujú sa vznikajúce politické a technologické potreby. Dokument obsahuje 47 konkrétnych odporúčaní. Oproti predchádzajúcim strategickým dokumentom sa kladie väčší dôraz na otvorenosť a riadenie informácií, prenosnosť údajov, riadenie interoperability a poskytovanie integrovaných služieb.

Vykonávanie európskeho rámca interoperability sa riadi touto víziou: „Orgány verejnej správy by mali podnikom a občanom poskytovať kľúčové interoperabilné digitálne verejné služby zamerané na používateľa na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie, ktoré podporujú voľný pohyb tovaru, služieb a údajov v celej Únii.“  Súčasťou dokumentu je akčný plán pre interoperabilitu rozdelený do piatich strategických oblastí zamerania. Je založený na prioritách interoperability, ktoré by mali podporovať vykonávanie európskeho rámca interoperability počas obdobia rokov 2016 – 2020.