Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Referenčné údaje a stop byrokracii

Referenčné údaje

Referenčným údajom je taký údaj objektu evidencie, ktorý je uvedený zozname referenčných údajov. Cieľom zaradenia referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre je umožniť ich zdieľanie a využívanie medzi informačnými systémami orgánov verejnej moci a ich poskytovanie pre právne účely tak, aby fyzické a právnické osoby nemuseli predkladať pre účely konania tieto údaje opätovne. Inými slovami referenčné údaje slúžia pre výkon verejnej moci pre všetky orgány verejnej moci, ktoré majú oprávnenie ich používať, a to bez nutnosti ich ďalej overovať alebo požadovať ich predloženie.

Pri evidovaní údajov z iných informačných systémov, ktoré sú referenčnými údajmi, sa tieto údaje už nevytvárajú, ale použijú sa v podobe ako sú uvedené v referenčnom registri. Ide o tzv. referencovanie. Na zabezpečenie synchronizácie údajov pri referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania údajov z referenčných registrov a základných číselníkov je určený Modul procesnej integrácie a integrácie údajov podľa § 10 ods. 11 písm. d) a e) zákona č. 305/2013. Z. z. o e-Governmente, ktorého správcom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a ktorý bol spustený do prevádzky dňa 1.11.2015.

V záujme zabezpečenia jednotného postupu pri plnení povinností vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona č. 305/2013. Z. z. o e-Governmente pri vyhlasovaní referenčných údajov, používaní hodnôt referenčných údajov a stotožňovaní vlastných údajov s referenčnými vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Metodické usmernenie.

Referenčné registre obsahujúce referenčné údaje musia byť evidované v centrálnom metainformačnom systéme (MetaIS), v rámci ktorého Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky spravuje nástroj na spracovanie návrhov, pripomienkovanie a publikovanie referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre. Postup spracovania návrhu v MetaIS je dostupný v „Používateľskej príručke MetaIS“.

Aktuálny zoznam vyhlásených referenčných registrov / referenčných údajov nájdete v systéme metaIS.

Kontaktné údaje správcu zoznamu referenčných údajov za Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky:
PhDr. Viktória Šunderlíková
e-mail: viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk

 

Základné číselníky

Základným číselníkom je číselník zaradený v zozname základných číselníkov. Zoznam základných číselníkov je zverejnený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy. https://metais.vicepremier.gov.sk/codelists/publiclist?page=1&count=20&sorting%5Bcode%5D=desc

Atribúty k základnému číselníku obsahujú hlavne názov základného číselníka, kód základného číselníka, názov gestora základného číselníka a dátum účinnosti . Atribúty k položke číselníka sú hlavne kód a názov položky, účinnosť položky.

Základné číselníky sú súčasťou modelu procesnej integrácie  a integrácie údajov, ktorý slúži ako jednotný spôsob poskytovania údajov pre konzumentov – orgány verejnej moci.

Základné číselníky je možné si stiahnuť aj priamo z MetaIS a sú zverejňované tiež na portáli data.gov.sk.