Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Dátová legislatíva

Dátová legislatíva v súčasnom období zažíva turbulentné obdobie, ktoré je spôsobené rastúcimi nárokmi na získavanie dát a ich spracúvanie za súčasnej potreby ochraňovania rôznych citlivých údajov. Je preto nevyhnutné skĺbiť viacero, na prvý pohľad protichodných požiadaviek, ktoré sa už v súčasnom období realizujú prostredníctvom viacerých národných alebo európskych projektov:

  • sprístupňovanie maximálneho množstva informácií vo forme otvorených údajov verejnej správy (Open data) s cieľom ich sekundárneho využitia pre širokú laickú, ale aj odbornú verejnosť (OPII projekt „OpenData 2.0)
  • sprístupňovanie maximálneho množstva informácií vo forme analytických údajov pre špecifickú skupinu odborníkov verejnej správy (Analytické údaje) s cieľom ich využitia pre prípravu analýz ako vstupných podkladov pre prijímanie politík a rozhodnutí na základe exaktných faktov (OPII projekt „Konsolidovaná analytická vrstva/KAV“)
  • sprístupňovanie maximálneho množstva osobných údajov občanom a podnikateľom (Moje údaje) v záujme vytvorenia možnosti pre občana a podnikateľa spravovať a aktívne využívať jeho údaje (OPII projekt Manažment osobných údajov/MOU a európsky projekt Eropean digital identity wallet/EDIW)
  • sprístupňovanie maximálneho množstva údajov v záujme napĺňania princípu 1x a dosť (Referenčné údaje, základné číselníky, Stopbyrokracii, „Single digital gateway) s cieľom odbúrania byrokracie pre občanov a podnikateľov, a tiež zabezpečenia automatizovaného zdieľania údajov medzi orgánmi verejnej moci (OPII projekty „Dátová integrácia/DI“ a „Centrálna integračná platforma/CIP, európsky projektOnly once technical system“)
  • potreba ochrany osobných údajov (General Data Protection Right), ale aj ďalších údajov chránených v osobitnom právnom režime (utajované skutočnosti, dôverné štatistické údaje, rôzne druhy tajomstiev…)
  • zákaz geografického limitovania prístupnosti údajov (Free Flow of Data)…

V súčasnej dobe sa dátová regulácia nachádza rozdrobená vo viacerých zákonných a podzákonných normách, a to najmä v:

Dáta sú predmetom právnej úpravy pomerne veľkého množstva európskych právne záväzných aktov, ktorých počet sa neustále zvyšuje:

Nariadenie 2016 679 GDPR (PDF, 976 kB)

Nariadenie 2018 1724 (SDG) SK (PDF, 1,35 MB)

Nariadenie 2018 1725 o ocharane pri spracúvaní údajov EU (PDF, 1,55 MB)

Nariadenie 2018 1807 o rámci pre voľný tok údajov (PDF, 436 kB)

Nariadenie 868 2022 o európskej správe údajov SK (PDF, 0,98 MB)

Nevyhnutným nasledovným krokom v dátovej legislatíve je všeobecná právna úprava týkajúca sa údajov ako celku, v rozdelení na jednotlivé typy údajov podľa ich charakteru a spôsobu ich ďalšieho spracúvania, v stanovení základných práv a povinností jednotlivých správcov informačných systémov týkajúcich sa nimi spravovaných a spracúvaných údajov s cieľom zvyšovania kvality údajov naprieč celou verejnou správou, ich interoperability a následného širokospektrálneho legálneho sekundárneho využívania najmä údajov. To všetko sú dôvody, prečo sa Dátová kancelária iniciatívne pustila do prípravy zákona o správe, zabezpečení sprístupňovania a používania vybraných kategórií údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy (alias zákona o údajoch) ktorý ma pomôcť zjednotiť a skĺbiť viacero aktivít v oblasti dátovej vedy, ako aj urobiť prienik už existujúcich zákonov a predstavovať tzv. matku zákonov, všeobecný zákonný právny predpis horizontálneho charakteru, zaoberajúci sa registrami verejnej správy a najmä údajmi, ktoré sa v nich nachádzajú. Vzhľadom na veľmi dynamický vývoj v danej oblasti uvítame podnety odbornej aj laickej verejnosti pre zohľadnenie maximálneho možného množstva nuáns pripravovanej právnej úpravy.

Podnety môžete zasielať na nižšie uvedené emailové adresy:

michal.mikus@mirri.gov.sk

michaela.galia@mirri.gov.sk