Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Otvorené údaje

Otvorené (vládne) dáta sú informácie, ktoré zhromaždili, vytvorili alebo za ktoré zaplatili orgány verejnej správy (nazývajú sa tiež informácie verejného sektora) a ktoré sú voľne dostupné na opakované použitie na účel v rozsahu priloženej licencie použitia.

Verejná správa tvorí množstvo údajov, ktoré majú veľkú hodnotu pre verejnosť – či už z dôvodu tvorby rôznych aplikácií, analýz alebo s cieľom zvyšovania dôveryhodnosti a zúčtovateľnosti verejnej správy.

Centrálnym miestom na zverejňovanie otvorených údajov a ich katalógov je Portál otvorených dát data.gov.sk

Bol vytvorený Metodický portál pre sprístupňovanie otvorených údajov z ISVS, ktorý sa nachádza na adrese opendata.gov.sk   Na tomto metodickom portáli môžete nájsť informácie ako publikovať a sprístupňovať otvorené dáta, informácie ohľadom publikačného minima pre štátnu správu a samosprávu najžiadanejšie datasety a taktiež aj informácie ohľadom datasetov s vysokou hodnotou (HVD datasety).

Štandardy otvorených údajov

Pre publikáciu údajov je nutné definovať jednotný rámec, ktorý je záväzný pre všetky strany ekosystému otvorených údajov. Preto bol aktualizovaný nový štandard pre metadáta DCAT-AP 2.1.1, ktorý rozlišuje štyri základné typy entít: katalóg, dataset, distribúcie datasetu a dátovú službu. Aktualizovaný štandard bude súčasťou vyhlášky č. 78/2020 Z.z o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy – príloha č. 5.

Zverejnený štandard DCAT-AP 2.1.1

https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/datova-kancelaria/dcat-ap-sk-2.0/blob/main/index.html

Kvalita otvorených údajov

Kvalita zverejňovaných otvorených datasetov je nevyhnutnou podmienkou pre naštartovanie dátovej ekonomiky Preto boli nastavené princípy merania kvality metadát otvorených údajov aj samotných otvorených údajov. Tieto princípy sú zverejnené na metodickom portáli otvorených údajov. Kvalita zverejňovaných datasetov je priebežne monitorovaná.  https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=101838395

Školenia a pracovné skupiny

Boli uskutočnené školenia, ktoré sa týkali úvodu do problematiky otvorených údajov, samotnej práce s otvorenými údajmi ako a tiež školenie používania dotazovania cez SparqlEndPoint. Sú plánované aj ďalšie školenia, ktoré sú viac technickejšieho charakteru ako automatizovaná katalogizácia otvorených údajov

https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=67152367

Na pravidelnej báze sa uskutočňujú pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie (Lepšie data), kde sa  prezentujú aktuálne témy. V prípade záujmu o účasť na pracovnej skupine kontaktujte nás na dole uvedenej adrese.

Zdieľanie zdrojových kódov ISVS

Od roku 2019 platí povinnosť zverejňovania zdrojových kódov z zmysle licencie EÚPL. V súčasnosti sa buduje centrálny vyhľadávač nad zdrojovými kódmi code.gov.sk. Dočasným miestom pre ukladanie kódov je https://github.com/slovak-egov

Metodický portál pre zvejňovanie zdrojových kódov je dostupný na adrese https://opencode.gov.sk

 

Dodané výstupy projektu Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“, ITMS kód projektu 314011S979

Analýza použiteľnosti otvorených údajov verejnej správy (DOC, 160 kB)

Vypracovaný plán (vrátane dopytovej výzvy) pre využívanie otvorených údajov (DOC, 136 kB)

Analýza potenciálu –   Open Data – Zoznam aplikácií a platforiem (XSLX, 56 kB)

Metodika hodnotenia dopadu otvorených dát na vybrané oblasti spoločnosti (záväzok č. 6 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie) v Slovenskej republike na roky 2022 – 2024 (PDF, 1,11 MB)

Kontaktné údaje

opendata@mirri.gov.sk

Marketa.simoni@mirri.gov.sk

Viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk

Miroslav.liska@mirri.gov.sk