Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Analytické údaje

Moderná krajina, ktorá dokonale pozná a efektívne riadi tok svojich údajov, zabezpečuje a zjednodušuje život svojich občanov

Aj tak by sa dala opísať ďalšia hlavná téma v rámci agendy dátovej kancelárie s názvom „Podpora zavádzania analytického spracovania dát“ (ďalej už ako analytické údaje).

Údaje sa v súčasnej dobe považujú za aktívum s najväčšou hodnotou. Pridanú hodnotu kvalitných údajov a prácu s nimi si uvedomuje aj naša krajina a vie, že orgány verejnej moci by ich mali intenzívne používať pri svojich rozhodnutiach. Analýza a systematické vyhodnocovanie údajov sa stáva ďalšou kľúčovou témou pre celú verejnú správu.

Cieľom analýzy vyhodnocovania údajov je zvýšiť ich dostupnosť pre analytické spracovanie a zlepšiť tak rozhodovanie vo verejnej správe, výsledkom čoho môže byť zvýšený počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované systémami, ktoré podporujú analytické spracovanie údajov.

Na vykonanie efektívnej analýzy a následného vyhodnotenia údajov je potrebné zabezpečiť predovšetkým:

 • vytvorenie alebo posilnenie analytických jednotiek na každom ministerstve a ostatných dôležitých inštitúciách verejnej správy
 • realizácia analýz prostredníctvom analytických jednotiek s použitím potrebných nástrojov
 • implementácia potrebných nástrojov aby pre jednotlivé oblasti rozhodovania a ich funkcionalita vytvárať prediktívne analýzy na báze umelej inteligencie (AI)
 • zefektívňovanie súčasných rozhodovacích procesov a tvorba modelov na základe dostupných údajov
 • použitie analytických údajov aj pre návrh, hodnotenie politík, posudzovanie vplyvov a hodnotenie dopadov regulácií
 • zverejňovanie výstupných analýz vhodnej vizuálnej podobe pre verejnosť

Vytvorenie špecifickej centrálnej informačnej technológie verejnej správy určenej pre analytikov je nevyhnutným predpokladom pre efektívne poskytovanie analytických služieb poskytovaných verejnou správou. Dátová kancelária spolu s oddeleniami sekcie informačných technológií realizujú národný projekt „Konsolidovaná analytická vrstva/KAV“, ktorým sa vybudujú nástroje pre prácu s analytickými údajmi vo verejnej správe. KAV je zásadným posunom vpred pre vytvorenie systémov, pre lepšiu podporu využitia analytických údajov v rozhodovacích procesoch verejnej správy. Projekt v sebe okrem iného ponúka aj možnosť vytvorenia podmienok pre zrýchlenie procesu fungovania verejnej správy, zvýšenie kvality údajov a následne aj rozhodovacie procesu, vytvorenie transparentného logovania všetkých prístupov k údajom ako aj vytvorenie analytických výstupov z operácií vykonávaných nad údajmi. KAV priniesol celospoločenský prínos aj počas pandémie, kedy slúžil pre analytikov v zdravotníctve pre prípravu súvisiacich opatrení a monitoring ich efektivity.

V avizovanom návrhu zákona o údajoch práve právna úprava analytického spracúvania údajov už nadobudla konkrétne rozmery:

 

ANALYTICKÉ SPRACÚVANIE ÚDAJOV A ANALYTICKÝ MODUL

 

Analytický údaj, analytická činnosť a analytický subjekt

(1) Analytickým údajom je údaj, ktorý je získaný z registra na analytickú činnosť.

(2) Analytickou činnosťou na účely tohto zákona je opakujúco vykonávaná úradná činnosť orgánu verejnej moci v oblasti jeho pôsobnosti, ktorej obsahom je spracovanie a vyhodnotenie analytických údajov na účely

 1. a) realizácie legislatívnej iniciatívy alebo ostatných činností v procese prípravy, schvaľovania a vydávania všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. b) plnenia úloh spočívajúcich v tvorbe štátnej politiky, v skúmaní problematiky v určitej oblasti a navrhovaní alebo prijímaní opatrení na riešenie rôznych otázok,
 3. c) hodnotenia výsledkov a kvality výkonu verejnej moci, alebo
 4. d) posudzovania dokumentov alebo činností inak, ako v rámci konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.

(3) Analytickým subjektom na účely tohto zákona je ministerstvo alebo orgány verejnej moci s celoštátnou pôsobnosťou.

 

Analytický modul

(1) Analytický modul je informačná technológia verejnej správy, ktorá je integrálnou súčasťou národného systému zdieľania údajov a ktorá zabezpečuje funkcionality na výkon analytickej činnosti, ako aj funkcionality potrebné na získavanie a uchovávanie analytických údajov, uchovávanie a šírenie analytických výstupov.

(2) Analytický modul pozostáva z verejnej časti a neverejnej časti. Neverejná časť analytického modulu je prístupná výlučne analytickým subjektom na účely výkonu analytickej činnosti.

(3) Verejná časť analytického modulu obsahuje najmä

 1. a) zoznam analytických subjektov,
 2. b) základné informácie o analytických subjektoch,
 3. c) agregované analytické výstupy.

(4) Neverejná časť analytického modulu zabezpečuje najmä tieto funkcionality

 1. a) sprístupňovanie analytických údajov analytickým subjektom,
 2. b) proces zberu, integrácie a modelovania analytických údajov,
 3. c) nástroje na spracúvanie analytických údajov, najmä štatistického, matematického a prezentačného charakteru,
 4. d) spracúvanie analytických údajov vrátane pseudonymizovaných osobných údajov,
 5. e) logovanie informácií o vykonaných spracovateľských operáciách s údajmi,
 6. f) vlastné úložiská analytických subjektov a zdieľané úložiská analytických subjektov.

 

Podmienky používania osobných údajov pri analytickej činnosti

(1) Ak sa podľa tohto zákona poskytuje na účely úradnej činnosti analytický údaj, ktorý je osobným údajom, spracúva sa v rozsahu v akom je evidovaný v registri orgánu verejnej moci alebo právnickej osoby…. Analytický údaj, ktorý je osobným údajom, je oprávnený spracúvať analytický subjekt na účely svojej analytickej činnosti. Analytický údaj, ktorý je osobným údajom, je oprávnené spracúvať ministerstvo investícií aj na účel prípravy vstupov pre analytické činnosti vopred neurčených analytických subjektov, a to v rámci činnosti správy a poskytovania údajov alebo iných digitálnych aktív.

(2) Analytický údaj, ktorý je osobným údajom možno v analytickom module spracúvať až po jeho pseudonymizovaní alebo anonymizovaní, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(3) Pseudonymizáciu a anonymizáciu osobných údajov v analytických údajoch zabezpečuje ten orgán verejnej moci alebo právnická osoba…, ktorý analytický údaj poskytuje, pričom pseudonymizáciu údajov zabezpečuje prostredníctvom na to určenej funkcionality národného systému zdieľania údajov.

(4) Pseudonymizácia osobných údajov sa vykoná len, ak na analytickú činnosť v konkrétnom prípade nie je možné použiť anonymizované údaje.

(5) Analytický subjekt je povinný viesť a po celú dobu používania analytického modulu uchovávať v analytickom module prostredníctvom jeho funkcionalít účel spracúvania údajov použitých pre spracovanie výstupu, stručnú špecifikáciu spracovaných výstupov a informáciu o príjemcovi spracovaných výstupov.

(6) Analytický subjekt je povinný zabezpečiť, aby výstup z analytickej činnosti bol spracovaný spôsobom, kedy sú osobné údaje anonymizované a nie je objektívne možná spätná identifikácia fyzickej osoby.

(7) Pri plnení povinnosti orgánu verejnej moci alebo právnickej osoby …. pri poskytovaní údajov do analytického modulu majú ministerstvo investícií a orgán verejnej moci alebo právnická osoba.., ktorí údaje do analytického modulu poskytujú, postavenie a povinnosti spoločných prevádzkovateľov podľa osobitného predpisu.“