Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Metodické materiály pre kategóriu I

Dokumenty a metodické materiály zverejnené na tejto stránke sú spracované pre sektor Verejná správa, podsektor Informačné systémy verejnej správy v súvislosti s plnením zákonných povinností v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Všetky materiály sú vytvorené v kontexte metodickej prípravy dokumentácie v oblasti bezpečnosti informačných technológií verejnej správy pre minimálne bezpečnostné opatrenia kategórie I., II. a III. v súlade so Zákonom č. 95/2019 Z. z. o ITVS a zároveň so Zákonom č. 69/2018 Z. z . o KB a prislúchajúcich vyhlášok.

Vytvorené vzory a šablóny nie sú povinné na ich použitie, ani nie sú záväzné. Sú poskytnuté voľne a bezplatne, na využitie podľa potrieb konkrétnej organizácie. Vytvorené dokumenty majú aj svoj metodický rozmer, takže je ich možné použiť i pre potreby vzdelávania pracovníkov organizácií v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Vytvorené dokumenty nie sú určené na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú či obchodnú činnosť.

MIRRI nezodpovedá za nesprávne použitie predmetných dokumentov zo strany organizácií. Správne použitie a implementácia minimálnych bezpečnostných opatrení kategórie I., II. a III. je plne v kompetencii a zodpovednosti konkrétneho subjektu (organizácie).

MIRRI si vyhradzuje právo na zmenu/úpravu tu publikovaných dokumentov alebo čiastkových textov a tabuliek, a to v potrebnom rozsahu vrátane zmien verzií dokumentov.

V prípade relevantných návrhov, týkajúcich sa úpravy, zmien alebo spracovania nových „vzorov“ dokumentácie nás kontaktujte na email kyberbezpecnost@mirri.gov.sk.

 

  1. Checklist pre subjekty kategórie I podľa vyhlášky 179/2020 Z. z.

Tento dokument umožní zistiť základný stav bezpečnosti IT systémov, pomocou ktorého viete odhaliť nedostatky zabezpečenia IT systémov a následne je možné ich odstránenie.

Checklist pre kat I (PDF, 820 kB)

 

  1. Politika kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti pre kategóriu I. podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z.,

Politika kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti definuje základné pravidlá a zásady pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť. Tento dokument tvorí základný rámec riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti a slúži ako základ pre vypracovanie následných interných predpisov (napr. prevádzkové predpisy, pracovné postupy a pod.).  Vzorovú politiku je potrebné upraviť na základe špecifických potrieb organizácie.

Bezpečnostná politika pre kategóriu I (DOCX, 332 kB)

 

  1. Šablóna pre analýzu rizík kategórie I

Tento dokument obsahuje metodiku pre postup spracovania analýzy rizík a zároveň aj samotnú šablónu pre výkon analýzy rizík.

Vzhľadom na minimálne bezpečnostné opatrenia kategórie I. a náročnosť predmetnej oblasti z pohľadu personálnych zdrojov pre subjekty / organizácie spadajúcej do  MBO kategórie I., je tento dokument spracovaný ako šablóna, ktorá zahŕňa najvýznamnejšie scenáre rizík a opatrenia na ich zníženie. Predmetnú šablónu je potrebné upraviť na základe špecifických potrieb organizácie a s nimi súvisiacimi scenármi rizík.

Analýza rizík – šablóna (XLSX, 92 kB)

 

  1. Manuál bezpečnosti objektu

Týmto dokumentom určuje vedenie obce/organizácie kategórie I., akým spôsobom sa má zabrániť neautorizovanému fyzickému prístupu, poškodeniu a ohrozovaniu priestorov a informácií obce/organizácie. Taktiež určuje ako sa má predísť strate, poškodeniu alebo kompromitácii aktív a prerušeniu prevádzky, resp. činnosti a poskytovaných služieb.

Manuál bezpečnosti objektu (DOCX, 32 kB)

 

  1. Plán rozvoja bezpečnostného povedomia

Bezpečnostné školenie musí zahŕňať každého pracovníka a musia byť naň vyčlenené dostatočné finančné, materiálne i personálne zdroje. Je potrebné preškoľovať a preverovať znalosti pracovníkov aspoň raz ročne. Nové bezpečnostné preškolenie pracovníka je tiež potrebné v prípade zmeny v jeho pracovnom zaradení.

Plán rozvoja bezpečnostného povedomia (DOCX, 36 kB)