Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Príručka pre uplatňovanie GDPR vo vzťahu k Informačnému systému Manažment osobných údajov

Čo je to GDPR?

GDPR alebo po anglicky General Data Protection Regulation je európske nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré je platné pre všetky štáty Európskej únie a je priamo uplatniteľné pre každý štát Európskej únie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Toto nariadenie vzniklo, aby sa stanovili spoločné požiadavky európskych štátov na správne a legitímne spracúvanie osobných údajov fyzických osôb tak, aby platilo v každom štáte rovnako. Nariadenie stanovuje všeobecné povinnosti, práva a požiadavky všetkých aktérov, ktorí sú zapojení do spracúvania osobných údajov v celom európskom priestore. Nariadenie reguluje voľný tok osobných údajov v Európskej únii a zároveň stanovuje, čo všetko spadá pod ochranu osobných údajov a čo už je vyňaté spod ochrany osobných údajov. Toto nariadenie bolo aj priamo transponované do slovenského právneho poriadku v podobe zákona č. 18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od dátumu účinnosti tohto zákona od 25. mája 2018 bol dvakrát zákon novelizovaný, naposledy v roku 2021, keď novelou zákona boli osobné údaje zosnulých osôb na Slovensku vyňaté spod ochrany osobných údajov.

Predmety a ciele

Cieľom GDPR je stanoviť jednotné zásady a pravidlá ochrany osobných údajov pre jednotlivé členské štáty Európskej únie. Zároveň nariadenie zabezpečuje voľný tok osobných údajov a vymedzuje hranice spracúvania osobných údajov. Poskytuje legislatívne útočisko pre všetky fyzické osoby v oblasti ochrany ich osobných údajov a uplatňovania svojich základných práv a slobôd v medziach ochrany osobných údajov. Vznikom GDPR sa zabránilo rozdielom, ktoré by mohli vznikať pri ochrane osobných údajov fyzických osôb.

Príručka pre uplatňovanie GDPR vo vzťahu k Informačnému systému Manažment osobných údajov (PDF, 1.13 MB)