Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Metodické materiály pre kategóriu II a III

Dokumenty a metodické materiály zverejnené na tejto stránke sú spracované pre sektor Verejná správa, podsektor Informačné systémy verejnej správy v súvislosti s plnením zákonných povinností v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Všetky materiály sú vytvorené v kontexte metodickej prípravy dokumentácie v oblasti bezpečnosti informačných technológií verejnej správy pre minimálne bezpečnostné opatrenia kategórie I., II. a III. v súlade so Zákonom č. 95/2019 Z. z. o ITVS a zároveň so Zákonom č. 69/2018 Z. z . o KB a prislúchajúcich vyhlášok.

Vytvorené vzory a šablóny nie sú povinné na ich použitie, ani nie sú záväzné. Sú poskytnuté voľne a bezplatne, na využitie podľa potrieb konkrétnej organizácie. Vytvorené dokumenty majú aj svoj metodický rozmer, takže je ich možné použiť i pre potreby vzdelávania pracovníkov organizácií v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Vytvorené dokumenty nie sú určené na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú či obchodnú činnosť.

MIRRI nezodpovedá za nesprávne použitie predmetných dokumentov zo strany organizácií. Správne použitie a implementácia minimálnych bezpečnostných opatrení kategórie I., II. a III. je plne v kompetencii a zodpovednosti konkrétneho subjektu (organizácie).

MIRRI si vyhradzuje právo na zmenu/úpravu tu publikovaných dokumentov alebo čiastkových textov a tabuliek, a to v potrebnom rozsahu vrátane zmien verzií dokumentov.

V prípade relevantných návrhov, týkajúcich sa úpravy, zmien alebo spracovania nových „vzorov“ dokumentácie nás kontaktujte na email kyberbezpecnost@mirri.gov.sk.

 

 1. Vzorová smernica pre riadenie informačnej bezpečnosti

Účelom tohto dokumentu je popísať základného procesného rámca riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Proces riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti je založený na zavedení a udržiavaní hlavných princípov systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek medzinárodných noriem ISO/IEC 27001:2022 a ISO/IEC 27002:2022.

Riadenie informačnej bezpečnosti – vzor smernice (DOC, 308 kB)

Príloha 1_RACI 362_2018 (XLSX, 68 kB)

Príloha 1_RACI 179_2020 (XLSX, 96 kB)

 

 1. Vzorová stratégia kybernetickej bezpečnosti

Stratégia kybernetickej bezpečnosti je východiskový strategický dokument, ktorý komplexne určuje strategický prístup organizácie k zabezpečovaniu kybernetickej bezpečnosti a je vypracovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Vzorovú stratégiu je potrebné upraviť na základe špecifických potrieb organizácie.

Stratégia KIB (DOCX, 312 kB)

 

 1. Politika kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti pre kategóriu II a III podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z.,

Politika kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti definuje základné pravidlá a zásady pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť. Tento dokument tvorí základný rámec riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti a slúži ako základ pre vypracovanie následných interných predpisov (napr. prevádzkové predpisy, pracovné postupy a pod.). Vzorovú politiku je potrebné upraviť na základe špecifických potrieb organizácie.

Bezpečnostná politika pre kategóriu II-III (DOCX, 340 kB)

 

 1. Metodika klasifikácie informačných aktív a kategorizácie sietí a informačných systémov

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť základné postupy pre klasifikáciu informačných aktív, kategorizáciu sietí a informačných systémov a pre riadenie aktív v organizácii v súlade s platnou legislatívou v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Metodika klasifikácie a kategorizácie (PDF, 596 kB)

Príloha 1 – dotazník na určenie klasifikačných stupňov (XLSX, 20 kB)

Príloha 2 – príklad vykonanej klasifikácie (XLSX, 12 kB)

 

 1. Metodika analýzy rizík a analýzy dopadov

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť návody a usmernenia o postupoch súvisiacich s riadením kybernetických bezpečnostných rizík. Analýza rizík má slúžiť k podrobnému rozboru stavu kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii. Cieľom analýzy rizík má byť identifikácia okolností, ktoré potenciálne môžu narušiť bezpečnosť.

Tento dokument priamo vychádza a nadväzuje na Metodiku analýzy rizík kybernetickej bezpečnosti (Metodika analýzy rizík pre uplatnenie v procesoch riadenia rizika v zmysle požiadaviek zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti), ktorá bola vydaná Národným bezpečnostným úradom.

Metodika na výkon analýzy rizík (PDF, 1,14 MB)

 

 1. Vzorová smernica analýzy rizík a analýzy dopadov

Účelom tohto dokumentu je popísať postup výkonu analýzy rizík a analýzy dopadov v organizácii.

Nakoľko je podrobný postupy výkonu analýzy rizík a analýzy dopadov bližšie popísaný v rámci dokumentu „Metodika analýzy rizík a analýzy dopadov“, cieľom tohto dokumentu je organizáciám priblížiť konkrétne kroky týkajúce sa výkonu oboch analýz. Vzorovú smernicu je potrebné upraviť na základe špecifických potrieb organizácie.

Smernica vykonu ar_bia (DOCX, 276 kB)

 

 1. Metodika spracovania bezpečnostného projektu

Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy je vytvorený správcom informačného systému a tvorí súčasť bezpečnostnej dokumentácie vzhľadom na legislatívne požiadavky zákona č. 95/2019 Z. z.o informačných technológiách vo verejnej správe a prislúchajúcej vyhlášky č. 179/2020 Z. z.

Bezpečnostný projekt IS definuje formuláciu základných bezpečnostných cieľov vyplývajúcich z relevantných právnych východísk vrátane interných predpisov organizácie, technických noriem a štandardov dobrej praxe. Bezpečnostný projekt slúži na eliminovanie a minimalizovanie  rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.

Bezpečnostný projekt ISVS (PDF, 1,09 kB)

 

 1. Vzorová smernica pre bezpečnú prevádzku IS a sietí

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť vzorovú smernicu, ktorá obsahuje pravidlá a odporúčania pri riadení bezpečnej prevádzky IS a sietí. Smernica pokrýva nasledujúce oblasti: pravidlá prepájania systémov, riadenie zmien infraštruktúry, riadenie kapacity systémov, riadenie kryptografických opatrení, oddeľovanie sietí, základný rámec bezpečnostného monitoringu, a iné.  Vzorovú smernicu je potrebné upraviť na základe špecifických potrieb organizácie.

Bezpečná prevádzka IS a sietí – smernica (DOCX, 296 kB)

 

 1. Metodika výkonu riadenia kontinuity činností (BCM)

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť základné postupy pre riadenie kontinuity činnosti v sektore verejnej správy. Táto metodika obsahuje základné požiadavky na zabezpečenie riadenia kontinuity činnosti v organizácii po narušení alebo zlyhaní v dôsledku kybernetického bezpečnostného incidentu alebo inej neočakávanej situácie. Jedná sa primárne o tieto oblasti:

 • vypracovanie stratégie a krízových plánov,
 • vyčlenenie adekvátnych zdrojov,
 • určenie komunikačného plánu,
 • určenie cieľovej doby obnovy,
 • určenie cieľového bodu obnovy,
 • testovanie a vyhodnocovanie jednotlivých procesov,
 • určenie postupov zálohovania,
 • stanovenie práv a povinností administrátorov a osôb zastávajúcich bezpečnostné roly.

Metodika výkonu BCM (PDF, 624 kB)

 

 1. Vzorová smernica riadenia kontinuity činností (BCM)

Účelom tohto dokumentu je popísať základné požiadavky na zabezpečenie riadenia kontinuity činnosti v organizácii v súlade s metodikou výkonu riadenia BCM. Vzorovú smernicu je potrebné upraviť na základe špecifických potrieb organizácie.

Smernica BCM (DOCX, 300 kB)

Príloha 3 – návrh obsahovej štruktúry plánu obnovy (DOCX, 284 kB)