Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Kritéria, na základe ktorých povinné osoby podľa § 21k ods. 3 zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), vypočítavajú celkovú úhradu za sprístupňovanie informácií verejného sektora na opakované použitie informácií

Objektívnosť

Povinné osoby pri výpočte úhrady za sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia postupujú tak, aby boli náklady na sprístupnenie informácie určené na základe objektívne stanovených kritérií, pričom v nákladoch je možné zohľadniť aj primeranú návratnosť investícií.

Objektívne určené náklady vrátane  nevyhnutných režijných nákladov sú najmä:

  • náklady spojené so zberom informácie, s uchovávaním informácie a s vyhotovením rozmnoženiny informácie.
  • náklady spojené s poskytovaním a šírením informácie, s anonymizáciou osobných údajov a s opatreniami na ochranu dôverných obchodných informácií.

Povinné osoby postupujú tak, aby pri výpočte celkovej sumy úhrady za sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia bol vylúčený prvok subjektívnosti či nepredvídateľnosti.

Transparetnosť

Povinné osoby pri výpočte úhrady za sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia postupujú tak, aby náklady na sprístupnenie informácií boli určené v súlade s kritériom transparentnosti. Povinné osoby zverejnia na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, alebo v sídle povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste. ešte pred sprístupnením údajov všetky premenné, ktoré sa berú do úvahy pri vypočítavaní celkovej sumy úhrady za sprístupnenie informácií na opakované použitie. Žiadateľovi musia byť tieto informácie dostupné ešte pred podaním žiadosti o sprístupnenie informácií na účely opakovaného použitia.

Overiteľnosť

Povinné osoby pri výpočte celkovej sumy úhrady za sprístupnenie informácií uvedú žiadateľovi, ktoré premenné pri výpočte brali do úvahy tak, aby si žiadateľ mohol správnosť výpočtu týchto nákladov overiť. V súlade so zásadou overiteľnosti povinné osoby zverejnia informácie o vopred stanovených výškach úhrad online, tam kde je to možné a vhodné tak, aby sa vizuálne a funkčne vzťahovali na tie informácie, ktoré sú predmetom opakovaného